Sag nr. 2014/2162 Manglende gennemførelse af Direktiv 2012/52/EU (recepter)

Kommissionen mener, at der efter Kommissionens opfattelse ikke er truffet foranstaltninger til gennemførelse af artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/52/EU af 20. september 2012 om foranstaltninger, der skal lette aner-kendelsen af recepter, udskrevet i en anden medlemsstat (herefter: ”gennemførelsesdirektivet”). Efter artikel 4 skal medlemsstaterne træffe foranstaltninger, der sikrer, at de såkaldte nationale kontaktpunkter oplyser patienterne om de elementer, der skal forefindes på en recept udstedt af en læge eller tandlæge i et andet EU/EØS-land.

Regeringen:

Den danske regering bemærker, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på baggrund af Kommissionens henvendelse har foranlediget, at Sundhedsstyrelsen har anmodet de nationale kontaktpunkter om at oplyse patienterne om de minimumskrav, der stilles til recepter, hvis de skal kunne indløses på apoteker i andre EU/EØS-lande. 

Til orientering kan det oplyses, at reglerne i meget høj grad svarer til de regler, der allerede gjaldt for indholdet af danske recepter. Den eneste forskel er, at en recept, der skal indløses i et andet EU/EØS-lande, som hovedregel skal indeholde lægemidlets INN-navn, dvs. aktivstoffet i lægemidlet.

Regler om de danske regioners patientkontorers og det danske Patientombuddets funktioner som nationale kontaktpunkter er overordnet fastlagt i sundhedslovens §§ 51 og 51 a. Disse bestemmelser blev indsat ved lov nr.1638 af 26. december 2013 jf. lovforslag nr. L 33 af 3. oktober 2013. For de regionale patientkontorers vedkommende er opgaverne nærmere uddybet i bekendtgørelse nr. 1659 af 27. december 2013 om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner. Bekendtgørelsen blev notificeret over for Kommissionen den 8. januar 2014 i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedrørende anerkendelsen af recepter udskrevet i en anden medlemsstat (sag nr. 2014/2162), alm. del 2013-14: bilag 593 af 17. juli 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 605 af 17. juli 2014

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2014/2162 vedr. manglende gennemførelse af direktiv om foranstaltninger, der skal lette anerkendelsen af recepter udskrevet i en anden medlemsstat, alm. del 2013-14: bilag 692 af 12. september 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 693 af 12. september 2014
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik