Sag nr. 2014/2144 Manglende gennemførelse af Direktiv 2008/56/EF (havstrategi)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2008/56/EF, der omhandler havstrategi.

Kommissionens påstand:

Danmark har den 11. juli 2014 modtaget åbningsskrivelse nr. 2014/2144 af 10. juli 2014 om, at Danmark ikke fuldstændigt har gennemført artikel 5, stk. 3, artikel 14, stk. 2 og artikel 14, stk. 3, i direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (herefter: direktivet) i lov nr. 522 af 26. maj 2010 om havstrategi (herefter: havstrategiloven).

Kommissionen anmodede ved brev af 4. juli 2012, jf. EU Pilot 3707/12/ENVI (herefter: EU Pilot anmodningen) om en afklaring på en række spørgsmål i relation til Danmarks implementering af direktivet, som blev besvaret af de danske myndigheder ved brev af 27. august 2012. 

Kommissionen finder, at Danmark ikke har implementeret artikel 5, stk. 3, korrekt i havstrategiloven. 

Direktivets artikel 5, stk. 3 foreskriver, at medlemsstater der grænser op til den samme havregion eller subregion, der er omfattet af dette direktiv, og hvor havets tilstand er så kritisk, at der er behov for øjeblikkelig handling, udarbejder en fælles handlingsplan i henhold til stk. 1, der indebærer en tidligere iværksættelse af indsatsprogrammerne samt eventuelle strengere beskyttelsesforanstaltninger, forudsat at dette ikke udgør en hindring for opnåelse eller opretholdelse af en god miljøtilstand i en anden havregion eller subregion.

Regeringen har vurderet, at der er grundlag for at imødekomme Kommissionens ønske om, at artikel 5, stk. 3, bliver implementeret udtrykkeligt i havstrategiloven. Baggrunden herfor er, at denne særlige forpligtelse ikke fremgår af havstrategiloven eller bemærkningerne til loven. Dertil kommer, at artikel 5, stk. 3, også foreskriver underretning til Kommission.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse om havstrategirammedirektivet (sag nr. 2014/2144), alm. del 2013-14: bilag 597 af 17. juli 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 602 af 17. juli 2014 

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2014/2144 vedrørende havstrategirammedirektivet, alm. del 2013-14: bilag 694 af 12. september 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 695 af 12. september 2014
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik