Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 341 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om en undtagelse for bly i lejer og bøsninger på visse former for ikkevejgående udstyr til erhvervsmæssig brug 2019/178/EU Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af cadmium og cadmiumforbindelser i elektriske kontakter 2019/171/EU Miljø Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bly i overfladebehandling af visse dioder 2019/176/EU Miljø Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bly som aktivator i lyspulver i udladningslamper 2019/177/EU Miljø Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om tilpasning til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip 2019/172/EU Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 2019/904/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse 2014/80/EU Miljø Direktiv 2006/118/EF
Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 2014/101/EU Miljø Direktiv 2000/60/EF
Direktiv om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 2014/52/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 2014/99/EU Miljø Direktiv 2009/126/EF
Direktiv om vejledende lister over elementer, der skal tages hensyn til under udarbejdelsen af havstrategier 2017/845/EU Miljø Direktiv 2008/56/EF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 2003/76/EF Miljø Direktiv 1970/156/EØF, direktiv 1970/220/EØF
Ændring af direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie 2003/17/EF Miljø Art. 95 EF
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr 2003/108/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om affald og om ophævelse af visse direktiver 2015/1127/EU Miljø Direktiv 2008/98/EF
Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg 2015/2193/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser 2007/60/EF Miljø
Direktiv om ændring af bilag II om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald 2007/71/EF Miljø Direktiv 2000/59/EF
Udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1997/35/EF Miljø Direktiv 90/220/EØF
Bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 1997/62/EF Miljø Direktiv 92/43/EØF
Direktiv om vurdering af offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 1997/11/EF Miljø Art. 130 EF
Beskyttelse af vilde fugle 1997/49/EF Miljø Direktiv 79/409/EØF
Direktiv om flygtige organiske forbindelser fra organiske opløsningsmidler 1999/13/EF Miljø Art. 130S, stk. 1 EF
Begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer 1999/32/EF Miljø Art. 189 EF
Direktiv om grænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften 1999/30/EF Miljø Art. 130 EF
Din søgning gav 341 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik