C-138/02 Brian Francis Collins mod Secretary of State for Work and Pensions (unionsborgerbegrebet) DOM

1) En person, der befinder sig i en tilsvarende situation som sagsøgeren i hovedsagen, er ikke en arbejdstager i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i første del, afsnit II, i Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet, som ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 2434/92 af 27. juli 1992. Det tilkommer imidlertid den nationale domstol at tage stilling til, om begrebet »arbejdstager« i de omhandlede nationale bestemmelser skal fortolkes på denne måde.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  1) En person, der befinder sig i en tilsvarende situation som sagsøgeren i hovedsagen, er ikke en arbejdstager i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i første del, afsnit II, i Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet, som ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 2434/92 af 27. juli 1992. Det tilkommer imidlertid den nationale domstol at tage stilling til, om begrebet »arbejdstager« i de omhandlede nationale bestemmelser skal fortolkes på denne måde.

  2) En person, der befinder sig i en tilsvarende situation som sagsøgeren i hovedsagen, har ikke ret til at tage ophold i Det Forenede Kongerige med hjemmel udelukkende i Rådets direktiv 68/360/EØF af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om rejse og ophold inden for Fællesskabet for medlemsstaternes arbejdstagere og deres familiemedlemmer

  3) Retten til ligebehandling i EF-traktatens artikel 48, stk. 2 (efter ændring nu artikel 39, stk. 2, EF), sammenholdt med EF-traktatens artikel 6 og 8 (efter ændring nu artikel 12 EF og 17 EF), er ikke til hinder for nationale bestemmelser, der stiller krav om bopæl som betingelse for at få tildelt en støtte til arbejdssøgende, såfremt betingelsen støttes på objektive hensyn, der er uafhængige af de berørte personers nationalitet og står i rimeligt forhold til det formål, der lovligt forfølges med de nationale bestemmelser.

  Forelæggende Ret:

  Social Security Commissioners (Sagsnr. CJSA/4065/1999)

  Referencer: 

  Catherine Jacqueson (2010). Unionsborgeres ret til sociale ydelser efter EU-retten. - Hvilken vej blæser vinden?. EU-ret og Menneskeret, 3/2010, s. 152-166. 

  UfR 2004B.283: Engsig Sørensen, K.: EU's udvidelse og den fri bevægelighed (note 12)

  Kjølbye, L. (2005). EF-Domstolenes praksis i 2004. EU-ret og Menneskeret, 1/2005, 3-45.

  Samling af Afgørelser:

  2004 side I-02703

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 28. marts 2002

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 10. juli 2003

  Domstolens dom af 23. marts 2004

  Domstolens pressemeddelelse nr. 22/2004 af 23. marts 2004 (engelsk version)

  Dokumenter fra Folketinget:

  Om det danske forbehold om EU-statsborgerskab 
  2005-06 - Svar på § 20-spørgsmål (S 2516) af 17. februar 2006

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik