Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 341 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa 2008/50/EF Miljø Art. 175 EF
Direktiv om beskyttelse af vilde fugle 2008/102/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken 2008/105/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om inddragelse af luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet 2008/101/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om strafferetlig beskyttelse af miljøet 2008/99/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 2012/19/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 2012/18/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om svovlindholdet i skibsbrændstoffer 2012/33/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om kendetegn og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og sorter af grøntsagsarter 2016/1914/EU Miljø Direktiv 2002/53/EF, Direktiv 2002/55/EF
Direktiv om industrielle emissioner 2010/75/EU Miljø L 334 af 17. december 2010, s. 17
Direktiv om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser 2010/79/EU Miljø Direktiv 2004/42/EF
Om uønskede stoffer i foderstoffer (bly, flour, cadmium). 2005/87/EF Miljø 2002/32/EF
Om svovlindholdet i skibsbrændstoffer 2005/33/EF Miljø
Om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin 2005/43/EF Miljø 68/193/EØF
Om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug. 2005/88/EF Miljø Art. 95 EF
Om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tribenuron som aktivt stof. 2005/54/EF Miljø 91/414/EØF
Om foranstaltninger mod emissionen af forurenende stoffer fra dieselmotorer 2005/21/EF Miljø Direktiv 72/306/EØF
Ændring af bilag I-V om foranstaltninger mod indslæbning af skadegørere på planter 2005/16/EF Miljø Direktiv 2000/29/EF
Om at optage MCPA og MCPB som aktive stoffer 2005/57/EF Miljø Direktiv 91/414/EØF
Om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater. 2005/69/EF Miljø Art. 95 EF
Om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater. 2005/59/EF Miljø Art. 95 EF
Indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter. 2005/15/EF Miljø Art. 251 EF, Direktiv 2000/29/EF
Beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici 2005/18/EF Miljø Direktiv 2000/29/EF
Direktiv om ændring af direktiv 2002/70/EF om dioxin og dioxinlignende PCB i foderstoffer 2005/7/EF Miljø Direktiv 70/343/EØF
Om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater. 2005/84/EF Miljø Art. 95 EF
Din søgning gav 341 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik