Regeringskonferencer

En regeringskonference er en for handling mellem medlemslandenes regeringer

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

En regeringskonference (RK) er en forhandling mellem medlemslandenes regeringer, hvis fokus er at ændre eksisterende EU-traktater eller indgå nye.

Inden Lissabontraktaten var det eneste måde at revidere traktater på, det kaldes derfor også den almindelige revisionsprocedure.

Ved en regeringskonference har medlemsstaterne, Kommissionen eller Europa-Parlamentet mulighed for at foreslå traktatændringer for Rådet, som derefter forelægger forslaget for Det Europæiske Råd.

Det kræver et flertal blandt medlemsstaterne i Det Europæiske Råd at starte en behandling af et forslag til traktatændringer. Når der er flertal indkalder Det Europæiske Råds formand til et ’’konvent’’. Forinden høres Kommissionen og Europa-Parlamentet, og hvis ændringen hører til det monetære område, høres også Den Europæiske Centralbank.

Konventet består af repræsentanter for de nationale parlamenter, regeringsledere, Europa-Parlamentet og Kommissionen. Disse parter drøfter udkastet til traktatændringerne.

Parterne vedtager anbefalinger ved konsensus. Disse fremlægges derefter på selve regeringskonferencen.

Finder Det Europæiske Råd, at konventet er unødvendigt set i forhold til de påtænkte ændringer, kan Det Europæiske Råd beslutte ikke at indkalde til konvent, hvis Europa-Parlamentet godkender det. I denne situation vil Det Europæiske Råd selvstændigt fastlægge mandatet til regeringskonferencen.

Regeringskonferencen indkaldes af formanden for Det Europæiske Råd. Afgørelser på konferencen træffes efter fælles overenskomst.

Eksempler på regeringskonferencer:

I 2007 blev en regeringskonference indledt. Formålet var at udarbejde en Reformtraktat for at forbedre den nu udvidede Unions effektivitet og demokratiske legitimitet samt sammenhængen i dens optræden udadtil. Denne konference førte til vedtagelsen af Lissabontraktaten, som trådte i kraft 1. december 2009.

Tidligere i 2003 blev der indledt en regeringskonference, der skulle tage stilling til udkastet til en traktat om en forfatning for Europa. Udkastet var udarbejdet af det tidligere afholdte konvent og skulle erstatte alle eksisterende traktater med én tekst.

Regeringskonferencen godkendte udkastet i 2004, men traktaten blev senere forkastet under ratificeringen i de enkelte medlemslande.

 For mere viden om regeringskonforerencer:

Betyder tilvalgsordningen, at Folketinget overlader suverænitet fra sag til sag?

Det korte svar er nej.

Er Danmark det eneste land, der har EU-forbehold?

Nej. Det er ikke kun Danmark, der har EU-forbehold.

Er Danmark med i den Europæiske Arrestordre, og er samarbejdet overstatsligt?

Danmark er på nuværende tidspunkt omfattet af den Europæiske Arrestordre, men Danmark kan i fremtiden risikere at falde ud af samarbejdet.

EU's budget: hvor meget betaler og modtager Danmark?

Danmark betalte 2,391 mia. euro til EU's budget i 2016 og modtog 1,431 mia. euro retur fra EU-budgettet. Det svarer til henholdsvis 17,8 mia. kr. og 10,6 mia. kr.

Har EU sanktionsmuligheder mod et medlemsland, hvis de ikke følger reglerne?

Det korte svar er ja. Sanktionsmulighederne afhænger dog af, hvilken form for overtrædelse et medlemsland har begået. Der kan skelnes mellem to typer af sanktionsmuligheder.

Hvad betyder EU's flygtningekvoter for Danmark?

Hvad betyder det for Danmarks deltagelse i Dublinforordningen, hvis den også skal sætte kvoter for flygtninge?

Hvad betyder kvalificeret flertal?

Hvis der ved afstemning om lovgivning kræves et kvalificeret flertal, betyder det at 55% af landene og 65% af befolkningen skal stemme for lovforslaget for at vedtage det.

Hvad er den flerårige finansielle ramme?

Den flerårige finansielle ramme er EU’s overordnede budgetramme, der er gældende i en periode på mindst fem år og sætter de overordnede grænser for udgifterne i de EU’s enkelte budgetkategorier.

Hvad er den forventede levetid for EU-borgere?

En nyfødt EU-borger kunne i 2015 forvente at blive 83,3 år gammel for piger og 77,9 år for drenge.

Hvad er East StratCom?

East StratCom er en Task Force under EU's fælles udenrigstjeneste, der har til formål at bekæmpe misinformation om især EU.

Hvad er Europa-Kommissionens fem scenarier for EU’s fremtid?

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 1. marts en hvidbog om EU's fremtid efter Brexit.

Hvad er EU's kompetencer?

Her er EU-Oplysningens infografik over EU's kompetencer, som det er fastlagt i traktaten.

Hvad er trilogforhandlinger?

Trilogforhandlinger er uformelle trepartsmøder, hvor Ministerrådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen mødes i et forum, hvor de kan forhandle og afdække kompromisløsninger.

Hvilke krav skal et land opfylde for at blive medlem af EU?

Enhver europæisk stat, der overholder de principper, som EU er baseret på, kan ansøge om at blive medlem af EU.

Hvilke lande deltager i Schengen-samarbejdet?

22 EU-lande deltager fuldt ud i Schengen-samarbejdet. Ud over disse EU-lande deltager Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein også i samarbejdet.

Hvilke lande har tidligere haft EU-formandskabet?

Alle medlemslande undtagen Rumænien, Bulgarien og Kroatien har haft EU-formandskabet.

Hvor ligger Europa-Parlamentet?

Europa-Parlamentets har officielt hjemme i Strasbourg, men holder også til i Luxembourg og Bruxelles.

Hvor mange politiske grupper er der i Europa-parlamentet?

Der er i dag otte politiske grupper i Europa-Parlamentet.

Hvor meget tjener en kommissær?

Lønningerne i Kommissionen fastsættes og reguleres efter lønnen, der gives til den højest lønnede embedsmand i Kommissionen.

Hvordan er Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd og direktion sammensat?

Den Europæiske Centralbank, ECB, har en direktion på 6 medlemmer, som vælges for 8 år ad gangen af Det Europæiske Råd. Direktionen er en del af Styrelsesrådet.

Hvordan organiserer Europaparlamentarikerne sig i Europa-Parlamentet?

Europaparlamentarikerne organiserer sig efter politisk overbevisning i såkaldte politiske grupper.

Hvordan udpeges Kommissionen?

Kommissionen består af 28 kommissærer - én kommissær pr. medlemsland. Kommissærerne indstilles af de enkelte landes regeringer. Hvert land indstiller som hovedregel én kandidat.

Kan tyskere og andre EU-borgere købe sommerhus i Danmark?

Nej, det kan de som udgangspunkt ikke.

Skal du bruge et visum, når du rejser til USA?

Skal man betale told af varer købt i Storbritannien?

Nej. Du skal ikke betale told af dine varer fra Storbritannien.

Sideansvarlig: Mongin Forrest

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik