Sag nr. 2014/2217 Manglende gennemførelse af Direktiv 2011/76/EU (afgifter på lastbiler)

Kommissionen mener, at Danmark mangler gennemførelsen i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/76/EU af 27. september 2011 om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer.

Kommissionens påstand: 

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særligt Mayotte.

 

Regeringens svar:

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013 med senere ændringer, findes ikke en konkret og områdespecifik beskrivelse af EU’s afgiftsområde. I stedet henvises til EU-reglerne herom, jf. lovens § 2, stk. 2. Den øvrige afgiftslovgivning henviser til momslovens bestemmelser for så vidt angår EU’s afgiftsområde. Denne lovgivningsmodel har den retsvirkning, at der altid er harmoni mellem dansk ret og EU-retten på dette område.

Som følge af de seneste ændringer af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2008/118/EF foretaget ved direktiv 2013/61/EU har Skatteministeriet gennemgået den nationale afgiftslovgivning med henblik på at vurdere, om direktivet giver anledning til ændringer.

På grund af den ovenomtalte lovgivningsmodel er det vurderingen, at der foreligger normharmoni mellem den gældende danske afgiftslovgivning og direktiverne 2006/112/EF og 2008/118/EF som senest ændret ved direktiv 2013/61/EU.

Den danske notifikation blev på grund af en beklagelig forglemmelse ikke foretaget inden for fristen, men blev først gennemført den 10. april 2015. I den forbindelse blev det under feltet ”Declaration of notification” anført at være ”ikke nødvendigt” at gennemføre ændringsdirektiv 2013/61/EU i dansk ret. Skatteministeriet er dog blevet opmærksom på, at denne notifikationstekst er utilstrækkelig. Idet der er normharmoni mellem direktivet og den danske afgiftslovgivning, skulle notifikationen have været vedlagt et uddybende notat, hvor overensstemmelsen mellem direktivet og den allerede gældende lovgivning gennemgås. Dette er beklageligvis ikke sket. Der vil derfor inden for en måned blive foretaget en fornyet og korrekt notifikation.

Det skal bemærkes, at Skatteministeriet ved en gennemgang af momsloven har konstateret, at loven ikke indeholder en henvisning til direktiv 2013/61/EU, sådan som det kræves efter direktivets artikel 3, stk. 1. En sådan notehenvisning vil derfor blive indsat i momsloven ved den næstkommende ændring af loven. 


Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse om manglende implementering, alm. del 2014-15: bilag 445 af 9. april 2015
 

Notat om regeringens svar på åbningsskrivelse: 

Regeringens svar på åbningsskrivelse, alm. del 2014-15: bilag 551 af 28. maj 2015

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik