Regeringskonferencer

En regeringskonference er en for handling mellem medlemslandenes regeringer

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

En regeringskonference (RK) er en forhandling mellem medlemslandenes regeringer, hvis fokus er at ændre eksisterende EU-traktater eller indgå nye.

Inden Lissabontraktaten var det eneste måde at revidere traktater på, det kaldes derfor også den almindelige revisionsprocedure.

Ved en regeringskonference har medlemsstaterne, Kommissionen eller Europa-Parlamentet mulighed for at foreslå traktatændringer for Rådet, som derefter forelægger forslaget for Det Europæiske Råd.

Det kræver et flertal blandt medlemsstaterne i Det Europæiske Råd at starte en behandling af et forslag til traktatændringer. Når der er flertal indkalder Det Europæiske Råds formand til et ’’konvent’’. Forinden høres Kommissionen og Europa-Parlamentet, og hvis ændringen hører til det monetære område, høres også Den Europæiske Centralbank.

Konventet består af repræsentanter for de nationale parlamenter, regeringsledere, Europa-Parlamentet og Kommissionen. Disse parter drøfter udkastet til traktatændringerne.

Parterne vedtager anbefalinger ved konsensus. Disse fremlægges derefter på selve regeringskonferencen.

Finder Det Europæiske Råd, at konventet er unødvendigt set i forhold til de påtænkte ændringer, kan Det Europæiske Råd beslutte ikke at indkalde til konvent, hvis Europa-Parlamentet godkender det. I denne situation vil Det Europæiske Råd selvstændigt fastlægge mandatet til regeringskonferencen.

Regeringskonferencen indkaldes af formanden for Det Europæiske Råd. Afgørelser på konferencen træffes efter fælles overenskomst.

Eksempler på regeringskonferencer:

I 2007 blev en regeringskonference indledt. Formålet var at udarbejde en Reformtraktat for at forbedre den nu udvidede Unions effektivitet og demokratiske legitimitet samt sammenhængen i dens optræden udadtil. Denne konference førte til vedtagelsen af Lissabontraktaten, som trådte i kraft 1. december 2009.

Tidligere i 2003 blev der indledt en regeringskonference, der skulle tage stilling til udkastet til en traktat om en forfatning for Europa. Udkastet var udarbejdet af det tidligere afholdte konvent og skulle erstatte alle eksisterende traktater med én tekst.

Regeringskonferencen godkendte udkastet i 2004, men traktaten blev senere forkastet under ratificeringen i de enkelte medlemslande.

 For mere viden om regeringskonforerencer:

Betyder tilvalgsordningen, at Folketinget overlader suverænitet fra sag til sag?

Det korte svar er nej.

Betyder tilvalgsordningen, at Folketinget overlader suverænitet fra sag til sag?

Det korte svar er nej.

Deltager Færøerne og Grønland i Schengen-samarbejdet?

Nej, Færøerne og Grønland deltager ikke i Schengen-samarbejdet.

Er Danmark det eneste land, der har EU-forbehold?

Nej. Det er ikke kun Danmark, der har EU-forbehold.

Er Danmark med i den Europæiske Arrestordre, og er samarbejdet overstatsligt?

Danmark er på nuværende tidspunkt omfattet af den Europæiske Arrestordre, men Danmark kan i fremtiden risikere at falde ud af samarbejdet.

Er Europarådet en del af EU?

Europarådet er ikke en del af EU, men en selvstændig international organisation.

Er Norge medlem af EU?

Norge er ikke medlem af EU, men indgår i et tæt samarbejde med EU gennem EØS-samarbejdet. 

EU’s repræsentationer i verden

EU har 139 delegationer i resten af verden.

EU's budget: hvor meget betaler og modtager Danmark?

Danmark betalte 2,391 mia. euro til EU's budget i 2016 og modtog 1,431 mia. euro retur fra EU-budgettet. Det svarer til henholdsvis 17,8 mia. kr. og 10,6 mia. kr.

Findes der en officiel EU-sang?

Ja - men måske ikke ligefrem en sang. Siden 1986 har EU anvendt Europahymnen eller ”Ode til glæden” fra Beethovens 9. symfoni som musikalsk symbol på EU.

Har EU sanktionsmuligheder mod et medlemsland, hvis de ikke følger reglerne?

Det korte svar er ja. Sanktionsmulighederne afhænger dog af, hvilken form for overtrædelse et medlemsland har begået. Der kan skelnes mellem to typer af sanktionsmuligheder.

Hvad betyder EU's flygtningekvoter for Danmark?

Hvad betyder det for Danmarks deltagelse i Dublinforordningen, hvis den også skal sætte kvoter for flygtninge?

Hvad betyder kvalificeret flertal?

Hvis der ved afstemning om lovgivning kræves et kvalificeret flertal, betyder det at 55% af landene og 65% af befolkningen skal stemme for lovforslaget for at vedtage det.

Hvad betyder kvalificeret flertal?

Hvis der ved afstemning om lovgivning kræves et kvalificeret flertal, betyder det at 55% af landene og 65% af befolkningen skal stemme for lovforslaget for at vedtage det.

Hvad er Coreper?

Coreper er betegnelsen for to arbejdsgrupper/komiteer med embedsmænd, der har til opgave at forberede Rådets møder.

Hvad er den flerårige finansielle ramme?

Den flerårige finansielle ramme er EU’s overordnede budgetramme, der er gældende i en periode på mindst fem år og sætter de overordnede grænser for udgifterne i de EU’s enkelte budgetkategorier.

Hvad er den forventede levetid for EU-borgere?

En nyfødt EU-borger kunne i 2015 forvente at blive 83,3 år gammel for piger og 77,9 år for drenge.

Hvad er East StratCom?

East StratCom er en Task Force under EU's fælles udenrigstjeneste, der har til formål at bekæmpe misinformation om især EU.

Hvad er EFTA og EØS?

EFTA er en international frihandelsorganisation bestående af Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. EØS er et økonomisk samarbejde mellem EU og Norge, Island og Liechtenstein. 

Hvad er en parallelaftale?

En parallelaftale er en mellemstatslig aftale mellem EU og en medlemsstat om at deltage i en del af et overstatsligt samarbejde.

Hvad er en traktat?

En traktat er en juridisk bindende aftale indgået mellem to eller flere lande.

Hvad er Europa-Kommissionens fem scenarier for EU’s fremtid?

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 1. marts en hvidbog om EU's fremtid efter Brexit.

Hvad er EU's kompetencer?

Her er EU-Oplysningens infografik over EU's kompetencer, som det er fastlagt i traktaten.

Hvad er EU's kompetencer?

Det er medlemslandene, som tildeler EU kompetence på et område, dvs. at medlemslandene beslutter, hvad EU må bestemme.

Hvad er EU's værdier?

EU's værdier fremgår af artikel 2 i traktaten i Traktat om Den Europæiske Union.

Hvad er forskellen på mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde?

Mellemstatsligt samarbejde betyder, at de regler, der bliver vedtaget, alene forpligter staterne. Overstatsligt samarbejde betyder, at man i EU kan lave regler, der har direkte virkning i medlemslandene.

Hvad er Grønlands og Færøernes forhold til EU?

Både Grønland og Færøerne har tætte bånd til EU, men er ikke medlemmer.

Hvad er trilogforhandlinger?

Trilogforhandlinger er uformelle trepartsmøder, hvor Ministerrådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen mødes i et forum, hvor de kan forhandle og afdække kompromisløsninger.

Hvad handler Lissabontraktaten om?

Lissabontraktatens formål er kort fortalt at justere de grundlæggende spilleregler for EU, så EU kan fungere med 28 medlemslande.

Hvad handler Lissabontraktaten om?

Lissabontraktatens formål er kort fortalt at justere de grundlæggende spilleregler for EU, så EU kan fungere med 28 medlemslande.

Hvad har det indre marked med fodboldklubbers transferregler at gøre?

Princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed gælder også for fodboldspillere.

Hvad symboliserer EU’s flag?

De 12 gyldne stjerner, der danner en cirkel på en blå baggrund, symboliserer en forening af de europæiske folk.

Hvem var Europa?

Europa var en kongedatter i den græske mytologi.

Hvilke beslutningsprocedurer er der i EU?

De centrale lovgivningsprocedurer er den almindelige lovgivningsprocedure, høringsproceduren og godkendelsesproceduren.

Hvilke folkeafstemninger om EU har der været i EU-landene?

Folkeafstemningerne i EU-landene fordeler sig således:

Hvilke internationale organisationer var der i Europa før EU?

Bl.a. Folkeforbundet, De Forenede Nationer, OEEC (senere OECD), Haag-kongressen, Europabevægelsen og Europarådet.

Hvilke krav skal et land opfylde for at blive medlem af EU?

Enhver europæisk stat, der overholder de principper, som EU er baseret på, kan ansøge om at blive medlem af EU.

Hvilke krav skal et land opfylde for at blive medlem af EU?

Enhver europæisk stat, der overholder de principper, som EU er baseret på, kan ansøge om at blive medlem af EU.

Hvilke lande deltager i Schengen-samarbejdet?

22 EU-lande deltager fuldt ud i Schengen-samarbejdet. Ud over disse EU-lande deltager Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein også i samarbejdet.

Hvilke lande er medlemmer af EU, og hvornår blev de medlemmer?

EU består i dag af 28 lande. Det nyeste medlem er Kroatien, som blev en del af EU i 2013.

Hvilke lande har søgt om optagelse i EU?

EU har indledt optagelsesforhandlinger med Island, Tyrkiet og Serbien. Derudover har Makedonien, Montenegro og Albanien alle status som kandidatlande.

Hvilke lande har tidligere haft EU-formandskabet?

Alle medlemslande undtagen Rumænien, Bulgarien og Kroatien har haft EU-formandskabet.

Hvor ligger Europa-Parlamentet?

Europa-Parlamentets har officielt hjemme i Strasbourg, men holder også til i Luxembourg og Bruxelles.

Hvor mange folkeafstemninger om EU har der været i Danmark?

Der har i alt været afholdt syv folkeafstemninger om EF/EU-spørgsmål i Danmark.

Hvor mange medlemmer af Europa-Parlamentet har de enkelte lande?

Europa-Parlamentet har 751 medlemmer. Tyskland har 96 pladser og er dermed landet med flest medlemmer.

Hvor mange politiske grupper er der i Europa-parlamentet?

Der er i dag otte politiske grupper i Europa-Parlamentet.

Hvor mange sprog bruger man i EU?

Alle medlemsstaternes sprog er officielle i EU. Efter EU's udvidelse den 1. juli 2013 er der 24 officielle sprog i EU.

Hvor meget påvirker EU den danske lovgivning?

Spørgsmålet er vanskeligt at besvare klart og kort, fordi svaret afhænger af, hvordan man opgør lovgivningen. 

Hvor meget tjener en kommissær?

Lønningerne i Kommissionen fastsættes og reguleres efter lønnen, der gives til den højest lønnede embedsmand i Kommissionen.

Hvordan er Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd og direktion sammensat?

Den Europæiske Centralbank, ECB, har en direktion på 6 medlemmer, som vælges for 8 år ad gangen af Det Europæiske Råd. Direktionen er en del af Styrelsesrådet.

Hvordan forkortes Den Europæiske Union?

Den Europæiske Union forkortes EU.

Hvordan organiserer Europaparlamentarikerne sig i Europa-Parlamentet?

Europaparlamentarikerne organiserer sig efter politisk overbevisning i såkaldte politiske grupper.

Hvordan startede EU?

Det nuværende EU er en videreudvikling af det samarbejde, der blev indledt med etableringen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab tilbage i 1952.

Hvordan udpeges Kommissionen?

Kommissionen består af 28 kommissærer - én kommissær pr. medlemsland. Kommissærerne indstilles af de enkelte landes regeringer. Hvert land indstiller som hovedregel én kandidat.

Hvorfor har vi folkeafstemninger om EU i Danmark?

Folkeafstemninger i Danmark om EU bliver enten afholdt, fordi grundlovens § 20 kræver, at der afholdes bindende folkeafstemning, eller fordi der er politisk ønske om at afholde en folkeafstemning.

Kan den svenske polis og det tyske polizei fortsætte heftige biljagter ind i Danmark?

Ja, både svensk og tysk politi kan forsætte en biljagt ind i Danmark, men på visse betingelser.

Kan EU-landene havde en gæld på over 60 % af deres BNP

I udgangspunktet må et EU-medlemslands gæld ikke overstige 60 % af BNP.

Kan tyskere og andre EU-borgere købe sommerhus i Danmark?

Nej, det kan de som udgangspunkt ikke.

Kan tyskere og andre EU-borgere købe sommerhus i Danmark?

Nej, det kan de som udgangspunkt ikke.

Skal du bruge et visum, når du rejser til USA?

Skal man betale told af varer købt i Storbritannien?

Nej. Du skal ikke betale told af dine varer fra Storbritannien.

Sideansvarlig: Mongin Forrest

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik