Sag nr. 2014/2066 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/126/EU (kørekort)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at implementere direktiv 2006/126/EU, der omhandler kørekort.

Kommissionens påstand:

Ifølge direktivet er medlemsstaterne forpligtet til at benytte EU’s køre-kortnetværk (RESPER) til udveksling af oplysninger til brug for ansøgnin-ger om kørekort fra 19. januar 2013, hvor netværket blev operativt. Kommissionen har senest ved brev af 10. juli 2014 anmodet de danske myndig-heder om bemærkninger til Danmarks manglende tilkobling til netværket.

Det bemærkes, at Danmark havde planlagt en kundetest af RESPER gen-nem systemet EUCARIS til afholdelse i januar 2014, hvorefter den danske del af systemet skulle testes med EU’s kørekortnetværk.

Den 20. januar 2014 meddelte den ansvarlige tjenestegren i Kommissio-nen, DG MOVE RESPER, at det ikke var muligt for flere medlemslande at teste, da mange medlemslande allerede testede eller havde planlagt tests, og der således ikke var kapacitet til yderligere tests.

I forbindelse med kundetesten med EUCARIS blev det konstateret, at testmiljøet indeholdt reelle data, og at disse ville blive kompromitteret ved gennemførelse af tests, hvorfor den planlagte test med EUCARIS blev udskudt med henblik på udvikling af yderligere sikkerhedsfiltre. Implementeringen blev som følge heraf forsinket yderligere en måned. 

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse om kørekortdirektivet (sag nr. 2014/2066), alm. del 2013-14: bilag 594 af 17. juli 2014 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 604 af 17. juli 2014 

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende manglende implementering af direktiv om kørekort (sag 2014/2066), alm. del 2013-14: bilag 690 af 12. september 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 691 af 12. september 2014

Meddelelse om modtagelse af begrundet udtalelse:

Orientering om modtagelse af begrundet udtalelse vedrørende manglende gennemførelse af direktiv om manglende tilkobling til EU's kørekortnetværk (RESPER), alm. del 2014-15: bilag 375 af 9. marts 2015

Notat om regeringens svar på begrundet udtalelse: 

Notat om regerings svar på begrundet udtalelse om manglende gennemførelse af direktiv om kørekort, alm. del 2014-15: bilag 495 af 28. april 2015
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik