Sag nr. 2012/2195 Vedrørende koncentrationsgrænsen i REACH

Danmark har den 25. januar 2013 modtaget en åbningsskrivelse i sag nr. 2012/2195 vedrørende fortolkningen af koncentrationsgrænsen på 0,1 % for særligt problematiske stoffer indeholdt i artikler som fastsat i artikel 7, stk. 2, og artikel 33 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

I REACH findes underretnings- og oplysningsforpligtelser rettet mod bl.a. producenter og importører af artikler, hvis en artikel indeholder mere end 0,1 vægtprocent særligt problematiske stoffer. En artikel er ifølge REACH ”en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion”. 
Kommissionen anfører, at reglerne skal fortolkes således, at 0,1 % -grænsen gælder som et gennemsnit for en artikel, uanset om den består af flere dele (f.eks. en cykel). 
Regeringen mener i REACH, at 0,1 % -grænsen gælder for hver enkelt del i en cykel, som i sig selv opfylder definitionen af en artikel, og ikke for et samlet gennemsnit af alle delene i en cykel (dvs. cyklen som helhed).

Regeringen finder, at den danske fortolkning stemmer bedst med ordlyd og formål med REACH. Fortolkningen sikrer, at oplysninger om indhold af særligt problematiske stoffer i f.eks. et håndtag til en cykel videregives, også selv om håndtaget er sat på cyklen, og vægtprocenten i forhold til den samlede cykel dermed er kommet under grænseværdien.

En række andre lande bl.a. Sverige og Tyskland, der fortolker reglerne i REACH på samme måde som Danmark, har tilsvarende modtaget åbningsskrivelse om samme spørgsmål.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. nr. 2012/2195 vedr. fortolkning af koncentrationsgrænsen på 0,1 vægtprocent i REACH, alm. del 2012-13: bilag 189 af 1. februar 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 190 af 1. februar 2013

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på Kommissionens åbningsskrivelse 2012/2195 om REACH, alm. del 2012-13: bilag 290 af 22. marts 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 292 af 22. marts 2013
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik