Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 25 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 1997/62/EF Miljø Direktiv 92/43/EØF
Direktiv om vurdering af offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 1997/11/EF Miljø Art. 130 EF
Direktiv om kvaliteten af drikkevand 1998/83/EF Miljø Art. 130 EF
Direktiv om flygtige organiske forbindelser fra organiske opløsningsmidler 1999/13/EF Miljø Art. 130S, stk. 1 EF
Begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer 1999/32/EF Miljø Art. 189 EF
Direktiv om grænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften 1999/30/EF Miljø Art. 130 EF
Vilde dyr i zoologiske haver 1999/22/EF Miljø Art. 130 EF
Deponering af affald 1999/31/EF Miljø Art. 175 EF
Bortskaffelse af PCB og PCT 1996/59/EF Miljø Art. 130 EF
Direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 1996/61/EF Miljø Art. 175 EF
Vurdering og styring af luftkvalitet 1996/62/EF Miljø Art. 130 EF
Indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter. 2005/15/EF Miljø Art. 251 EF, Direktiv 2000/29/EF
Plantebeskyttelsesmidler, der indeholder mikroorganismer 2005/25/EF Miljø Art. 18, direktiv 91/414/EØF
Direktiv om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Kroatiens tiltrædelse 2013/21/EU Miljø Tiltrædelsestraktaten (HR) art. 3, stk. 4, Tiltrædelsesakten (HR) art. 50
Direktiv om specifikke kriterier for oplagring af metallisk kviksølv, der betragtes som affald 2011/97/EU Miljø Forordning (EF) nr. 1102/2008, Direktiv 99/31/EF
Indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer 1998/81/EF Miljø, Sundhedspolitik Art. 130 stk. 1 EF
Mindstekrav til skibe med farligt eller forurenende gods 1998/55/EF Transport, Miljø Art. 84 stk. 2 EF
Angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger 1996/21/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 79/112/EØF, direktiv 94/35/EF
Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Seveso II) 1996/82/EF Miljø, Socialpolitik Art. 175 EF
Direktiv om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Kroatiens tiltrædelse 2013/17/EU Udvidelsen, Miljø Tiltrædelsestraktaten (HR), art. 3, stk. 4, Tiltrædelsesakten (HR) art. 50
Dyresundhedsbestemmelser for import og transit af levende hovdyr 2004/68/EF Landbrug, Miljø Art. 37 EF
Direktiv om nittende ændring af direktiv 76/769/EØF angående begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (azofarvestoffer) 2002/61/EF Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om tilpasning af direktiv om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer 2006/102/EF Udvidelsen, Forbruger, Industri, Miljø Tiltrædelsestraktaten (BG, RU), art. 4, stk. 3, Tiltrædelsesakten (BG, RU), art. 56
Direktiv om tilpasning af direktiv vedrørende miljø 2006/105/EF Lovgivning, Udvidelsen, Miljø Tiltrædelsestraktaten (BG, RU), art. 4, stk. 3, Tiltrædelsesakten (BG, RU), art. 56
Direktiv om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald 2006/117/Euratom Energi, Miljø, Transport Art. 31, stk. 2 Euratom, Art. 32 Euratom
Din søgning gav 25 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik