Sag nr. 2006/4636 Fejlagtig fortolkning af Direktiv 2000/60/EF (Vandrammedirektivet)

Kommissionen har den 28. oktober 2011 fremsendt en begrundet udtalelse om tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet). Svarfristen var i den begrundede udtalelse fastsat til 28. december 2011.

Kommissionen har den 21. december 2011 på den danske regerings anmodning af 15. december
2011 forlænget svarfristen til 18. januar 2012.

Den begrundede udtalelse vedrører spørgsmålet om fortolkning af begrebet ”forsyningspligtydelser” (tjenesteydelser) i vandrammedirektivet og anvendelsen af begrebet i henhold til direktivets bestemmelse om omkostningsdækning ved sådanne ydelser. Heri indgår også spørgsmålet om, hvorvidt en given aktivitet kan betragtes som en forsyningspligtydelse i direktivets forstand, hvis der ikke er tilknyttet en tjenesteyder. Spørgsmålene er afgørende for rækkevidden af bestemmelsen om, at medlemsstaterne skal tage hensyn til princippet om dækning af omkostninger ved forsyningspligtydelser, herunder dækning af miljø- og ressourceomkostninger.

Danmark har hidtil fortolket begrebet forsyningspligtydelser således, at det kun omfatter vandforsyning og spildevandsbehandling, og at en aktivitet i øvrigt kun kan henregnes herunder, såfremt der til aktiviteten er knyttet en tjenesteyder. Dvs. at fx egenindvinding af vand ikke er at betragte som en forsyningspligtydelse.

Regeringen finder, at Kommissionens argumenter må afvises bl.a. under henvisning til vandrammedirektivets forarbejder, lovgivers hensigt med bestemmelserne og retspraksis vedrørende begrebet tjenesteydelser, og at den hidtidige fortolkning af begrebet forsyningspligtydelser på det grundlag må fastholdes.

Kommissionens åbningsskrivelse:

se sag 2007/2235

Notat om Kommissionens begrundede udtalelse:

Meddelelse om begrundet udtalelse vedr. vandpolitiske foranstaltninger (sag nr. 2006/4636), alm. del 2011-12: bilag 81 af 4. november 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 82 af 4. november 2011

Notat om Regeringens svar på den begrundede udtalelse:

Besvarelse af Kommissionens begrundede udtalelse nr. 2006/4636 vedrørende vandrammedirektivetnr. 2006/4636, alm. del 2011-12: bilag 231 af 19. januar 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 233 af 19. januar 2012

Notat om intervention i sag C-525/12, Kommissionen mod Tyskland, alm. del 2012-13: bilag 396 af 23. maj 2013
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik