C-192/01 Kommissionen mod Danmark (levnedsmidler med vitaminer) DOM

Sagen omhandler: Frie varebevægelser — kvantitative restriktioner — foranstaltninger med tilsvarende virkning — nationale bestemmelser, der betinger markedsføring af næringsstofberigede levnedsmidler af dokumentation for et ernæringsmæssigt behov i befolkningen — ulovlige — berettigelse — beskyttelse af folkesundheden — foreligger ikke — tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  En medlemsstat, der anvender en administrativ praksis, som medfører, at vitamin- og mineralberigede levnedsmidler, som lovligt produceres og markedsføres i andre medlemsstater, kun kan markedsføres på dens område, hvis der er et dokumenteret behov for næringsstofberigelsen hos denne medlemsstats befolkning, tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til artikel 28 EF.

  Selv om fællesskabsretten i princippet ikke er til hinder for, at en medlemsstat forbyder markedsføring af levnedsmidler uden forudgående tilladelse, når de er tilført næringsstoffer såsom vitaminer og mineraler ud over dem, hvis anvendelse er erklæret lovlig ved fællesskabsbestemmelserne, da det tilkommer medlemsstaterne, når der ikke er sket en harmonisering, og i det omfang der på den videnskabelige forsknings nuværende udviklingstrin består en vis usikkerhed, at afgøre, hvor langt de vil strække beskyttelsen af menneskers sundhed og liv, skal denne skønsbeføjelse imidlertid udøves under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Det påhviler desuden de nationale myndigheder i hvert enkelt tilfælde, og under hensyntagen til nationale kostvaner og internationale forskningsresultater, at godtgøre, at deres bestemmelser er nødvendige for at beskytte folkesundheden, og navnlig, at forhandlingen af de pågældende produkter frembyder en reel fare herfor.

  Referencer:

  Kjølbye, L. (2004). Fællesskabsdomstolenes praksis i 2003, EU-ret og Menneskeret, 1/2004, 1-42.

  Broberg, M. & Holst-Christensen, N. (2007). EU-domme med bemærkninger og spørgsmål (4. udg.), s. 336

  Samling af Afgørelser:

  2003 side I-09693
   

  Domstolens dokumenter

  Stævning: 4. maj 2001

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 12. december 2002

  Dom af 23. september 2003

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik