Klage i EU

Som borger i EU har du mulighed for at klage ad flere forskellige kanaler, hvis du vil gøre EU-institutioner opmærksomme på et bestemt problem.

En klage knap på et tastatur.

Det er forskellige instanser, du kan klage til, alt efter hvilke lovbrud eller involverede parter der er tale om.

Du kan indgive din klage ved at følge institutionernes vejledninger nedenfor.

Klag til Den Europæiske Ombudsmand her:

Indgiv en borgerklage til Europa-Parlamentet her:

Klag til Europa-Kommissionen her:

Indsend en sag til SOLVIT her:

Klag over en sælger i et andet EU-land igennem Forbruger Europa her:

Fejl eller forsømmelser af EU’s institutioner: Hvis du mener, at en af EU’s institutioner har handlet forkert i en sag, eller at de ikke har handlet i en situation, hvor de burde, kan du klage til Den Europæiske Ombudsmand.

Krænkelse af en europæisk borgers rettigheder: Hvis en medlemsstat, institution eller en lokal myndighed har krænket en borger, organisation, virksomhed eller forening med bopæl eller hovedsæde i et EU-land, kan du sende en borgerklage (også kaldet et andragende) til Europa-Parlamentet.

Overtrædelse af EU-retten fra de nationale myndigheders side: Hvis du mener, at de nationale myndigheder i et medlemsland har overtrådt EU-retten, eller har implementeret en EU-regel forkert, kan du klage til Europa-Kommissionen.

Problemer med en offentlig myndighed i et andet EU-land: Hvis du har problemer med myndighederne i et andet land, fordi de ikke vil anerkende dine EU-rettigheder, kan du henvende dig til SOLVIT, som er et netværk af nationale myndigheder, der hjælper med at løse den slags sager.

Problemer med andre erhvervsdrivende i et andet EU-land samt Island og Norge: Hvis du vil anlægge en klagesag mod en erhvervsdrivende (f.eks. en sælger) i et andet EU-land, Island eller Norge, kan du klage til Forbruger Europa.

Det er let at blive forvirret over, hvilke muligheder der er for klage over og til EU's institutioner. Det skyldes bl.a., at nogle klager skal rettes på nationalt niveau, mens andre skal rettes på EU-niveau. Når det kommer til sager ved EU-Domstolen og Retten, kan det være endnu sværere at finde ud af, hvad mulighederne er, og de er som udgangspunkt få. Derfor kan du her se en liste over, hvad man kan og ikke kan i EU's retssystem. 

Det er ikke en generel ret, at man som borger eller virksomhed kan anlægge en sag direkte ved EU-Retten. I meget få tilfælde er det dog muligt at få prøvet en beslutning ved Retten, som er truffet af en af EU’s institutioner. For at du kan klage over en beslutning, skal beslutningen være rettet direkte mod dig eller berøre dig umiddelbart og individuelt.

Du kan ikke appellere en dom til EU-Domstolen, som er tabt i sidste instans i det danske domstolssystem. EU-Domstolen er ikke en appelinstans for afgørelser truffet af de nationale domstole og kan ikke ophæve eller ændre de nationale domstoles afgørelser. Hvis alle de danske klage- og ankemuligheder er udtømt, kan du eventuelt undersøge, om der er mulighed for at indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Det er ikke muligt at anlægge sager mod andre borgere, selskaber, virksomheder eller medlemsstater ved Domstolen. Disse typer af sager skal du henvende dig til de nationale myndigheder med.

Ved at klage til de ovenstående institutioner kan du få hjælp til at løse din sag. Du skal dog være opmærksom på, om du opfylder de præcise kriterier for at få hjælp de forskellige steder. Du skal også være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden kan være lang. På institutionernes hjemmesider finder du mere information om, hvilke sager der helt præcis tages hånd om:

Retten til at klage til  Den Europæiske Ombudsmand er grundlagt i art. 228 TEUF. Europa-Parlamentets afgørelse vedrørende Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv, Den Europæiske Ombudsmands afgørelse om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser, danner sammen med traktaten grundlag for Den Europæiske Ombudsmands statut og virke. 

Retsgrundlaget for klager til Kommissionen falder ind under art. 258 TEUF. For en uddybende forklaring af retsgrundlaget for klager til Kommissionen anbefales det dog, at læse Europa-Kommissionens meddelelse om ajourføring af meddelelsen om forbindelserne med klagere i sager om anvendelsen af EU-retten fra 2012.

Retten til at klage eller at anmode Europa-Parlamentet ved andragender, følger af art. 20 og 227 i TEUF, samt art. 44 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. 

For flere informationer om hvordan andragender fungerer: 

  • Europa Parlamentet: Retten til at indgive andragender

Andre forslag til dig

Denne artikel dækker disse emner:


Sideansvarlig: Bodil Marsden

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik