Leksikon

Titel Tekst
Absolut flertal Et absolut flertal i Europa-Parlamentet betyder et flertal blandt samtlige 751 medlemmer, hvilket vil sige mindst 376 medlemmer.
Absorptionskapacitet Begrebet absorptionskapacitet (også kaldet integrationskapacitet) handler om EU's evne til at optage nye medlemmer. Begrebet stammer fra konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i København i juni 1993: "Unionens evne til at optage nye medlemmer uden derved at sætte tempoet i den europæiske integration over styr er ligeledes af stor betydning og bør indgå i overvejelserne i såvel Unionens som ansøgerlandenes almindelige interesse". En næsten identisk formulering blev gentaget i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 16.-17. december 2004.
Acquis communautaire Acquis communautaire er betegnelsen for EU’s samlede regelsæt - lige fra traktater, direktiver og retspraksis til erklæringer og internationale aftaler. Acquis communautaire er et fransk udtryk, som betyder noget i retning af det af fællesskabet erhvervede, eller det fællesskabet har opnået.
Aftalepartierne

Aftalepartierne er de partier, som står bag den aktuelle politiske aftale om en folkeafstemning om retsforbeholdet. De fem partier er: Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Aktindsigt/åbenhed

I Amsterdamtraktaten indsatte man en bestemmelse om aktindsigt og åbenhed i forhold til EU's dokumenter, lovgivningsproces, lobbyisme etc. Den blev opdateret i den nuværende Lissabontraktat (artikel 15 TEUF), og de konkrete regler finder man i forordning 1049/2001 og i institutionernes forretningsordener. De fire hovedbudskaber er:

  1. Unionens institutioner skal arbejde så åbent som muligt
  2. Europa-Parlamentets og Rådets møder skal være offentlige
  3. Der skal være adgang til aktindsigt i Unionens dokumenter
  4. Dokumenter fra lovgivningsprocedurerne skal offentliggøres.
Amsterdamtraktaten

Amsterdamtraktaten blev underskrevet den 2. oktober 1997 af alle EU-landenes stats- og regeringschefer. I Danmark stemte et flertal af befolkningen for Danmarks tiltrædelse ved en folkeafstemning den 28. maj 1998. Den 1. maj 1999 trådte traktaten i kraft. Amsterdamtraktaten indeholder 15 artikler, der primært beskæftiger sig med menneskerettigheder, samarbejde om grænsekontrol, visum, asyl, indvandring og civilret, det overstatslige samarbejde inden for miljø (miljøgarantien), beskæftigelse, åbenhed og nye institutionelle bestemmelser om EU-Parlamentet, EU-Kommissionen og et tættere samarbejde (fleksibilitet).

Ansøgerland Et ansøgerland er et land, som har ansøgt om at blive medlem af EU. Hvis EU accepterer ansøgningen, får landet status af kandidatland, og EU indleder optagelsesforhandlingerne med det pågældende land.
A-punkter A-punkter er sager på Rådets dagsorden, hvor der på forhånd er opnået politisk enighed, eller det krævede flertal er i hus. Punkterne skal formelt vedtages af ministrene på rådsmøderne, men vedtagelsen vil normalt ikke give anledning til debat. A-punkter placeres først på rådsmødedagsordenen i form af en såkaldt A-punktsliste.
Arbejdsmarkedets parter

Ligesom i Danmark udgøres arbejdsmarkedets parter i EU af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. I EU er de tre centrale parter European Trade Union Confederation (ETUC), BusinessEurope og European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest (CEEP). Europa-Kommissionen har pligt til at konsultere arbejdsmarkedets parter, når den fremlægger forslag, der vedrører EU's social- og arbejdsmarkedspolitik.

I Danmark indgår arbejdsmarkedets parter i mange af regeringens specialudvalg, hvor de kan påvirke det forberedende arbejde med EU's retsakter.

Arrestordre

Den europæiske arrestordre gør det muligt, at udlevere mistænkte i straffesager til andre EU-lande.

Arrestordren kan udstedes for forhold, der efter det lands lovgivning der udsteder ordren kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tolv måneder eller, når der er idømt en straf eller pålagt en anden frihedsberøvende foranstaltning, for straffe af en varighed på mindst fire måneder.

Danmark er omfattet af arrestordren, da den er vedtaget i 2002 som en såkaldt rammeafgørelse og altså på et mellemstatsligt niveau. Det danske retsforbehold udelukker kun deltagelse i retsakter inden for retlige og indre anliggender på et overstatsligt niveau. Danmarks forhold til arrestordreren ændres altså ikke umiddelbart af folkeafstemningen - uanset om det bliver et ja eller nej. 

ASEAN

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations eller Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer) blev grundlagt den 8. august 1967. Den tæller i dag Thailand, Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Laos, Myanmar, Cambodia, Brunei og Vietnam. ASEAN har til formål at styrke det økonomiske samarbejde landene imellem bl.a. igennem frihandel. Den arbejder også for at fremme kulturel lighed og social udvikling i medlemslandene.

Associeringsaftale En associeringsaftale er en aftale mellem f.eks. EU og et tredjeland eller en sammenslutning af tredjelande. Formålet er en gradvis liberalisering af samhandelen og tættere politiske relationer. Aftalen medfører flere rettigheder og forpligtelser end en handelsaftale. I forbindelse med associeringsaftalen oprettes der et associeringsråd, som har beføjelse til at træffe afgørelser angående aftalen.
AVS-landene

AVS-landene er en gruppering af lande i Afrika (syd for Sahara), Vestindien og Stillehavsområdet. EU har indgået et særligt udviklings- og handelspolitisk samarbejde med disse lande. Da den første Lomékonvention om samarbejdet blev underskrevet i 1975, var 46 lande omfattet. Senere kom mange flere til. Da konventionen blev erstattet af Cotonouaftalen, der trådte i kraft 1. april 2003, var antallet af lande oppe på 78. Dertil kommer Cuba, som deltager i dele af samarbejdet. På engelsk er forkortelsen ACP for African, Carribean and Pacific Group of States.

Din søgning gav 13 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik