Statusblade (KOM-sager tilgået Europaudvalget)

Statusblade giver dig mulighed for at følge en EU-sag gennem beslutningsprocessen. Statusbladene fungerer som en indgang til de relevante dokumenter fra både EU-systemet og den danske EU-beslutningsproces. Du har adgang til dokumenterne fra forslagets behandling både i Folketinget - notater , som Folketingets Europaudvalg har modtaget, referater og optagelser fra Europaudvalgets møder og meget mere samt dokumenterne fra forslagets behandling i EU's institutioner via databaserne EUR-Lex, OEIL, Rådets register samt IPEX
Din søgning gav 14180 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Date Title Dokumentreference Procedurenummer Emne
15-12-2017 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Mid-term review report of the External Financing Instruments {SWD(2017) 463 final} - {SWD(2017) 600 final} - {SWD(2017) 601 final} - {SWD(2017) 602 final} - {SWD(2017) 604 final} - {SWD(2017) 605 final} - {SWD(2017) 606 final} - {SWD(2017) 607 final} - {SWD(2017) 608 final} - {SWD(2017) 609 final} KOM (2017) 0720 økonomi og finans, samarbejde med 3. lande, udviklingspolitik
15-12-2017 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM EIB'S VIRKSOMHED I 2016 I FORHOLD TIL TREDJELANDE UNDER EU'S BUDGETGARANTI {SWD(2017) 460 final} KOM (2017) 0767 økonomi og finans, samarbejde med 3. lande, udviklingspolitik
14-12-2017 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Niende rapport om status for gennemførelsen og programmerne for gennemførelsen (som krævet i artikel 17) af Rådets direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand {SWD(2017) 445 final} KOM (2017) 0749 miljø
14-12-2017 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 70/2012 af 18. januar 2012 om statistisk registrering af vejgodstrafikken KOM (2017) 0775 transportpolitik, statistik
13-12-2017 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fremskridtet med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 166/2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) {SWD(2017) 710 final} - {SWD(2017) 711 final} KOM (2017) 0810 miljø
13-12-2017 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Strategisk rapport 2017 om gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde {SWD(2017) 452 final} KOM (2017) 0755 regioner, økonomi og finans, industri, tilskud
13-12-2017 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union and Monitoring of Horizon 2020 in 2016 KOM (2017) 0762 forskning, industri
12-12-2017 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om funktionen af systemet med betalingsorganer inden for landbrugssektoren KOM (2017) 0745 tilskud, landbrug og fødevarer
12-12-2017 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 21, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012 om gennemførelse af artikel 10 i De Forenede Nationers protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og og dele, komponenter samt ammunition hertil, der supplerer De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet ("FN's våbenprotokol"), og om fastsættelse af udførselstilladelse og indførsels- og transitforanstaltninger for skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil {SWD(2017) 442 final} KOM (2017) 0737 indre marked og erhvervspolitik, konventioner
12-12-2017 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Twelfth progress report towards an effective and genuine Security Union KOM (2017) 0779 retlige anliggender, terrorpolitik
12-12-2017 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226 {SWD(2017) 473 final} - {SWD(2017) 474 final} KOM (2017) 0793 COD/2017/0351 retlige anliggender, forbehold
12-12-2017 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration) {SWD(2017) 473 final} - {SWD(2017) 474 final} KOM (2017) 0794 COD/2017/0352 retlige anliggender, forbehold
12-12-2017 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 762/2008 af 9. juli 2008 om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakultur og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 788/96 KOM (2017) 0747 statistik, fiskeripolitik, maritimpolitik
11-12-2017 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer KOM (2017) 0743 landbrug og fødevarer, komitésager
11-12-2017 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter KOM (2017) 0746 NLE/2017/0331 skattepolitik
07-12-2017 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om Kommissionens udøvelse af den beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt den ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) KOM (2017) 0740 indre marked og erhvervspolitik, komitésager
07-12-2017 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Kommissionens bidrag til EU-ledernes tematiske debat om en vej frem angående den interne og eksterne dimension af migrationspolitikken KOM (2017) 0820 retlige anliggender
06-12-2017 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK YDERLIGERE SKRIDT HEN IMOD FULDFØRELSEN AF EUROPAS ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION - EN KØREPLAN KOM (2017) 0821 økonomi og finans, euroen, monetærpolitik
06-12-2017 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK NYE BUDGETINSTRUMENTER SOM SKAL BIDRAGE TIL AT SIKRE ET STABILT EUROOMRÅDE INDEN FOR EU'S RAMMER KOM (2017) 0822 euroen, økonomi og finans, monetærpolitik
06-12-2017 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK EN EUROPÆISK ØKONOMI- OG FINANSMINISTER KOM (2017) 0823 euroen, økonomi og finans
06-12-2017 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om bestemmelser til styrkelse af den finanspolitiske ansvarlighed og den mellemfristede budgetmæssige udvikling i medlemsstaterne KOM (2017) 0824 CNS/2017/0335 euroen, monetærpolitik, økonomi og finans
06-12-2017 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning KOM (2017) 0825 COD/2017/0334 regioner, tilskud, budgetter, administration
06-12-2017 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne KOM (2017) 0826 COD/2017/0336 regioner, økonomi og finans, tilskud
06-12-2017 Forslag til RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond KOM (2017) 0827 APP/2017/0333 økonomi og finans, monetærpolitik, euroen
06-12-2017 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om midtvejsevalueringen af programmet for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020- programmet) {SWD(2017) 443 final} - {SWD(2017) 444 final} KOM (2017) 0741 monetærpolitik, euroen, retlige anliggender
Din søgning gav 14180 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Dagens spørgsmål
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik