HENLAGT Sag nr. 2011/2191 Manglende gennemførelse af Direktiv 2009/28/EF (Vedvarende energikilder)

Kommissionen har den 25. november 2011 fremsendt en åbningsskrivelse om gennemførelse af VE-direktivet (direktiv 2009/28/EF) om at fremme anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF). Svarfristen var den 27. februar 2012.

Kommissionens påstand: 

Åbningsskrivelsen vedrører en række bestemmelser, som Kommissionen ikke har fundet gennemførelsesforanstaltninger for. 

Regeringen bemærker, at det havde været formålstjenstligt, hvis Kommissionen havde taget kontakt til det relevante fagministerium om korrekt gennemførelse af direktivet, inden åbningsskrivelsen blev afsendt. Regeringen opfordrer ligeledes i svaret til, at der afholdes et møde, hvis Kommissionen måtte få behov for at få forhold nærmere belyst efter besvarelsen af åbningsskrivelsen.

Åbningsskrivelsen drejer sig bl.a. om artiklerne 3 og 5, som indeholder regler om bindende nationale overordnede mål og foranstaltninger for anvendelse af energi fra vedvarende energikilder samt beregningen af andelen af energi fra vedvarende energikilder i det udvidede endelige energiforbrug. Danmark skal således sikre, at energi fra vedvarende energikilder udgør mindst 30 % af det udvidede endelige energiforbrug i 2020. På transportområdet skal Danmark sikre, at andelen af vedvarende energikilder udgør mindst 10%.
Herudover nævner åbningsskrivelsen artikel 17, stk. 8, hvorefter staten ikke ud fra andre bæredygtighedsbegrundelser må afvise af tage biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der er fremstillet i overensstemmelse med artiklen, i betragtning.

Endelig finder Kommissionen, at også artiklerne 6-12, som vedrører statistiske overførsler, fælles projekter og støtteordninger mellem medlemsstaterne, bør gennemføres, førend bestemmelserne kan anvendes. Medlemsstaten er dog ikke forpligtede til at gennemføre artiklerne nu.

Regeringens svar:

I svaret til Kommissionen finder regeringen, at de pågældende artikler (og definitioner og bilag, når de anvendes i sammenhæng med disse artikler) ikke indeholder konkrete rettigheder eller forpligtelser for borgerne. Bestemmelserne retter sig direkte mod staten, hvorfor der ikke er krav om, at de gennemføres ved indskrivning i de danske regler. Kun hvor definitionerne anvendes konkret, findes det hensigtsmæssigt at indsætte definitionerne i de danske regler. Der henvises i den forbindelse til en ændring af bekendtgørelsen om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet, hvori er indsat en definition af støtteordning. Ændringsbekendtgørelsen er notificeret den 20. februar 2012.

Notat om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (sag nr. 2011/2191), alm. del 2011-12: bilag 164 af 7. december 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 165 af 7. december 2011

Regeringens notat om svar på åbningsskrivelsen:

Notat om svar på Kommissionens åbningsskrivelse vedr. vedvarende energikilder (sag nr. 2011/2191), alm. del 2011-12: bilag 318 af 28. februar 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 319 af 28. februar 2012

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 21. november 2012 

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik