HENLAGT Sag nr. 2011/2105 Manglende gennemførelse af Direktiv 2003/88/EF (Arbejdstidsdirektivet)

Regeringen har modtaget åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen den 28. november 2011 vedrørende overtrædelse af artikel 7 i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden.

Det fremgår af direktivets artikel 7: ”Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle arbejdstagere får en årlig betalt ferie af mindst 4 ugers varighed i overensstemmelse med de kriterier for opnåelse og tildeling heraf, som er fastsat i national lovgivning og/eller praksis. Den minimale årlige betalte ferieperiode kan ikke erstattes med en finansiel godtgørelse, medmindre arbejdsforholdet ophører.”

I 2009 afsagde EU-Domstolen dom i sagen C-277/08, Pereda. Domstolen fastslog i dommen, at "en arbejdstager, der har sygeorlov under sin forud fastlagte årlige ferie, efter anmodning har ret til at afholde ferien på et tidspunkt, der ikke falder sammen med sygeorloven, således at han reelt kan nyde godt af sin årlige ferie.” Ifølge dansk ret har en lønmodtager, som bliver syg, efter at ferien er begyndt, ikke ret til erstatningsferie.

Dette er efter Kommissionens opfattelse i strid med direktivets artikel 7, som fortolket af EU-Domstolen i Pereda-sagen. På baggrund af bl.a. denne dom blev der nedsat en arbejdsgruppe i regi af Implementeringsudvalget under Beskæftigelsesministeriet bestående af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og Beskæftigelsesministeriet, som skulle afdække de juridiske og økonomiske konsekvenser af dommen. Udvalget fremlagde sin rapport i efteråret 2010 (se alm. del 2010-11: Bilag 12).

Regering har efter fornyet overvejelse besluttet at ændre den danske ferielov, såledesat en arbejdstager, der bliver syg under ferien, sikres en erstatningsferie. Dansk ret bringes således i overensstemmelse med Kommissionens forståelse af direktivets artikel 7, som fortolket af EU-Domstolen i Pereda-sagen.

Den fornyede vurdering skyldes bl.a., at Østre Landsret i mellemtiden har afvist, at der skal ske præjudiciel forelæggelse i den verserende sag, idet spørgsmålet efter landsrettens opfattelse er besvaret med fornøden klarhed af EU-Domstolen i Pereda-sagen. Lovændringen er som følge af Folketingsvalget og de efterfølgende finanslovsforhandlinger i efteråret 2011 endnu ikke sket. Der forventes fremsat lovforslag i foråret 2012. 

Kommissionen vil blive underrettet, så snart lovforslaget er fremsat.

Notat om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (2011/2105), alm. del 2011-12: bilag 169 af 7. december 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 170 af 7. december 2011

Regeringens notat om svar på åbningsskrivelsen:

Svar på åbningsskrivelse vedr. 2011/2105 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden, alm. del 2011-12: bilag 247 af 27. januar 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 248 af 27. januar 2012 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 21. november 2012
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik