Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 141 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger 2007/4/EF Industri Direktiv 96/73/EF
Direktiv om udragende dele på motordrevne køretøjer 2007/15/EF Industri Direktiv 70/156/EØF, Direktiv 74/483/EØF
Direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer 2007/16/EF Industri Direktiv 85/611/EØF
Direktiv om system til id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug 2008/43/EF Industri Direktiv 93/15/EØF
Direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler 2008/47/EF Industri Direktiv 75/324/EØF
Direktiv om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer 2008/58/EF Industri Direktiv 67/548/EØF
Om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 2005/75/EF Industri Art. 47 stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning). 2006/42/EF Industri Art. 95 EF
Om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber. 2006/43/EF Industri Art. 44 EF stk. 2, litra g
Om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning). 2006/48/EF Industri Art. 47 EF, stk. 2
Om betegnelser for tekstilprodukter. 2006/3/EF Industri Direktiv 96/74/EF
Om kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger. 2006/2/EF Industri Direktiv 96/73/EF
Om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (omarbejdning). 2006/49/EF Industri Art. 47 stk. 2 EF
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling for bly i PZT-baserede dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer. 2019/170/EU Miljø, Industri Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om oprettelse af et sporingssystem for pyrotekniske artikler 2014/58/EU Harmonisering, Industri Direktiv 2007/23/EF
Ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/94/EF 2003/73/EF Forbruger, Industri Direktiv 99/94/EF
Lægemidler og testpræparater til human brug 2003/94/EF Harmonisering, Industri Direktiv 2001/83/EF
Oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler 2003/63/EF Harmonisering, Industri Direktiv 2001/83/EF
Direktiv om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 2007/34/EF Harmonisering, Industri Direktiv 70/156/EØF, Direktiv 70/157/EØF
Direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer og påhængsvogne 2007/35/EF Harmonisering, Industri Direktiv 70/156/EØF, Direktiv 76/756/EØF
Direktiv om markedsføring af pyrotekniske artikler 2007/23/EF Harmonisering, Industri Art. 95 EF
Direktiv om optagelse af dichlofluanid som et aktivt stof 2007/20/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 98/8/EF
Direktiv om forlængelse af anvendelsesperiode (handelsforbuddet for visse produkter) 2007/26/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 89/398/EØF
Direktiv om betegnelser for tekstilprodukter med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling 2007/3/EF Forbruger, Industri Direktiv 96/74/EF
Direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) 2007/2/EF Industri, Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Din søgning gav 141 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik