Sag nr. 2014/2135 Manglende gennemførelse af Direktiv 2005/29/EF (urimelig handelspraksis)

Kommissionen mener, at Danmark mangler gennemførelsen direktiv 2005/29/EF, der omhandler urimelig handelspraksis.

Kommissionen har den 26. september 2014 sendt åbningsskrivelse nr. 2014/2135 til Danmark. Baggrunden for åbningsskrivelsen er, at Kommissionen mener, at Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugere på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (herefter direktivet) er mangelfuldt gennemført i dansk ret.

Kommissionen anfører, at Danmark ikke i tilstrækkelig grad har gennemført følgende definitionsbestemmelser i direktivet:

Art. 2, litra b, vedrørende definitionen af ”erhvervsdrivende”
Art. 2, litra c, vedrørende definitionen af ”produkt”
Art. 2, litra j, vedrørende definitionen af ”utilbørlig påvirkning”.
Herudover anfører Kommissionen, at direktivet efter art. 3, stk. 1, finder anvendelse på al handelspraksis over for forbrugerne, herunder også finansielle tjenesteydelser, som er undtaget fra markedsføringsloven i medfør af lovens § 2, stk. 2. Kommissionen anfører på den baggrund, at de ønsker oplyst, hvordan direktivet er implementeret i dansk ret for så vidt angår finansielle tjenesteydelser.

Læs regeringens svar nedenunder i bilaget (alm. del 2014-15: bilag 140).

 

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

EUU, Alm. del - 2013-14 - Bilag 755: Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. direktivet om urimelig handelspraksis (sag nr. 2014/2135)

EUU, Alm. del - 2013-14 - Bilag 756: Fortroligt dokument

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse vedrørende urimelige handelspraksis, alm. del 2014-15: bilag 140 af 1. december 2014        

Bilaget er fortroligt, alm. del 2014-15: Bilag 141 af 1. december 2014      

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik