HENLAGT Sag nr. 2011/0422 Manglende gennemførelse af Direktiv 2011/8/EU (Bisphenol A)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2011/8/EU. Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 15. februar 2011.

Direktivet er gennemført i dansk ret ved følgende bekendtgørelser: 
Bekendtgørelse nr. 286 af 26. marts 2010 om ændring af bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (Forbud mod bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer rettet mod 0-3 årige) og bekendtgørelse nr. 515 af 18. maj 2010 om ændring af bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (Forbud mod bisphenol A i alle fødevarekontaktmaterialer rettet mod 0-3 årige).

Bekendtgørelse nr. 286 forbød bisphenol A i plastmaterialer specielt rettet mod 0-3 årige, mens bekendtgørelse nr. 515 udvidede forbuddet til alle materialer specielt rettet mod 0-3 årige.

Begge bekendtgørelser blev behørigt notificeret over for Kommissionen hhv. den 29. marts 2010 og den 12. maj 2010, og Kommissionen kvitterede efterfølgende for modtagelsen.

Det kan til yderligere orientering oplyses, at Danmark efterfølgende har modtaget Kommissionens udtalelse af 28. marts 2011 K(2011) 1859 om en anmeldelse fra Danmark om en beskyttelsesforanstaltning, der i Danmark forbyder bisphenol A i materialer, der kommer i kontakt med fødevarer til børn i alderen fra 0 til 3 år.

Kommissionen udtaler: ”I overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1935/2004 har Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og dyresundhed undersøgt de grunde, som Danmark har givet for forbuddet mod anvendelsen af BPA i materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer specielt henvendt til 0-3 årige.

I henhold til artikel 18 (beskyttelsesforanstaltninger), stk. 4, i forordning (EF) nr. 1935/2004, kan Danmark kun opretholde sin begrænsning af anvendelsen af BPA som er fastsat i ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (Forbud mod bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer rettet mod 0-3 årige)” med hensyn til plastmaterialer og –genstande, som falder ind under Kommissionens direktiv 2002/72/EF, for så vidt angår sutteflasker til spædbørn og kun indtil ovennævnte ændring af direktiv er blevet vedtaget.”

Danmarks Tekniske Universitets Fødevareinstitut (DTU) henviser i den forbindelse til sin seneste videnskabelige vurdering af bisphenol A, idet der ikke er kommet nye videnskabelige studier eller ny viden mht. effekter på hjernens udvikling og adfærd, som ændrer ved konklusionen i denne.På den baggrund vurderer Fødevarestyrelsen, at DTU’s seneste videnskabelige vurdering fra 22. marts 2010 stadig udgør et tilstrækkeligt grundlag for at fastholde det danske forbud.

Orientering om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. sag nr. 2011/0416, 2011/00417, 2011/0418, 2011/0419, 2011/0420, 2011/0421, 2011/0422, alm. del 2010-11: Bilag 336 af 25. marts 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 337 af 25. marts 2011

Orientering om Regeringens svar på åbningsskrivelse: 

Notat om svar på KOMs åbningsskrivelse nr. 2011/0416, 2011/0417, 2011/0418, 2011/0419, 2011/0420, 2011/0421, 2011/0422 vedr. manglende gennemførelse af 7 direktiver, alm. del 2010-11: Bilag 426 af 30. maj 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 427 af 30. maj 2011

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 19. maj 2011
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik