Sag nr. 2010/2183 Vedr. lufttrafikaftalen Danmark/Rusland

Kommissionen henviser derefter til Domstolens afgørelse af 5. november 2002 om bestemmelserne om designering (udpegning) af luftfartsselskaber i bilaterale luftfartsaftaler mellem otte medlemsstater, herunder Danmark, og USA. Disse blev kendt i modstrid med traktatens bestemmelser om etableringsret, fordi de havde udpegning af nationale luftfartsselskaber som grundlag. Aftalen med Rusland har samme grundlag for udpegning af luftfartsselskaber, og Kommissionen citerer fra den nævnte afgørelse fra Domstolen: "I en sådan situation er medlemsstaterne ikke alene afskåret fra at indgå nye internationale forpligtelser, men også fra at opretholde sådanne forpligtelser, såfremt medlemsstaterne herved tilsidesætter fællesskabsretten".

Kommissionens påstand:

I åbningsskrivelsen opregner Kommissionen de syv aftaledokumenter, som den mener er grundlaget for luftfartsrelationerne mellem Danmark og Rusland.

Danmark har foreslået Rusland at ændre luftfartsaftalen for at bringe dele af aftalen i overensstemmelse med EU-lovgivningen, men denne indsats kan efter Kommissionens opfattelse "ikke anses for tilstrækkelig for at opfylde de forpligtelser, der følger af traktaten", og "Danmark [burde] have vedtaget mere egnede foranstaltninger".

Kommissionen henviser derefter til EU's konkurrencelovgivning. Virksomheder må i henhold til EUF-traktatens artikel 101 ikke indgå aftaler, "som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for det indre marked, navnlig sådanne, som består i: a) direkte eller indirekte fastsæt- Side 2/2 telse af købs- eller salgspriser eller af andre forretningsbetingelser …". I henhold til EU-traktatens artikel 4 træffer medlemsstaterne "… alle almindelige eller særlige foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af traktaterne eller af retsakter vedtaget af EU-institutionerne …". Domstolens retspraksis har ifølge Kommissionen klarlagt forholdet vedr. offentlige myndigheders rolle med hensyn til at sikre en reel konkurrence. Kommissionen citerer i den forbindelse fra en dom i 1989: "… luftfartsmyndighederne skal afstå fra at træffe enhver foranstaltning, der kan anses for en tilskyndelse til luftfartsselskaberne til at indgå aftaler om billetpriser, der er i strid med Traktaten".

Læs videre i notatet nedenfor om bl.a. Regeringens bemærkninger

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. lufttrafikaftalen mellem Danmark og Rusland (sag nr. 2010/2183), alm. del 2010-11: Bilag 225 af 7. februar 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 221 af 4. februar 2011

Kommissionens pressemeddelelse om åbningsskrivelsen af 27. januar 2011

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse nr. 2010/2183 om lufttrafikaftale mellem Danmark og Rusland, alm. del 2010-11: Bilag 348 af 30. marts 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 347 af 30. marts 2011
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik