Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om udstyr på skibe 2015/559/EU Maritimpolitik Direktiv 1996/98/EF
Direktiv om grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser 2011/82/EU Transport Art. 87, stk. 2 TEUF
Offentlige udbud 2004/18/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 2002/96/EF Harmonisering, Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) 2002/95/EF Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Kommissionens direktiv om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger 2002/94/EF Skattepolitik Direktiv 76/308/EØF; direktiv 77/794/EØF; direktiv 86/489/EØF
Direktiv om bemyndigelse af medlemsstaternes anvendelse af nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser 2002/93/EF Skattepolitik Art. 93 TEUF
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 2002/91/EF Energi, Industri Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om Livsforsikring 2002/83/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Komissionens direktiv om ændring af direktiv 96/77/EF om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 2002/82/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Direktiv 2001/5/EF, direktiv 89/107/EF, direktiv 94/34/EF, direktiv 95/2/EF, direktiv 96/77/EF
Kommissionens direktiv om ændring af Rådets direktiv om optagelse af flumioxazin som aktivt stof 2002/81/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Kommissionens direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 2002/80/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 2001/100/EF, direktiv 2001/116/EF, direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/220/EØF
Direktiv om afprøvning af landbrugsplantearternes sorter/stammer 2002/8/EF Landbrug Direktiv 70/457/EØF, direktiv 70/458/EØF
Kommissionens om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe 2002/75/EF Transport Direktiv 96/98/EF; direktiv 2001/53/EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens 2002/74/EF Socialpolitik Art. 139, stk. 2 EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår 2002/73/EF Beskæftigelsespolitik, Socialpolitik Art. 141, stk. 3 EF
Direktiv 2002/72 om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler 2002/72/EF Harmonisering Direktiv 89/109/EØF
Bestemmelse af dioxin og dioxin-lignende PCB i foderstoffer 2002/70/EF Harmonisering, Landbrug Direktiv 70/373/EØF
Metoder til kontrol af dioxinindhold og dioxinligende PCB i levnedsmidler 2002/69/EF Harmonisering Direktiv 85/591/EØF
Mærkning af levnedsmidler, der indeholder kinin, og levnedsmidler, der indeholder koffein 2002/67/EF Harmonisering Direktiv 2000/13/EF
Maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester 2002/66/EF Landbrug Direktiv 1976/895/EØF, direktiv 1986/362/EØF, direktiv 1986/363/EØF, direktiv 1990/642/EØF
Aktive stoffer (plantebeskyttelsesmidler) 2002/64/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (organiske tinforbindelser) 2002/62/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Direktiv om nittende ændring af direktiv 76/769/EØF angående begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (azofarvestoffer) 2002/61/EF Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Reduktion af emissionerne af forurenende stoffer fra to- og trehjulede motordrevne køretøjer 2002/51/EF Miljø, Transport Art. 95
Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik