Sag nr. 2014/0324 Manglende gennemførelse af Direktiv 2014/19/EU (skadegørere på planter)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2014/19/EU, der handler om skadegørere på planter.

Direktivet blev delvist gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 248 af 17. marts 2014 om ophævelse af bekendtgørelse om majsrodbillen 5 (bekendtgørelse nr. 859 af 16. august 2004). Bekendtgørelsen trådte i kraft den 21. marts 2014.

Gennemførelsen af direktivet blev på grund af en forglemmelse først notificeret over for Kommissionen den 19. august 2014. Kommissionen sendte samme dato kvittering for modtagelse af notifikationen.

Det bemærkes, at den officielle note til bekendtgørelse nr. 248 af 17. marts 2014 om ophævelse af bekendtgørelse om majsrodbillen henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/62/EU af 6. februar 2014 om ophævelse af beslutning 2003/766/EF om hasteforanstaltninger mod spredning inden for EF af Diabrotica virgifera Le Conte, og ikke – som den rettelig skulle have gjort – til Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/19/EU

Endvidere bemærkes, at Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/19/EU som ovenfor nævnt kun blev delvist gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 248 af 17. marts 2014, idet der i Danmark udestår gennemførelse af enkelte konsekvensrettelser i bilag 1 til henholdsvis bekendtgørelse nr. 1301 af 17. december 2012 om import af planter og planteprodukter m.m., bekendtgørelse nr. 1291 af 12. december 2012 om planteskadegørere samt bekendtgørelse nr. 451 af 16. maj 2011 om planter, som følge af Kommissionens direktiv 2014/19/EU.
Konsekvensrettelserne vil blive foretaget hurtigst muligt og senest den 30. september 2014.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelser vedr. energieffektivitet (sag nr. 2014/0320), tekniske krav til testning af humane væv og celler (sag nr. 2014/0321), afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter (2014/0322), listen over forsvarsrelaterede produkter (sag nr. 2014/0323) og skadegørere på planter eller planteprodukter (sag nr. 2014/0324), alm. del 2013-14: bilag 611 af 28. juli 2014 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 612 af 29. juli 2014

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelser vedr. energieffektivitet (sag nr. 2014/0320), tekniske krav til testning af humane væv og celler (sag nr. 2014/0321), afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter (2014/0322), listen over forsvarsrelaterede produkter (sag nr. 2014/0323) og skadegørere på planter eller planteprodukter (sag nr. 2014/0324), alm. del 2013-14: bilag 726 af 23. september 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 725 af 23. september 2014
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik