Europa-Kommissionen

EU-kommissionens hovedopgave er at fremme fælles interesser og drive det europæiske samarbejde videre - uafhængigt af nationale særinteresser. Det er også Kommissionens opgave at stille forslag til ny lovgivning og kontrollere, at medlemslandene overholder EU’s love og regler.

Banner at the EC Berlaymont's frontage to mark the end of roaming surcharges in the EU - Fotograf Lukasz Kobus
Større

 

Europa-Kommissionen befinder sig i hjertet af det europæiske samarbejde. Næsten alle beslutninger på EU-plan involverer Kommissionen som en central aktør. Kommissionen har stort set monopol på at fremsætte forslag til EU-lovgivning og fungerer som en vigtig mægler, når Rådet og Europa-Parlamentet skal vedtage EU-lovgivning. Kommissionen er også på flere områder en drivende kraft i gennemførelsen af lovgivningen. Endelig varetager Kommissionen opgaven som EU-traktaternes vogter, idet den skal sikre, at medlemsstaterne gennemfører og overholder EU-reglerne.

Europa-Kommissionen består i dag af 28 medlemmer, dvs. én kommissær fra hver medlemsstat. Kommissærernes antal har længe været et politisk følsomt emne. Op til EU’s udvidelse med de ti nye lande i 2004 blev det bl.a. sagt, at det ville blive vanskeligt at træffe beslutninger med så mange kommissærer. Derfor besluttede man med Nicetraktaten fra 2003, at antallet af kommissærer skulle mindskes til et antal svarende til to tredjedele af medlemsstaterne, så der med 27 lande kun ville være 18 kommissærer. Lissabontraktaten fra 2009 indførte dog en mulighed for, at medlemsstaterne enstemmigt kunne beslutte, at alle lande skulle have deres egen kommissær. Efter det irske nej til Lissabontraktaten i 2008 blev det besluttet, at hvert EU-land fortsat skulle have sin egen kommissær. Så den senest udpegede kommission (2014-Kommissionen) består altså fortsat af en fra hver medlemsstat.

Kommissærerne udpeges for fem år ad gangen, men kan godt forlænges for flere perioder. 

Kommissærerne har ansvar for hver deres specifikke sagsområder eller porteføljer, som fastlægges ved Kommissionens tiltrædelse. Fordelingen af ansvarsområderne falder som regel først plads efter hårde forhandlinger mellem medlemsstaterne. Kommissionsformanden kan ændre fordelingen af ansvarsområderne i løbet af en mandatperiode, men det sker normalt ikke.

Selv om Kommissionen består af repræsentanter fra alle medlemsstater, er det ikke meningen, at kommissærerne skal forsvare landenes nationale interesser. Kommissærerne skal varetage EU’s fælles interesser og må derfor ikke modtage instruktioner fra regeringer eller andre organer. Ifølge traktaten har medlemsstaterne også forpligtet sig til at respektere kommissærernes uafhængighed og til ikke at forsøge at påvirke dem.

Kommissionens vigtigste funktion i lovgivningsprocessen er at fremsætte forslag til lovgivning. Rådet og Europa-Parlamentet kan - som udgangspunkt - ikke vedtage lovgivning, medmindre der foreligger et forslag fra Kommissionen. Både Rådet og Europa-Parlamentet kan dog opfordre Kommissionen til at fremsætte forslag til lovgivning inden for områder, som de ønsker at fremme, men de kan ikke tvinge Kommissionen til det. 

En anden af Kommissionens kerneopgaver består i at sørge for at føre de forpligtelser ud i livet, der følger af EU-lovgivningen. Denne opgave udføres primært af medlemsstaterne, men i tæt samarbejde med Kommissionen. Hvor medlemsstaternes opgave er at implementere EU-lovgivningen i deres egne retssystemer, så indtager Kommissionen den koordinerende rolle i forhold til at sikre, at medlemsstaterne anvender EU-lovgivningen ensartet og korrekt.

Kommissionen indtager dog også på nogle områder en mere direkte rolle i administrationen af EU-lovgivningen. Det gælder bl.a. inden for EU’s konkurrencepolitik, hvor det er Kommissionen selv, der påser, at de enkelte virksomheder ikke forbryder sig mod EU’s konkurrenceregler. Kommissionen behandler f.eks. selv sager om godkendelse af fusioner mellem virksomheder med en EU-dimension eller medlemsstaternes tilladelse til at yde statsstøtte. Kommissionen har endda mulighed for at gennemføre ransagninger af virksomhedslokaler for at finde beviser på overtrædelser af EU’s konkurrenceregler. Der er altså tale om et område, hvor man politisk har valgt at lægge administrationen af EU-reglerne hos en central EU-myndighed i stedet for at lægge det ud til medlemsstaternes myndigheder, idet Kommissionen som upartisk og objektiv instans er bedre i stand til at til at bedømme sagerne end medlemsstaterne. Det gælder særlig i sager om statsstøtte, hvor medlemsstaterne af naturlige årsager ikke kan bedømme deres egne statsstøttesager.

 

Europa-Kommissionens medlemmer

Jean-Claude Juncker – Luxembourg – Kommissionsformand. Kommissionsformanden leder og fordeler Kommissionens arbejde.
Større
Jean-Claude Juncker - Luxembourg - Kommissionsformanden. Kommissionsformanden leder og fordeler Kommissionens arbejde.
Frans Timmermans – Nederlandene – Førstenæstformand. Førstenæstformanden står for koordineringen af Kommissionens arbejde, især med henblik på overholdelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Dertil formandens højre hånd.
Større
Frans Timmermanns - Nederlandene - Førstenæsteformand. Førstenæsteformanden er formandens højre hånd. Han står for koordineringen af Kommissionens arbejde især med henblik på overholdelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.
Federica Mogherini – Italien – Højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedsanliggender. Den højtstående repræsentant handler på EU’s vegne i internationale fora såsom FN.
Større
Federica Mogherini - Italien - Højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedsanliggender. Den højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedsanliggender handler på EU’s vegne i internationale fora såsom FN.
Kristalina Georgieva – Bulgarien – Næstformand med ansvar for budget og HR. Denne næstformandspost har ansvaret for forhandling og styring af EU’s budget samt for de ansatte i EU.
Større
Kristalina Georgieva - Bulgarien - Næstformand med ansvaret for forhandling og styring af EU’s budget samt for de ansatte i EU.
Andrus Ansip – Estland – Næstformand med ansvar for Det Digitale Indre Marked. Denne næstformandspost har ansvaret for at styre og koordinere forskellige kommissærers arbejde med henblik på at implementere Det Digitale Indre Marked.
Større
Andrus Ansip - Estland - Næstformand med ansvar for Det Digitale Indre Marked. Denne næstformandspost har ansvaret for at styre og koordinere forskellige kommissærers arbejde med henblik på at implementere Det Digitale Indre Marked.
Maroš Šefčovič – Slovakiet – Næstformand med ansvar for energiunionen. Denne næstformandspost har ansvaret for at styre og koordinere forskellige kommissærers arbejde med henblik på at styrke samarbejdet omkring energi og energikilder i EU.
Større
Maroš Šefčovič - Slovakiet - Næstformand med ansvar for energiunionen. Denne næstformandspost har ansvaret for at styre og koordinere forskellige kommissærers arbejde med henblik på at styrke samarbejdet omkring energi og energikilder i EU.
Valdis Dombrovskis – Letland – Næstformand med ansvar for Euroen og social dialog. Denne næstformandspost repræsenterer Kommissionen i dialoger og møder vedrørende Euroen samt for at sikre social retfærdighed i forhold til udviklingen af ØMU’en.
Større
Valdis Dombrovskis - Letland - Næstformand med ansvar for Euroen og social dialog. Han har overtaget den tidligere britiske kommissærs, Jonathan Hill, portfolio efter han er tilbagetrådt. Han er således også ansvarlig for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen.
Jyrki Katainen – Finland – Næstformand med ansvar for økonomisk vækst og beskæftigelse. Denne næstformandspost har ansvaret for jobskabelse, vækst og investeringsprogrammer i EU.
Større
Jyrki Katainen - Finland - Næstformand med ansvar for økonomisk vækst og beskæftigelse. Denne næstformandspost har ansvaret for jobskabelse, vækst og investeringsprogrammer i EU.
Günther Oettinger – Tyskland – Kommissær for Det Digitale Indre Marked. Denne kommissærpost har ansvaret for at fjerne nationale siloer inden for telekom regulation, copyright og databeskyttelse.
Større
Günther Oettinger - Tyskland - Kommissær for Det Digitale Indre Marked. Denne kommissærpost har ansvaret for at fjerne nationale siloer inden for telekomregulation, copyright og databeskyttelse.
Margrethe Vestager – Danmark - Kommissær for konkurrence. Overvåge markedet og sikre en lige og fair konkurrencesituation, og hvis nødvendigt håndhæve regler for konkurrence.
Større
Margrethe Vestager - Danmark - Kommissær for konkurrence. Denne kommissærpost har ansvaret for at overvåge markedet og sikre en lige og fair konkurrencesituation.
Cypern - Kommissær for humanitær bistand og krisestyring. Denne kommissærpost skal sikre at EU i tilfælde af en humanitær krise er klar med humanitærhjælp samt sikre en fælles koordinering af humanitærbistand med FN, NGO’er og det civile samfund.
Større
Christos Stylianides - Cypern - Kommissær for humanitær bistand og krisestyring. Denne kommissærpost skal sikre at EU i tilfælde af en humanitær krise er klar med humanitærhjælp samt sikre en fælles koordinering af humanitærbistand med FN, NGO’er og det civile samfund. 
Vytenis Andriukaitis – Litauen – Kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed. Denne kommissærpost har ansvaret for at modernisere og simplificere EU’s fødevarepolitik og samtidig sikre det høje kvalitet- og sikkerhedsniveau.
Større
Vytenis Andriukaitis - Litauen - Kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed. Denne kommissærpost har ansvaret for at modernisere og simplificere EU’s fødevarepolitik og samtidig sikre det høje kvalitet- og sikkerhedsniveau.
Pierre Moscovici – Franskrig – Kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told. Denne kommissærpost skal sikre en videreudvikling af den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) samt at stabilitets- og vækstpakken overholdes af de deltagende lande.
Større
Pierre Moscovici - Frankrig - Kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told. Denne kommissærpost skal sikre en videreudvikling af den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) samt at stabilitets- og vækstpakken overholdes af de deltagende lande.
Cecilia Malmström – Sverige – Kommissær for handel med tredje lande. Denne kommissærpost repræsenterer EU i WTO og forhandler bilaterale handelsaftaler på plads med tredje lande såsom TTIP aftalen med USA.
Større
Cecilia Malmström - Sverige - Kommissær for handel med tredje lande. Denne kommissærpost repræsenterer EU i WTO og forhandler bilaterale handelsaftaler på plads med tredje lande såsom TTIP aftalen med USA.
Dimitris Avramopoulos – Grækenland - Kommissær for migration, indre anliggender og medborgerskab. Denne kommissærpost har ansvaret for at forbedre grænsekontrollen gennem Frontex og samtidig sikre et effektivt asylsystem.
Større
Dimitris Avramopoulos - Grækenland - Kommissær for migration, indre anliggender og medborgerskab. Denne kommissærpost har ansvaret for at forbedre grænsekontrollen gennem Frontex og samtidig sikre et effektivt asylsystem.
Elżbieta Bieńkowska – Kommissær for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV’er. Denne kommissionspost er ansvarlig for at videreudvikle det indre marked for varer og tjeneteydelser.
Større
Elżbieta Bieńkowska - Polen - Kommissær for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV’er. Denne kommissærpost er ansvarlig for at videreudvikle det indre marked for varer og tjenesteydelser.
Violeta Bulc – Slovenien -  Kommissær for transport. Denne kommissærpost er ansvarlig for at fremme et trans-europæisk transportnetværk- og forbindelser.
Større
Violeta Bulc - Slovenien - Kommissær for transport. Denne kommissærpost er ansvarlig for at fremme et transeuropæisk transportnetværk- og forbindelser.
Miguel Arias Cañete – Spanien – Kommissær for klima- og energi forhandlinger med tredje lande. Denne kommissærpost har ansvaret for at øge EU’s energi sikkerhed ved både intern koordinering i EU og ved forhandlinger med tredje lande.
Større
Miguel Arias Cañete - Spanien - Kommissær for klima- og energi forhandlinger med tredje lande. Denne kommissærpost har ansvaret for at øge EU’s energisikkerhed ved både intern koordinering i EU og ved forhandlinger med tredje lande.
Corina Crețu – Rumænien - Kommissær for regionalpolitik. Denne kommissærpost har ansvaret for EU’s struktur- og investeringsfonde, hvis formål det er at sikre jobskabelse og vækst.
Større
Corina Crețu - Rumænien - Kommissær for regionalpolitik. Denne kommissærpost har ansvaret for EU’s struktur- og investeringsfonde, hvis formål det er at sikre jobskabelse og vækst.
Johannes Hahn – Østrig - Kommissær for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger. Denne kommissærpost har ansvaret for at sikre stabile relationer med EU’s nabolande mod syd og øst.
Større
Johannes Hahn - Østrig - Kommissær for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger. Denne kommissærpost har ansvaret for at sikre stabile relationer med EU’s nabolande mod syd og øst.
Phil Hogan – Irland -  Kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter. Denne kommissærpost skal sikre at investeringer i landbrug og landdistrikterne sker så effektivt og efficient som muligt.
Større
Phil Hogan - Irland - Kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter. Denne kommissærpost skal sikre at investeringer i landbrug og landdistrikterne sker så effektivt og efficient som muligt.
Věra Jourová – Tjekkiet - Kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder. Denne kommissionspost har ansvaret for bekæmpelsen af diskrimination, at promovere ligestilling mellem kønnene og sikre gennemførelsen af EU databeskyttelsesreformen
Større
Věra Jourová - Tjekkiet - Kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder. Denne kommissærpost har ansvaret for bekæmpelsen af diskrimination, at promovere ligestilling mellem kønnene og sikre gennemførelsen af EU's databeskyttelsesreform.
Neven Mimica – Kroatien – Kommissær for international støtte og udvikling. Denne kommissærpost har ansvaret for at sikre, at EU lever op til sit ansvar i forhold til FN’s udviklingsmål om at reducere fattigdom
Større
Neven Mimica - Kroatien - Kommissær for international støtte og udvikling. Denne kommissærpost har ansvaret for at sikre, at EU lever op til sit ansvar i forhold til FN’s udviklingsmål om at reducere fattigdom.
Carlos Moedas – Portugal - Kommissær for forskning, videnskab og innovation. Denne kommissionspost har til ansvar at sikre at de rette forskningsprojekter modtager støtte samt styrke forskningskapaciteten på tværs af medlemslandene.
Større
Carlos Moedas - Portugal - Kommissær for forskning, videnskab og innovation. Denne kommissærpost har ansvaret for at sikre at de rette forskningsprojekter modtager støtte samt styrke forskningskapaciteten på tværs af medlemslandene.
Tibor Navracsics - Ungarn - Kommissær for uddannelse, unge og sport. Denne kommissærpost har ansvaret for at modernisere og forbedre EU’s uddannelsessystem og øge samarbejdet mellem universiteterne på tværs af EU’s landegrænser.
Større
Tibor Navracsics - Ungarn - Kommissær for uddannelse, unge og sport. Denne kommissærpost har ansvaret for at modernisere og forbedre EU’s uddannelsessystem og øge samarbejdet mellem universiteterne på tværs af EU’s landegrænser.
Marianne Thyssen - Belgien – Kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold. Denne kommissærpost har ansvaret for at sikre en velfungerende beskæftigelse- og socialpolitik.
Større
Marianne Thyssen - Belgien - Kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold. Denne kommissærpost har ansvaret for at sikre en velfungerende beskæftigelses- og socialpolitik.
Karmenu Vella – Malta – Kommissær for miljø, maritime forhold og fiskeri. Denne kommissærpost har ansvaret for at beskytte EU’s land- og havmiljø og samtidig sikre en høj europæisk konkurrenceevne.
Større
Karmenu Vella - Malta - Kommissær for miljø, maritime forhold og fiskeri. Denne kommissærpost har ansvaret for at beskytte EU’s land- og havmiljø og samtidig sikre en høj europæisk konkurrenceevne.

Fremsætter og forbereder forslag

EU-kommissionen har med få undtagelser eneret til at forberede og fremsætte forslag til ny EU-lovgivning, dvs. nye direktiver og forordninger. Når Kommissionen har taget initiativ til et nyt forslag, er det EU-parlamentet og Ministerrådets opgave at forhandle sig frem til en vedtagelse. Kommissionen har ingen formel rolle i selve behandlingen af et forslag, udover at den kan trække et fremsat forslag tilbage. Det er udelukkende EU-parlamentets og Ministerrådets opgave at behandle de forslag, som Kommissionen fremsætter.

Forvaltning af EU's lovgivning

Når et forslag er vedtaget, kommer Kommissionen igen på banen. Det er nemlig Kommissionens opgave at være traktatens vogter - den skal forvalte EU's love og kontrollere, at medlemslandene faktisk gennemfører de regler, som de har vedtaget i fællesskab med de andre EU-lande.

Hvis et medlemsland bryder reglerne, kan Kommissionen rejse en sag mod landet ved EU-Domstolen. Inden for konkurrenceområdet kan Kommissionen selv udstede bøder til virksomheder, der ikke overholder konkurrencereglerne i EU.

Kommissionen har også det overordnede ansvar for forvaltningen af EU’s budget og for at holde øje med, om medlemslandene administrerer budgettets støtteordninger korrekt.

Kommissærerne

Kommissionen består af 27 kommissærer og en formand, dvs. 28 i alt. Formanden hedder Jean-Claude Juncker og kommer fra Luxembourg. Kommissærerne har hver sit politiske ansvarsområde. Af de 27 kommissærer har syv en særlig rolle som næstformænd. En af de syv er 1. næstformand og fungerer som kommissionsformandens højre hånd. 1. næstformanden er for indeværende hollænderen Frans Timmermans. De andre næstformænd har til opgave at koordinere på tværs mellem de kommissærer, som er tilknyttet deres område.

Kommissionen fungere som et kollegium, hvilket vil sige, at de bærer et fælles ansvar for de beslutninger, de træffer. Kommissærerne tilstræber, at de allesammen er enige, når de skal træffe beslutninger. Ellers stemmer de.

Kabinetter

Hver kommissær har et såkaldt kabinet. Kabinetterne består af kommissærernes personlige rådgivere. De skal fungere som kommissærens øjne og ører og informere og rådgive kommissæren i det daglige arbejde.

Kabinetterne spiller en vigtig rolle i forberedelsen af lovforslag. Det er cheferne for kabinetterne, som forbereder kommissærernes ugentlige møder. Kabinetcheferne foretager også de indledende forhandlinger mellem de forskellige kommissærer og prøver at opnå enighed om punkterne på dagsordenen, før selve Kommissionen mødes.

Generaldirektorater

Kommissionen er opdelt i en række generaldirektorater med ansvar for et særligt politikområde. Generaldirektoraterne har samme funktion som ministerierne i Danmark. Generaldirektoraterne har et antal mindre direktorater under sig afhængig af fagområdet. Det er embedsmænd og eksperter, som arbejder i generaldirektoraterne og de underordnede direktorater.

Den nuværende danske kommissær, Margrethe Vestager, er f.eks. den politiske leder for Generaldirektoratet for Konkurrence.

Særtjenester

Kommissionen har desuden 13 særtjenester. F.eks. fungerer Den Juridiske Tjeneste som Kommissionens juridiske vagthund, og den skal godkende alle Kommissionens forslag til retsakter. Derudover er der særtjenester for personale, oversættelse, revision, statistik med flere.

De 27 kommissærer udgør Kommissionens politiske ledelse. Kommissionen har en formand, som vælges for 5 år ad gangen ligesom resten af kommissærerne. Han hedder Jean-Claude Juncker, er konservativ politiker og kommer fra Luxembourg.

Kommissionens administrative ledelse består af generaldirektørerne, der står i spidsen for de forskellige generaldirektorater.

Kommissionen har været en central del af det europæiske samarbejde lige siden dets fødsel.

1952: Forløberen for Kommissionen hedder Den Høje Myndighed og dannes sammen med Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, der etableres i 1952 som et samarbejde mellem seks lande.

1958: Romtraktaten træder i kraft, og det betyder, at Den Høje Myndighed skifter navn til Kommissionen og får sin egen administration.

1985: Franskmanden Jacques Delors bliver formand for Kommissionen og står bl.a. i spidsen for vedtagelsen af den Europæiske Fællesakt i 1986, der er startskuddet på etableringen af det indre marked.

1995: Den nye Kommission med Jacques Santer i spidsen skal godkendes af Europa-Parlamentet, før den kan begynde sit arbejde. Det er første gang, at sådan en godkendelse finder sted, og det er et resultat af Maastrichttraktaten underskrevet i 1992, som giver Europa-Parlamentet stærkere politisk kontrol med Kommissionen.

1999: SanterKommissionen træder tilbage på grund af udsigten til et mistillidsvotum fra Parlamentet og manglende støtte fra medlemsstaterne. Det skyldes mistanker om korruption.

2004: Tidligere har de store EU-lande udpeget to kommissærer, men på grund af optagelsen af ti nye østeuropæiske lande i EU har man med Nicetraktaten fra 2001 besluttet, at hvert land skal have en kommissær, og derfor har den nyudnævnte Kommission, ledet af José Manuel Barroso, 25 kommissærer.

2009: Lissabontraktaten fra 2007 lægger egentlig op til at reducere antallet af kommissærer, så små lande skiftes til at bestride kommissærposter. Irerne accepterer dog først Lissabontraktaten, efter at denne bestemmelse er blevet pillet ud.

2014: Ved europaparlamentsvalget den 22.-25. maj er valget af formand for Kommissionen for første gang et tema i valgkampen. Den nye formand bliver luxembourgeren Jean-Claude Juncker, der repræsenterer den største gruppe i Parlamentet: Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (EPP), som består af konservative og kristelige demokrater. At udnævnelsen af kommissionsformanden skal afspejle resultatet af europaparlamentsvalget, står skrevet i Lissabontraktaten.

Ligheder og forskelle på EU-kommissionen og regeringen

ChristiansborgDer er mange ligheder mellem Kommissionen og regeringen i Danmark, selv om forskellene er mere afgørende.

De fungerer begge som udøvende magt, hvilket vil sige, at de står for at føre de regler og love ud i livet, som Parlamentet og Rådet har vedtaget. Kommissærerne har ansvaret for hver sit politiske område ligesom ministrene i den danske regering. I Danmark kommer stort set alle danske lovforslag fra regeringen, og i EU har Kommissionen eneret til at fremsætte forslag.

Hvor den danske regerings politiske farve afspejler resultatet af det seneste folketingsvalg, er kommissærerne udpeget af medlemslandene. Et medlemsland vælger typisk en kommissær, der kommer fra et af de partier, der sidder i landets nuværende regering. Derfor tilhører kommissærerne vidt forskellige partier. Ved udpegelsen af en ny Kommission i 2014 blev der for første gang taget højde for resultatet af europaparlamentsvalget, da den nye formand for Kommissionen, Jean-Claude Juncker, blev udpeget. Han var nemlig kandidat til posten for den konservative gruppe i Parlamentet (EPP), som blev den største ved valget. Kommissionen har ikke nødvendigvis et flertal at trække på i Parlamentet og i Rådet, når der skal vedtages ny lovgivning i EU. Regeringen i Danmark kan derimod for det meste danne flertal i Folketinget sammen med sine støttepartier.

Senest opdateret: [22.11.2017]
Sideansvarlig: Mongin Forrest

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik