Sag nr. 2011/2056 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/21/EU (Affald fra udvindingsindustrien)

Danmark har modtaget åbningsskrivelse i sag nr. 2011/2056 om mangelfuld implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF.

Fristen for rettidig implementering af direktivet i dansk ret var den 1. maj 2008. Danmark har fået udsættelse fra Kommissionen med besvarelsen af åbningsskrivelsen indtil 30. januar 2012. Regeringen meddeler i svaret til Kommissionen, at der udarbejdes bestemmelser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF (herefter: mineaffaldsdirektivet) for så vidt angår affald fra importerede råstoffer og fra nye typer af fremtidig råstofindvinding, samt affald fra den eksisterende danske råstofindvinding, som vurderes at være affald efter affaldsdefinitionen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og ophævelse af visse direktiver (herefter: affaldsdirektivet).

Regeringen meddeler i svaret, at man fastholder vurderingen af, at overjord og andet naturligt forekommende materiale, der opstår i forbindelse med den danske råstofopgravning, sjældent i praksis vil være at betragte som affald i affaldsdirektivets forstand. De omtalte materialer vil oftest blive krævet opbevaret og anvendt i forbindelse med obligatorisk retablering af graveområdet, lagt i depot med henblik på obligatorisk retablering, eller solgt som et råstof/produkt i sig selv.

I forbindelse med indarbejdelsen af mineaffaldsdirektivets regler i dansk ret vil det blive lagt til grund, at materialer i form af sten, overjord og muldlag, der fremkommer ved indvinding af råstoffer, alene er affald omfattet af mineaffaldsdirektivet i det omfang, dette materiale vurderes at være affald efter affaldsdirektivets affaldsdefinition. Regeringen har besvaret åbningsskrivelsen i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

Notat om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. håndtering af affald fra udvindingsindustrien (sag nr. 2011/2056), alm. del 2011-12: bilag 27 af 10. oktober 2010

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 26 af 10. oktober 2011
 

Regeringens notat om svar på åbningsskrivelsen:

Svar på Kommissionens åbningsskrivelse 2011/2056 om affald fra udvindingsindustrien, alm. del 2011-12: bilag 255 af 30. januar 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 262 af 30. januar 2012 

 

Meddelelse om modtagelse af Kommissionens supplerende åbningsskrivelse:

Meddelelse om supplerende åbningsskrivelse om affald fra udvindingsindustrien, alm. del 2014-15: Bilag 377 af 9. marts 2015

Notat om svar på Kommissionens supplerende åbningsskrivelse:

Meddelelse om svar på supplerende åbningsskrivelse om affald fra udvindingsindustrien, alm. del 2014-15 (2. samling): Bilag 51 af 21. juli 2015

Bilaget er offentligt.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik