Sag nr. 2011/4080 Manglende gennemførelse og anvendelse af Direktiv 97/81/EF (rammeaftale om deltidsarbejde)

I åbningsskrivelsen har Kommissionen fundet, at Danmark har tilsidesat de forpligtelser, der påhviler Danmark i henhold til direktiv 97/81/EF om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS.

Kommissionens påstand: 

Kommissionen finder, at deltidsansatte i undervisningssektoren på kommunalt plan, som er ansat mindre end en måned eller hvis ugentlige arbejdstid udgør mindre end 8 timer, udsættes for en mindre gunstig behandling end sammenlignelige fuldtidsansatte. 
Dette strider mod direktivet navnlig princippet om ikkeforskelsbehandling i paragraf 4 i rammeaftalen. Kommissionen opfordrer i henholdt til artikel 258 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde den danske regering til at sende sine bemærkninger hertil.

Regeringen:

Deltidsdirektivet er gennemført i dansk ret dels ved lov nr. 443 af 7. juni 2001 om gennemførelse af deltidsdirektivet (seneste lovbekendtgørelse nr. 815 af 26. september 2002), og dels ved kollektive overenskomster indgået mellem arbejdsmarkedets parter. Som en del af loven indgår bl.a. Kommunernes Landsforenings (KL) rammeaftale om deltidsarbejde for kommunalt ansatte af 24. juni 1999.

Regeringen bemærker i sit svar til Kommissionen, at KL vil håndtere problemstillingen for kommunalt ansatte med et timetal på mindre end 8 timer i forbindelse med forhandlingerne med de faglige organisationer snarest muligt og senest i foråret 2013. Moderniseringsstyrelsen har undersøgt, om ansatte på danske universiteter, der arbejder i mindre end en måned, eller hvis ugentlige arbejdstid udgør mindre end 8 timer, behandles mindre gunstigt end sammenlignelige fuldtidsansatte. Moderniseringsstyrelsen har bekræftet, at disse universitetsansatte ikke behandles mindre gunstigt.

Notat om Kommissionens åbningsskrivelse: 

Meddelelse om åbningsskrivelse nr. 2011/4080 om rammeaftale vedr. deltidsarbejde, alm. del 2012-13: bilag 8 af 8. oktober 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 9 af 8. oktober 2012

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. rammeaftale om deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS (2011/4080), alm. del 2012-13: bilag 109 af 3. december 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 112 af 3. december 2012

Kommissionens begrundede udtalelse: 

Meddelelse om begrundet udtalelse nr. 2011/4080 om lovgivningnen om deltidsarbejde og tidsbegrænset ansættelse i det danske skolesystem, alm. del 2012-13: bilag 475 af 1. juli 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 476 af 1. juli 2013

Regeringens svar på begrundet udtalelse:

Notat om Kommissionens begrundet udtalelse vedr. deltidsdirektivet (sag nr. 2011/4080), alm. del 2012-13: bilag 547 af 3. september 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 548 af 3. september 2013

Svar på spørgsmål 31 af 19. december 2014, om problemstillingerne i forbindelse med Kommissionens åbningsskrivelse til Danmark om mangelfuld implementering af rammeaftale vedrørende deltidsarbejde

Notat om Regeringens svar på begrundet udtalelse vedr. deltidsdirektivet, alm. del 2014-15: bilag 515 af 5. maj 2015

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik