Sag nr. 2009/4311 Vedrørende sikkerhedsstandarder (nederlandske sejlskibe)

Kommissionen har den 20. maj 2011 fremsendt ovennævnte åbningsskrivelse, hvori det gøres gældende, at Danmark har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 56 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmøde (TEUF) og artikel 1 i forordning (EØF) nr. 4055/1986. Kommissionen henviser i åbningsskrivelsen til, at Danmark, som sagen foreligger oplyst, siden 2001 principielt har stillet krav om, at visse ældre nederlandske passagerskibe skal have et sikkerhedscertifikat i henhold til den internationale konvention af 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS-konventionen), når de i forbindelse med international sejlads anløber danske havne.

I åbningsskrivelsen bestrider Kommissionen ikke, at skibene er omfattet af SOLAS-konventionen, og anfører i den forbindelse, at der ikke findes EU-krav om en harmoniseret certifikatordning for skibe, der udfører international sejlads. Kommissionen anfører videre, at det under disse omstændigheder i princippet står medlemsstaterne frit for at indføre de sikkerhedsregler for sådanne skibe, som de måtte finde hensigtsmæssige, idet EU-lovgivningen dog opstiller stramme rammer herfor. Sikkerhedsregler for skibe, der fører en anden medlemsstats flag, kan anses for en begrænsning af den frihed til at levere tjenesteydelser, som følger af TEUF artikel 56 og forordning (EØF) nr. 4055/1986. Kommissionen påpeger derfor, at sådanne sikkerhedsregler kun kan etableres, såfremt de er proportionale og begrundet i tvingende almene hensyn, der ikke allerede er tilgodeset i kraft af bestemmelser, som tjenesteyderen er undergivet i den medlemsstat, hvor den pågældende er etableret.

Regeringen bestrider Kommissionens grundlæggende argument om, at der ikke findes EU-krav om en harmoniseret certifikatordning for skibe, der udfører international sejlads. Tre centrale søfartsrelevante direktiver – passagerskibsdirektivet (direktiv 98/18/EF, som er afløst af direktiv 2009/45/EF), havnestatskontroldirektivet (direktiv 95/21/EF, som er afløst af direktiv 2009/16/EF) samt flagstatsdirektivet (direktiv 2009/21/EF) – indeholder imidlertid bestemmelser, hvorefter SOLAS-konventionens krav om sikkerhedscertifikater for passagerskibe er inkorporeret i EU-retten, og disse regler finder derfor efter regeringens opfattelse anvendelse for passagerskibe, som sejler i international fart imellem to EU-medlemsstater.

Regeringen finder således ikke Kommissionens sekundære argument om begrænsning af den frihed til at levere tjenesteydelser, som følger af TEUF artikel 56 og forordning (EØF) nr. 4055/1986, relevant, men bestrider dog – dersom dette var tilfældet – at en sådan begrænsning finder sted.

Regeringen har besvaret Kommissionens åbningsskrivelse i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

Orientering om Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. danske sikkerhedsstandarder for nederlandske sejlskibe (sag nr. 2009/4311), alm. del 2010-11: Bilag 420 af 27. maj 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 417 af 27. maj 2011

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. (sag nr. 2009/4311), alm. del 2010-11: Bilag 517 af 21. juli 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 516 af 21. juli 2011

Notat om Kommissionens begrundede udtalelse:

Begrundet udtalelse om sikkerhedsstandarder for udenlandske sejlskibe (sag nr. 2009/4311), alm. del 2011-12: Bilag 331 af 6. marts 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: Bilag 332 af 6. marts 2012

Kommissionens pressemeddelelse af 27. februar 2012 om Kommissionens begrundede udtalelse

Regeringens notat om svar på begrundet udtalelse:

Meddelelse om besvarelse af Kommissionens begrundede udtalelse 2009/4311, alm. del 2011-12: Bilag 416 af 9. maj 2012

Notat vedrørende Kommissionens anmodning om yderligere information i sag nr. 2009/4311 om sikkerhedsstandarder for sejlskibe, alm. del 2013-14: Bilag 710 af 16. september 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: Bilag 711 af 16. september 2014
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik