Sag nr. 2013/2131 Manglende opfyldelse af Forordning (EU) nr. 181/2011 (buspassagerer)

Kommissionen mener, at der er manglende opfyldelse af buspassagerrettighedsforordningens gennemførelse i Danmark.

Kommissionen har i åbningsskrivelsen anført, at Danmark ikke opfylder sine forpligtigelser i henhold til forordningens artikel 12, 28 og 31. Efter disse artikler skal der udpeges busterminaler, hvor handicappede og bevægelseshæmmede kan få assistance, der skal udpeges nationale håndhævelsesorganer (tilsynsog klageorgan) og fastsættes regler om sanktioner for overtrædelse af forordningen. Kommissionen skal endvidere underrettes om disse foranstaltninger.

Kommissionen erklærer sig uenig i Danmarks påstand om, at ingen busterminaler i Danmark opfylder de krav, der er fastsat i artikel 3, litra m), i forordning (EU) nr. 181/2011.

Regeringen forventer at fremsætte forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber ultimo februar 2014, hvori bestemmelser der udpeger håndhævelsesorganer samt fastsætter sanktioner i henhold til forordningen indgår.
Danmark er fortsat af den opfattelse, at der ikke findes busterminaler i Danmark, der er omfattet af forordningen, da Danmark vurderer, at danske terminaler ikke falder ind under begrebet ”bemandet terminal”.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. buspassagerers rettigheder nr. 2013/2131, alm. del 2013-14: bilag 10 af 4. oktober 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 11 af 4. oktober 2013

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse vedrørende buspassagerrettighedsforordningen (2013/2131), alm. del 2013-14: bilag 123 af 28. november 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 124 af 28. november 2013

Meddelelse om modtagelse af Kommissionens supplerende åbningsskrivelse:

Meddelelse om supplerende åbningsskrivelse om buspassagerers rettigheder, alm. del 2013-14: bilag 595 af 17. juli 2015 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 601 af 17. juli 2014

Notat  om modtagelse af Kommissionens supplerende åbningsskrivelse:

Notat om svar på Kommissionens supplerende åbningsskrivelse om gennemførelsen af buspassagerrettigheds-forordningen (sag nr. 2013/2131), alm. del 2014-15: bilag 28 af 13. oktober 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2014-15: bilag 29  af 13. oktober 2014
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik