Klage i EU

Som borger i EU har du mulighed for at klage ad flere forskellige kanaler, hvis du vil gøre EU-institutioner opmærksomme på et bestemt problem.

En klage knap på et tastatur.

Det er forskellige instanser, du kan klage til, alt efter hvilke lovbrud eller involverede parter der er tale om.

Du kan indgive din klage ved at følge institutionernes vejledninger nedenfor.

Klag til Den Europæiske Ombudsmand:

Indgiv en borgerklage til Europa-Parlamentet:

Klag til Europa-Kommissionen:

Indsend en sag til SOLVIT:

Klag over en sælger i et andet EU-land igennem Forbruger Europa:

Fejl eller forsømmelser begået af EU’s institutioner: Hvis du mener, at en af EU’s institutioner har handlet forkert i en sag, eller at de ikke har handlet i en situation, hvor de burde, kan du klage til Den Europæiske Ombudsmand.

Krænkelse af en europæisk borgers rettigheder: Hvis en medlemsstat, institution eller en lokal myndighed har krænket en borger, organisation, virksomhed eller forening med bopæl eller hovedsæde i et EU-land, kan du sende en borgerklage (også kaldet et andragende) til Europa-Parlamentet.

Overtrædelse af EU-retten fra de nationale myndigheders side: Hvis du mener, at de nationale myndigheder i et medlemsland har overtrådt EU-retten eller har implementeret en EU-regel forkert, kan du klage til Europa-Kommissionen.

Problemer med en offentlig myndighed i et andet EU-land: Hvis du har problemer med myndighederne i et andet land, fordi de ikke vil anerkende dine EU-rettigheder, kan du henvende dig til SOLVIT, som er et netværk af nationale myndigheder, der hjælper med at løse den slags sager.

Problemer med andre erhvervsdrivende i et andet EU-land samt Island og Norge: Hvis du vil anlægge en klagesag mod en erhvervsdrivende (f.eks. en sælger) i et andet EU-land, Island eller Norge, kan du klage til Forbruger Europa.

Det er ikke en generel ret, at man som borger eller virksomhed kan anlægge en sag direkte ved EU-Retten. I meget få tilfælde er det dog muligt at få prøvet en beslutning ved Retten, som er truffet af en af EU’s institutioner. For at du kan klage over en beslutning, skal beslutningen være rettet direkte mod dig eller berøre dig umiddelbart og individuelt.

Du kan ikke appellere en dom til EU-Domstolen, hvis den er tabt i sidste instans i det danske domstolssystem. EU-Domstolen er ikke en appelinstans for afgørelser truffet af de nationale domstole og kan ikke ophæve eller ændre de nationale domstoles afgørelser. Hvis alle de danske klage- og ankemuligheder er udtømt, kan du eventuelt undersøge, om der er mulighed for at indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Det er ikke muligt at anlægge sager mod andre borgere, selskaber, virksomheder eller medlemsstater ved Domstolen. Disse typer af sager skal du henvende dig til de nationale myndigheder med.

Ved at klage til de ovenstående institutioner kan du få hjælp til at løse din sag. Du skal dog være opmærksom på, om du opfylder de præcise kriterier for at få hjælp de forskellige steder. Du skal også være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden kan være lang. Du kan læse mere på institutionernes hjemmesider:

Retten til at klage til Den Europæiske Ombudsmand er grundlagt i art. 228 TEUF. Europa-Parlamentets afgørelse vedrørende Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv, Den Europæiske Ombudsmands afgørelse om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser, danner sammen med traktaten grundlag for Den Europæiske Ombudsmands statut og virke. 

Retsgrundlaget for klager til Europa-Kommissionen falder ind under art. 258 TEUF. For en uddybende forklaring af retsgrundlaget for klager til Europa-Kommissionen anbefales det at læse nedenstående dokument:

Retten til at klage til Europa-Parlamentet følger af art. 20 og 227 i TEUF samt art. 44 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Læs mere om, hvordan andragender fungerer: 

 

Andre forslag til dig

Denne artikel dækker disse emner:

Sideansvarlig: Bodil Marsden

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik