Midlertidig dansk grænsekontrol

Danmark har haft en midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse siden den 4. januar 2016.

Grænsekontrol
Aktuel sag
Større
Den midlertidige danske grænsekontrol har været i kraft siden den 4. januar 2016.

 

Danmark har valgt at opretholde den midlertidige grænsekontrol frem til den 12. november 2017.

Som udgangspunkt tillader Schengensamarbejdet ikke grænsekontrol ved de indre grænser mellem Schengenlandene. Der er dog mulighed for at indføre en midlertidig grænsekontrol i ekstraordinære situationer, hvis der er fare for den offentlige orden og interne sikkerhed i et Schengenland. Kommissionen har anerkendt, at forvaltningen af de ydre Schengegrænser i specielt Grækenland, har ført til en situation, hvor et antal ikke-registrerede migranter og asylansøgere muligvis har forsøgt at rejse ulovligt til andre medlemslande, hvilket udgør en sådan ekstraordinær situation. 

Den danske midlertidige grænsekontrol blev indført den 4. januar 2016 med baggrund i artikel 25 i Schengengrænsekodeksen. Denne artikel giver kun mulighed for en midlertidig grænsekontrol i et op til et halvt år, hvorfor der var nødvendigt, at anmode Kommissionen om at stille et forslag til Rådet om tilladelse til at fortsætte den midlertidige grænsekontrol efter artikel 29 i Schengengrænsekodeksen. Denne artikel giver mulighed for en midlertidig grænsekontrol i samlet op til to år under særlige omstændigheder.

Foruden Danmark har fire andre lande midlertidig grænsekontrol:

  • Østrig: ved den østrigsk-ungarske og østrigsk-slovenske landgrænse.
  • Tyskland: ved den tysk-østrigske landgrænse.
  • Sverige: i svenske havne i politiregion Syd og politiregion Vest samt ved Øresundsbroen.
  • Norge: i norske havne med færgeforbindelser til Danmark, Tyskland og Sverige.

Forløbet med den danske midlertidig grænsekontrol:

  • 4. januar 2016: Danmark indfører midlertidig grænsekontrol for i første omgang 10 dage, der dog forlænges af flere omgange (artikel 25).
  • 12. maj 2016: Rådet vedtager en afgørelse, der giver Danmark mulighed for at opretholde den midlertidige grænsekontrol i seks måneder frem til den 12. november 2016 (artikel 29).
  • 11. november 2016: Rådet vedtager en afgørelse, der giver Danmark mulighed for at opretholde den midlertidige grænsekontrol i yderligere tre måneder frem til den 12. februar 2017 (artikel 29).
  • 7. februar 2017: Rådet vedtager en afgørelse, der giver Danmark mulighed for at opretholde den midlertidige grænsekontrol i yderligere tre måneder frem til den 12. maj 2017 (artikel 29).
  • 11. maj 2017: Rådet vedtager en afgørelse, der gør det muligt for landene at forlænge den midlertidige grænsekontrol i yderligere seks måneder (artikel 29). Kommissionen anbefaler dog samtidig, at den midlertidige grænsekontrol udfases i løbet af denne seksmåneders periode, der udgør den tredje og sidste forlængelse af fristen. 

Danmark har tidligere indført midlertidig grænsekontrol. Det skete i perioden 1.-18. december 2009 i forbindelse med FN-klimakonferencen i København.

Særlig procedure, hvor ekstraordinære omstændigheder truer den overordnede funktion af området uden kontrol ved de indre grænser

1.   Under ekstraordinære omstændigheder, hvor den overordnede funktion af området uden kontrol ved de indre grænser er truet på grund af vedvarende alvorlige mangler i forbindelse med grænsekontrollen ved de ydre grænser som omhandlet i artikel 21, og i det omfang disse omstændigheder udgør en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed inden for området uden kontrol ved de indre grænser eller dele heraf, kan grænsekontrollen ved de indre grænser genindføres i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 2 for et tidsrum på højst seks måneder. Dette tidsrum kan forlænges op til tre gange med et yderligere tidsrum på højst seks måneder, hvis disse ekstraordinære omstændigheder varer ved.

2.   Rådet kan som en sidste udvej og som en foranstaltning til beskyttelse af de fælles interesser inden for området uden kontrol ved de indre grænser, hvis alle øvrige foranstaltninger, navnlig de i artikel 21, stk. 1, omhandlede, ikke effektivt kan afbøde den konstaterede alvorlige trussel, henstille til en eller flere medlemsstater at genindføre grænsekontrol ved alle deres indre grænser eller ved bestemte dele heraf. Rådets henstilling baseres på et forslag fra Kommissionen. Medlemsstaterne kan anmode Kommissionen om at forelægge Rådet et sådant forslag til henstilling.

Rådet angiver i sin henstilling som et minimum de oplysninger, der er omhandlet i artikel 27, stk. 1, litra a)-e).

Rådet kan henstille, at der foretages en forlængelse i overensstemmelse med de i nærværende artikel omhandlede vilkår og procedurer.

Inden en medlemsstat genindfører grænsekontrol ved alle sine indre grænser eller ved bestemte dele heraf, jf. nærværende stykke, underretter den de øvrige medlemsstater, Europa-Parlamentet og Kommissionen herom.

3.   Såfremt en medlemsstat ikke følger den i stk. 2 omhandlede henstilling, underretter den pågældende medlemsstat straks Kommissionen skriftligt om begrundelsen herfor.

I sådanne tilfælde forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, som indeholder en vurdering af den begrundelse, som den pågældende medlemsstat har angivet, og konsekvenserne for beskyttelsen af de fælles interesser inden for området uden kontrol ved de indre grænser.

4.   I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedrørende situationer, hvor de omstændigheder, der gør det nødvendigt at forlænge grænsekontrollen ved de indre grænser, jf. stk. 2, først bliver kendt mindre end ti dage før afslutningen af den forudgående genindførelsesperiode, kan Kommissionen efter proceduren i artikel 38, stk. 3, vedtage eventuelle nødvendige henstillinger ved gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks. Kommissionen forelægger senest 14 dage efter vedtagelsen af sådanne henstillinger Rådet et forslag til henstilling, jf. nærværende artikels stk. 2.

5.   Nærværende artikel berører ikke foranstaltninger, som medlemsstaterne eventuelt vedtager i tilfælde af en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i medfør af artikel 25, 27 og 28.

Se hele Schengengrænsekodekset i Eur-Lex

Schengen

Effekt af den midlertidige grænsekontrol

Kommissionens rapport fra september 2016 om anvendelsen af den midlertidige grænsekontrol i Østrig, Tyskland, Sverige, Norge og Danmark.

Senest opdateret: [22.06.2017]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik