C-81/98 Alcatel Austria AG m.fl. mod Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr (offentlige indkøbskontrakter) DOM

Sagen omhandler: Offentlige kontrakter - Fremgangsmåde ved indgåelse af offentlige indkøbssamt bygge- og anlægskontrakter - Klageprocedure.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  1.  Artikel 2, stk. 1, litra a) og b), sammenholdt med artikel 2, stk. 6, andet afsnit, i direktiv 89/665 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter skal fortolkes således, at medlemsstaterne - med hensyn til den afgørelse, som den ordregivende myndighed træffer inden kontraktafslutningen, og ved hvilken ordregiveren vælger den bydende, der har deltaget i udbudsproceduren, og med hvem han indgår kontrakt - altid er forpligtet til at indføre en klageprocedure, i hvilken klageren, såfremt betingelserne er opfyldt, kan få ordregiverens afgørelse kendt ugyldig, uanset muligheden for at få tilkendt erstatning, når kontrakten er blevet indgået.
  2. Artikel 2, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 89/665 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter kan ikke fortolkes således, at de klageinstanser i medlemsstaterne, som har kompetence i udbudssager vedrørende offentlige kontrakter, er beføjet til at påkende klager på de i denne bestemmelse fastsatte betingelser, uanset at der ikke foreligger en afgørelse om tilslag, som kan gøres til genstand for et krav om annullation, således som det er fastsat i den enkelte bestemmelse.

  Under disse omstændigheder, og såfremt de nationale regler ikke kan fortolkes som værende i overensstemmelse med direktivet, kan de berørte ifølge de relevante procedurer i national ret rejse krav om erstatning for skade, der er lidt som følge af den manglende gennemførelse af direktivet inden for den fastsatte frist.

  Forelæggende Ret:

  Bundesvergabeamt (Sagsnr. F-18/96, F-19/96, F-20/96, F-21/96, F-22/96)

  Referencer:

  UfR 2000B.27 Nielsen, R.: Præ-kontraktuel annullation af beslutninger om tildeling af offentlige kontrakter

  UfR 2000B.275: Friis Bach, C.: Domme og kendelser fra EF-domstolen og Retten i Første Instans - 2. halvår 1999 (s. 296)

  Samling af Afgørelser:

  1999 side I-07671

  C-81/98&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher" target="_blank">Dokumenter fra Domstolen:


  Domstolens dom af 28. oktober 1999

  Dokumenter fra Folketinget:

  Kommissionens begrundede udtalelse vedr. gennemførelse af direktiv 89/665/EØF, Alcatel af 19. oktober 2004

  Regeringens supplerende besvarelse af Kommissionens begrundelse udtalelse om fortolkning af dom sag C-81/98 (Alcatel) af 28. marts 2006

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik