Statusblade (KOM-sager tilgået Europaudvalget)

Statusblade giver dig mulighed for at følge en EU-sag gennem beslutningsprocessen. Statusbladene fungerer som en indgang til de relevante dokumenter fra både EU-systemet og den danske EU-beslutningsproces. Du har adgang til dokumenterne fra forslagets behandling både i Folketinget - notater , som Folketingets Europaudvalg har modtaget, referater og optagelser fra Europaudvalgets møder og meget mere samt dokumenterne fra forslagets behandling i EU's institutioner via databaserne EUR-Lex, OEIL, Rådets register samt IPEX
Din søgning gav 14368 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Date Title Dokumentreference Procedurenummer Emne
23-03-2018 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) 1300/2008 KOM (2018) 0149 COD/2018/0074 fiskeripolitik
23-03-2018 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Reform af Europaskolernes administrative struktur KOM (2018) 0152 administration, uddannelse og ungdom
23-03-2018 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Belgien — EGF/2017/010 BE/Caterpillar KOM (2018) 0156 socialpolitik, beskæftigelsespolitik, budgetter
22-03-2018 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) KOM (2018) 0143 COD/2018/0069 fiskeripolitik
22-03-2018 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) (EØS-relevant tekst) KOM (2018) 0144 COD/2018/0070 miljø
22-03-2018 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om Kommissionens udøvelse af den beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt den ved forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe KOM (2018) 0145 miljø
21-03-2018 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Nødvendigheden af at fastsætte en moderne, retfærdig og effektiv beskatningsstandard for den digitale økonomi KOM (2018) 0146 skattepolitik, it og teleforsyning
21-03-2018 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse {SWD(2018) 81 final} - {SWD(2018) 82 final} KOM (2018) 0147 CNS/2018/0072 skattepolitik, it og teleforsyning
21-03-2018 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester {SWD(2018) 81} - {SWD(2018) 82} KOM (2018) 0148 CNS/2018/0073 skattepolitik, it og teleforsyning
21-03-2018 Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the Commission to approve, on behalf of the Union, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in the field of development cooperation KOM (2018) 0167 NLE/2018/0079 udviklingspolitik, konventioner
21-03-2018 Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the Commission to approve, on behalf of the Union, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in the area of immigration policy KOM (2018) 0168 NLE/2018/0078 retlige anliggender, udviklingspolitik, forbehold
21-03-2018 Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger på Den Europæiske Unions vegne om ændring af fiskeripartnerskabsaftalen og om indgåelse af en protokol med Kongeriget Marokko KOM (2018) 0151 fiskeripolitik, samarbejde med 3. lande
21-03-2018 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen (EMIR – Niveau 2-retsakter) KOM (2018) 0142 NLE/2018/0068 indre marked og erhvervspolitik, EØS
19-03-2018 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET de miljømæssige konsekvenser af Euro 5-trinnet for køretøjer i klasse L KOM (2018) 0136 harmonisering, indre marked og erhvervspolitik, miljø
19-03-2018 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår anvendelsen af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler KOM (2018) 0137 COD/2018/0065 indre marked og erhvervspolitik, harmonisering
19-03-2018 Henstilling om AFGØRELSE om at indlede forhandlinger om en global miljøpagt KOM (2018) 0138 konventioner, miljø
14-03-2018 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (kodifikation) KOM (2018) 0139 COD/2018/0066 retlige anliggender
14-03-2018 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK Second Progress Report on the Reduction of Non-Performing Loans in Europe {SWD(2018) 72 final} KOM (2018) 0133 banker, økonomi og finans, indre marked og erhvervspolitik
14-03-2018 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards minimum loss coverage for non-performing exposures {SWD(2018) 73 final} - {SWD(2018) 74 final} KOM (2018) 0134 COD/2018/0060 indre marked og erhvervspolitik, banker
14-03-2018 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on credit servicers, credit purchasers and the recovery of collateral {SWD(2018) 75 final} - {SWD(2018) 76 final} KOM (2018) 0135 COD/2018/0063 banker, indre marked og erhvervspolitik
14-03-2018 Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem KOM (2018) 0126 NLE/2018/0057 skattepolitik
14-03-2018 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Anden årlige rapport om faciliteten for flygtninge i Tyrkiet KOM (2018) 0091 retlige anliggender, samarbejde med 3. lande
14-03-2018 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Statusrapport om gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration KOM (2018) 0250 retlige anliggender
14-03-2018 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Adapting the common visa policy to new challenges KOM (2018) 0251 retlige anliggender
14-03-2018 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) {SWD(2018) 77 final} - {SWD(2018) 78 final} KOM (2018) 0252 COD/2018/0061 forbehold, retlige anliggender
Din søgning gav 14368 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik