Sag nr. 2010/2072 Manglende gennemførelse af Direktiv 2000/60/EF (Vandrammedirektivet)

Kommissionen har i denne sag (2010/2072) om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet) i dansk lovgivning fremsendt en åbningsskrivelse af 4. juni 2010. Fristen for besvarelsen er fastsat til den 4. august 2010. Kommissionen har efterfølgende med brev af 8. juli 2010 imødekommet regeringens anmodning om en frist til 4. oktober 2010 til bevarelse af åbningsskrivelsen.

Kommissionen indledte 6. april 2012 traktatbrudssag mod Danmark (læs Kommissionens pressemeddelelse), men sagen blev slettet i januar 2013, hvorpå Kommissionen i oktober 2013 med en supplerende begrundet udtalelse har genåbnet sagen i den administrative fase. Sagen er nu bragt til EU-Domstolen (april 2014).

Selve sagen C-232/11

Se Kommissionens Repræsentations pressemeddelelse om sagen 

I åbningsskrivelsen påpeger Kommissionen, at den på nuværende tidspunkt er af den opfattelse, at den danske regering har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 1, 2 og 6, samt artikel 14 og artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger. 

Den danske regering tager Kommissionens tilkendegivelse til efterretning, idet den erkender, at der ikke inden for den formelle frist, som er fastsat i henhold til artikel 13, stk. 1, 2 og 6 er udarbejdet endelige vandplaner. Regeringen erkender ligeledes, at der endnu ikke er gennemført en egentlig offentlig høring, som fastsat i henhold til artikel 14, hvorefter alle interesserede parter inddrages aktivt i gennemførelsen af direktivet. Regeringen erkender endelig, at der ikke inden for den frist, som følger af artikel 15, stk. 1 er fremsendt kopier af de endelige vandområdeplaner til Kommissionen.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse om vandpolitiske foranstaltninger (sag nr. 2010/2072), alm. del 2009-10: Bilag 426 af 10. juni 2010 

Kommissionens pressemeddelelse af 3. juni 2010

Regeringens besvarelse:

Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. vandrammedirektivet (sag nr. 2010/2072), alm. del 2010-11: Bilag 8 af 4. oktober 2010

Notat om Kommissionens begrundede udtalelse:

Meddelelse om begrundet udtalelse vedr. fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (sag nr. 2010/2072), alm. del 2010-11: Bilag 59 af 5. november 2010

Regeringens svar på den begrundede udtalelse:

Notat om svar på begrundet udtalelse nr. 2010/2072 vedr. vandrammedirektivet, alm. del 2010-11: Bilag 161 af 4. januar 2011

Meddelelse om Kommissionens supplerende begrundede udtalelse:

Meddelelse om supplerende begrundet udtalelse vedr. vandrammedirektivet (sag nr. 2010/2072), alm. del 2013-14: Bilag 54 af 28. oktober 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: Bilag 55 af 28. oktober 2013

Regeringens svar på Kommissionens supplerende begrundede udtalelse:

Notat om svar på begrundet udtalelse vedrørende vandpolitiske foranstaltninger (sag nr. 2010/2072), alm. del 2013-14: Bilag 174 af 19. december 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: Bilag 173 af 19. december 2013

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik