C-243/01 Piergiorgio Gambelli m.fl. (national spillelovgivning) DOM

Sagen omhandler: Etableringsret – fri udveksling af tjenesteydelser – indsamling i en medlemsstat af indsatser i væddemål vedrørende sportsbegivenheder og videresendelse via Internettet til en anden medlemsstat – strafsanktioneret forbud – national ordning, der forbeholder visse organer retten til at indsamle indsatser i væddemål.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  En national lovgivning, der – under trussel om straf – indeholder et forbud mod udøvelse af virksomhed med indsamling, modtagelse, registrering og videresendelse af tilbud om væddemål, navnlig vedrørende sportsbegivenheder, uden en koncession eller tilladelse, der er udstedt af den pågældende medlemsstat, udgør en restriktion for etableringsfriheden og for den frie udveksling af tjenesteydelser i medfør af artikel 43 EF, henholdsvis artikel 49 EF, der for at være berettiget skal kunne begrundes i tvingende almene hensyn, være egnet til at sikre virkeliggørelsen af det formål, der forfølges, ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå dette formål, og anvendes uden forskelsbehandling.

  I den forbindelse tilkommer det de nationale domstole at afgøre, om den nationale lovgivning under hensyn til den måde, hvorpå den konkret gennemføres, virkelig har de formål, der kunne begrunde den, og om de restriktioner, som den pålægger, ikke virker uforholdsmæssige i forhold til disse formål.

  I det omfang myndighederne i en medlemsstat ansporer og opmuntrer forbrugerne til at deltage i lotterier, hasard- eller væddemålsspil med henblik på, at de offentlige finanser kan drage fordel heraf på det økonomiske plan, kan myndighederne i den pågældende stat især ikke påberåbe sig, at hensynet til den offentlige orden gør det nødvendigt at reducere spillemulighederne, som begrundelse for foranstaltninger som dem, der er omhandlet i hovedsagen. Såfremt straf pålægges enhver, der indgår væddemål via internettet fra sin bopæl i denne medlemsstat med en bookmaker, der er etableret i en anden medlemsstat, skal de nationale domstole endvidere sikre sig, at dette ikke er en uforholdsmæssig sanktion.

  (jf. præmis 65, 69, 72 og 76 samt domskonkl.)

  Forelæggende Ret:

  Tribunale di Ascoli Piceno (Sagsnr. 19/2001) 

  Referencer:

  Dyhr, P. (2004). Udenlandske spil og lotterier. Skat Udland, 4/2004.

  Kjølbye, L. (2004). Fællesskabsdomstolenes praksis i 2003, EU-ret og Menneskeret, 1/2004, 1-42.

  UfR U2005B.2650Ø Søgsmål om lovbestemmelses gyldighed ikke tillagt opsættende virkning.

  Samling af Afgørelser:

  2003 side I-13031

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 30. marts 2001

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 13. marts 2003

  Domstolens dom af 6. november 2003

  Domstolens pressemeddelelse nr. 98/2003 af 6. november 2003

  Dokumenter fra Folketinget:

  Bilag fra Skatteudvalget:

  Notat vedrørende EU-retlige krav til national spillelovgivning i lyset af Gambelli-dommen
  Bilag tilgået Folketingets Skatteudvalg (alm. del - bilag 132 (2003-04))

  Henvendelse fra Advokatfirma Bech-Bruun Dragsted om notat der beskriver de juridiske implikationer af EF-domstolens dom i Gambelli-sagen på den danske spillelovgivning
  Bilag tilgået Folketingets Skatteudvalg (alm. del - bilag 134 (2003-04)

  Skatteministerens talepunkter til samrådet den 3. december 2003 på baggrund af "Gambelli-dommen" 
  Bilag tilgået Folketingets Skatteudvalg (alm. del - bilag 147 (2003-04)

  Skatteministerens kommentar til henvendelse fra Advokatfirmaet Bech-Bruun Dragsted vedr. Gambelli-sagen
  Bilag tilgået Folketingets Skatteudvalg (alm. del - bilag 153 (2003-04)

  Spørgsmål-svar fra EU-Oplysningen 

  Svar på spørgsmålet "Hvad går tips-monopolsagen ud på?"

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik