C-109/01 Secretary of State for the Home Department mod Akrich (DOM)

Arbejdskraftens frie bevægelighed - tredjelandsstatsborger, der er ægtefælle til statsborger i en medlemsstat - ægtefællen pålagt forbud mod indrejse og ophold i denne medlemsstat - parrets midlertidige bosættelse i en anden medlemsstat - bosættelse med henblik på i medfør af fællesskabsretten at opnå en indrejse- og opholdstilladelse til den første medlemsstat - misbrug. En tredjelandsstatsborger, der er gift med en unionsborger, skal – for i en situation som den i hovedsagen omhandlede at kunne nyde rettigheder i henhold til artikel 10 i Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet – opholde sig lovligt i en medlemsstat på det tidspunkt, hvor han rejser til en anden medlemsstat, hvortil unionsborgeren flytter eller er flyttet.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Artikel 10 i forordning nr. 1612/68 finder ikke anvendelse, når en statsborger i en medlemsstat og en tredjelandsstatsborger har indgået et proformaægteskab for at omgå bestemmelserne vedrørende tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold.

  Er der indgået et reelt ægteskab mellem en statsborger i en medlemsstat og en tredjelandsstatsborger, er den omstændighed, at ægtefællerne har bosat sig i en anden medlemsstat for at nyde rettigheder i henhold til fællesskabsretten på det tidspunkt, hvor de vender tilbage til den medlemsstat, hvori førstnævnte er statsborger, ikke relevant for sidstnævnte stats kompetente myndigheders vurdering af deres retsstilling.

  Når en statsborger i en første medlemsstat, der er gift med en tredjelandsstatsborger, som han lever sammen med i en anden medlemsstat, vender tilbage til den medlemsstat, hvori han er statsborger, for dér at udøve lønnet beskæftigelse, og ægtefællen ikke nyder de rettigheder, der er fastsat i artikel 10 i forordning nr. 1612/68, idet ægtefællen ikke lovligt har opholdt sig på en medlemsstats område, skal den første medlemsstats kompetente myndigheder ved behandlingen af ægtefællens ansøgning om indrejse og ophold på deres område dog tage hensyn til retten til respekt for familielivet som omhandlet i artikel 8 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, der blev undertegnet i Rom den 4. november 1950, når der er tale om et reelt ægteskab.

  Forelæggende Ret:

  Immigration Appeal Tribunal (Sagsnr. TH/2965/99)

  Referencer:

  Kjølbye, L. (2004). Fællesskabsdomstolenes praksis i 2003, EU-ret og Menneskeret, 1/2004, 1-42.
  White, Robin C.A.: Conflicting competences: free movement rules and immigration laws, European Law Review 2004 p.385-396

  Samling af Afgørelser:

  2003 side I-09607

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 3. oktober 2

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 27. februar 2003

  Domstolens dom af 23. september 2003

  Domstolens pressemeddelelse nr. 76/2003 af 23. september 2003 (engelsk version)

   

  Dokumenter fra Folketinget: 

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af dansk indlæg i EF-Domstolens præjudicielle sag C-127/08, Metock, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 266 af 15. maj 2008

  Spm. om, hvilke ændringer af dansk udlændingelovgivning, der er blevet gennemført som følge af vedtagelsen af familiesammenføringsdirektivet i, til udenrigsministeren, kopi til integrationsministeren, spørgsmål 144 af 13. august 2008

  Spm. om hvordan den danske praksis har ændret sig som konsekvens af afgørelser fra EF-Domstolen, til udenrigsministeren, kopi til integrationsministeren, spørgsmål 182 af 24. september 2008

  Spm. om studerende og andre selvforsørgende er omfattet af EU's regler for arbejdskraftens fri bevægelighed, til udenrigsministeren, kopi til integrationsministeren, spørgsmål 186 af 1. oktober 2008

  Spm. om oversendelse af oversigt over domme fra EF-Domstolen, der begrænser medlemslandenes mulighed for at udvise tredjelandsborgere, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren, spørgsmål 6 af 23. oktober 2008

  Spm. om hvilke nationale regler, der gælder i en række EU-lande vedrørende ophold for tredjelandsborgere, som gifter sig med EU-landenes egne statsborgere, til udenrigsministeren, kopi til integrationsministeren, spørgsmål 37 af 27. november 2008

  Spm. om ændring af opholdsdirektivet, til udenrigsministeren, kopi til integrationsministeren, spørgsmål 38 af 27. november 2008


  EU-noter: 
  Dom fra EF-domstolen om retten til opholds-tilladelse for udenlandske ægtefæller (Akrich-dommen) 
  EU-note (072) E 54 af 12. august 2008

  Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed 
  EU-note (072) E 56 af 21. august 2008

  §20-spørgsmål: 
  Om familiesammenføring 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1235) af 6. december 2006

  Om Akrich-dommen 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1303) af 7. december 2006

  Om EU-retten udhuler den danske lovgivning 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1625) af 4. januar 2007

  Om danske borgeres udnyttelse af EU-rettigheder 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1626) af 4. januar 2007

  Om danske borgeres udnyttelse af EU-rettigheder 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1627) af 4. januar 2007

  Om notatet "EU-opholdsretten og tredjelandesborgere" 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1629) af 4. januar 2007

  Om notatet 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1630) af 4. januar 2004

  Om rækkevidden af Singh- og Akrich-dommene
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1633) af 4. januar 2007

  Om rækkevidden af Singh- og Akrich-dommene 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1634) af 4. januar 2007

  Om notatet vedr. rækkevidden af Singh- og Akrich-dommene 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1635) af 4. januar 2007 

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik