C-234/99 Niels Nygård mod Svineafgiftsfonden (DOM)

Sagen omhandler: National svineafgift - afgift med tilsvarende virkning - intern afgift - afgiftsordning godkendt af Kommissionen som en med fællesmarkedet forenelig statsstøtteordning - afgiftens uforenelighed med andre bestemmelser i EF-traktaten end EF-traktatens artikel 92 (efter ændring nu artikel 87 EF) og EF-traktatens artikel 93 (nu artikel 88 EF) - den nationale rets vurdering.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  1) En afgift, der i henhold til identiske kriterier opkræves af et offentligretligt organ på svin, der er produceret i en medlemsstat til slagtning på det nationale marked eller til eksport i levende live til andre medlemsstater, og hvis provenu anvendes til aktiviteter, som kommer begge produktionstyper til gode, er ikke omfattet af forbuddet mod afgifter med tilsvarende virkning som udførselstold i henhold til EF-traktatens artikel 9 (efter ændring nu artikel 23 EF), EF-traktatens artikel 12 (efter ændring nu artikel 25 EF) og EF-traktatens artikel 16 (ophævet ved Amsterdam-traktaten). Den nævnte afgift kan derimod anses for en diskriminerende intern afgift, der er forbudt i henhold til EF-traktatens artikel 95 (efter ændring nu artikel 90 EF), såfremt og i det omfang de fordele, der følger af anvendelsen af dens provenu, delvist udligner afgiftsbyrden for svin, der er produceret til slagtning i den pågældende medlemsstat, og dermed belaster produktionen af svin til eksport i levende live til andre medlemsstater.

  2) Den omstændighed, at en national afgift er beregnet til at finansiere en støtteordning, der er blevet godkendt af Kommissionen i henhold til traktatens bestemmelser om statsstøtte, er ikke til hinder for, at en national ret foretager en vurdering af denne afgifts forenelighed med andre traktatbestemmelser, der har direkte virkning.

  Forelæggende Ret:

  Vestre Landsret (Sagsnr. B-0827-95)

  Referencer:

  UfR 2002B.469 Broberg, M.: Domme og kendelser fra EF-domstolen og Retten i Første Instans - første halvår 2002 (s. 481)

  Kjølbye, L. (2003). EF-Domstolenes praksis i 2002. EU-ret og Menneskeret, 1/2003, 3-44.

  Samling af Afgørelser:

  2002 side I-3657
   

  Domstolens dokumenter:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse: 16. juni 1999


  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik