T-228/02 Organisation des Modjahedines du Peuple d’Iran (PMOI) mod Rådet (DOM + APPEL)

Sagen omhandler: Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger truffet mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme — indefrysning af midler — annullationssøgsmål — ret til kontradiktion — begrundelse — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — erstatningssøgsmål.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Se appelsagen T-256/07 People's Mojahedin Organization of Iran mod Rådet

  Retten i Første Instans afsagde den 12. december 2006 dom i en sag, som PMOI havde anlagt mod Rådet angående organisationens optagelse på EU’s terrorliste.  Heri fastslog Retten, at Rådets afgørelse skulle annulleres, fordi den ikke var tilstrækkeligt begrundet og var vedtaget uden høring af de berørte parter. Retten tog derimod ikke stilling til selve grundlaget for at organisationen PMOI blev sat på EU’s terrorliste (dvs. om PMOI skulle omfattes af EU’s terrordefinition). Dommens argumentation henviser alene til de proceduremæssige mangler i afgørelsen.
   

  Referencer:

  Elholm, T. (2007) FN- og EU-terrorlister. EU-ret og Menneskeret, 4/2007, 77-85. 

  Eckes, Christina: Common Market Law Review 2007 p.1117-1129 

  T-228/02&td=ALL" target="_blank">Dokumenter fra Domstolen

  Stævning: 26. juli 2002

  Dom af 12. december 2006

  Domstolens pressemeddelelse af 12. december (engelsk)

  Dokumenter fra Folketinget: 

  EU-noter
  EF-Domstolen underkender for anden gang opførelsen af PMOI på EU’s terrorliste 
  EU-note (08) E 10 af 27. oktober 2008

  EF-Domstolen underkender for tredje gang PMOI’s opførelse på EU’s terrorliste 
  EU-note (08) E 18 af 4. december 2008

  Samrådsspørgsmål: 

  Samrådsspm. om EF-domstolens dom vedr. den iranske eksilgruppe Folkets Mujahediner (MKO), til udenrigsministeren 
  Alm. del - samrådsspørgsmål I (14. december 2006)

  Samrådsspm. om om den iranske modstandsbevægelses (PMOI) placering på EU's terrorlister, til udenrigsministeren 
  Alm. del - samrådsspørgsmål O (26. februar 2007)

  Læs om besvarelserne på samrådsspørgsmålene I og O her:

  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 2. marts 2007

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 2/3-07 (s. 909-26)

  Samrådsspm. om hvorvidt Rådets opfølgning på dommen om den iranske modstandsbevægelse (PMOI) er i overensstemmelse med selve domsafgørelsen afsagt den 12. december 2006 i Retten i Første Instans (T-228/02), til finansministeren, kopi til udenrigsminister 
  Alm. del - samrådsspørgsmål N (19. februar 2007)

  Læs om besvarelsen på samrådsspørgsmål N her:

  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 23. februar 2007

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 23/2-07 (s. 887-91)

  Samrådsspm. om de mere generelle krav til indholdet i de begrundelser, der sendes til grupper som optages på EU's terrorlister, af Frank Aaen 
  Alm. del - samrådsspørgsmål S (14. maj 2007)

  Læs om besvarelsen af samrådsspørgsmål S her:

  Samrådsspm. om proceduren for revision af EU's terrorlister, til statsministeren, kopi til udenrigsministeren 
  Alm. del - samrådsspørgsmål U (8. juni 2007) 

  Læs om besvarelsen af samrådsspørgsmål U her:

  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 15. juni 2007 (Lukket behandling)

  Samrådsspm. om hvad ministeren kan oplyse om arbejdet med EU's terrorlister, til udenrigsministeren 
  Alm. del - samrådsspørgsmål W (4. juli 2007)

  Læs om besvarelsen af samrådsspørgsmål W her:

  Offentligt referat og dagsorden fra Europaudvalgets møde d. 13. juli 2007 (s. 1690-99)
   

  Bilag og spørgsmål/svar:

  Notat fra UM om EU's gennemførelse af FN's foranstaltninger mod terror m.v.
  Alm. del - bilag 614 (2001-02 2. samling af 19. april 2002)

  Retsakter vedtaget af Rådet 21/12-05 vedr. terrorbekæmpelse

  Rådets retsakt af 20/3-06 om bekæmpelse af terrorisme

  Retsakt vedr. fælles holdning om bekæmpelse af terrorisme og ophævelse af fælles holdning vedr. FUSP Retsakt vedr. fælles holdning mht. foranstaltninger mod visse personer og enheder mht. terrorisme

  Notat om Retten af Første Instans' afgørelse af 12/12-06 om OMPI/MKO's optagelse på EU's terrorliste

  Spm. om samrådsspørgsmål I og O om EU's terrorlister og MKO, til udenrigsministeren 
  Alm. del - spørgsmål 22 (6. marts 2007)

  Spm. om færdiggørelsen af sagsøgers sagsomkostninger mht. EU's terrorliste, til udenrigsministeren
  Alm. del - spørgsmål 23 (7. marts 2007)

  Spm. om EF-domstolens dom i sagen T-228/02 om EU's terrorliste 
  Alm. del - spørgsmål 24 (7. marts 2007)

  Spm. om at begrunde sin beslutning mht. terrorlisten, til udenrigsministeren 
  Alm. del - spørgsmål 25 (7. marts 2007)

  Spm. om nye beslutninger på de halvårlige møder i Rådet om EU's terrorlister, til udenrigsministeren
  Alm. del - spørgsmål 26 (7. marts 2007)

  Spm. om EU's terrorliste og den formelle arbejdsform i Clearinghouse, til udenrigsministeren 
  Alm. del - spørgsmål 27 (7. marts 2007)

  Spm. om hvem der sidder i EU's clearinghouse, til udenrigsministeren 
  Alm. del - spørgsmål 28 (7. marts 2007)

  Spm. om opførte organisationer på EU's terrorliste, til udenrigsministeren 
  Alm. del - spørgsmål 29 (7. marts 2007)

  Spm. om ministeren vil redegøre for, hvorfor Norge ikke betragter MKO som en terrororganisation samt oversende eventuelt offentliggjorte begrundelser herfor, til udenrigsministeren 
  Alm. del - spørgsmål 30 (7. marts 2007)

  Spm. om ministerens kommentar til MKO-dommen (T-228/02) med særligt henblik på spørgsmålet om dommens rækkevidde i forhold til senere rådsafgørelser. 
  Alm. del - spørgsmål 31 (7. marts 2007)

  Spm. om møde blandt EU-landenes ambassadører, til udenrigsministeren 
  Alm. del - spørgsmål 32 (13. marts 2007)

  Spm. om oversendelse af det brev, som EU's Ministerråd den 30/1-07 sendte til den iranske modstandsorganisation MKO/PMOI, til udenrigsministeren 
  Alm. del - spørgsmål 33 (16. april 2007) 

  Udkast til beretning om EU's terrorlister, alm. del 2006-07: Bilag 314 
  Alm. del - bilag 314 (30. april 2007) 

  2. udkast til Beretning om retsgarantier i relation til EU's terrorlister, alm. del 2006-07: Bilag 326 
  Alm. del - bilag 326 (2. maj 2007)

  3. udkast til Beretning om retsgarantier i relation til EU's terrorlister, alm. del 2006-07: Bilag 329 
  Alm. del - bilag 329 (10. maj 2007)

  Beretning nr. 6 om retsgarantier i relation til EU's terrorlister afgivet 2/5-07, alm. del 2006-07: Bilag 346 
  Alm. del - bilag 346 (2. maj 2007)

  Spm. om til ministeren vil oversende talepapiret fra ministerens besvarelse af EUU alm. del - samrådsspørgsmål S, til udenrigsministeren 
  Alm. del - spørgsmål 41 (22. maj 2007)

  Spm. om ministeren vil sende udvalget en redegørelse om status for de 8 verserende retssager ved EF-domstolen om optagelse på EU's terrorlister, til udenrigsministeren 
  Alm. del - spørgsmål 42 (22. maj 2007)

  Spm. om Ministeren vil sende udvalget en samlet oversigt over hvilke personer og grupper, der er blevet taget af EU's terrorlister siden listerne blev etableret, samt med hvilke begrundelser dette er sket, til udenrigsministeren 
  Alm. del - spørgsmål 43 (22. maj 2007) 

  Henvendelse af 30/5-07 fra Foreningen af Iranske Forretningsmænd i Danmark om PMOI, alm. del 2006-07: Bilag 347 
  Alm. del - bilag 347 (4. juni 2007)

  Spm. om ministeren vil instruere den danske repræsentant forud for mødet den 14. juni 2005 vedr. diskussionen om revision af EU's terrorlister, til udenrigsministeren 
  Alm. del - spørgsmål 50 (13. juni 2007) 

  Henvendelse fra DM Fagforening for højtuddannede vedr. MKO/OMPI på terrorliste, alm. del 2006-07: Bilag 371 
  Alm. del - bilag 371 (13. juni 2007)

  Spm. om der med den halvårlige revision af EU's terrorliste er tale om, at den eksisterende terrorliste revideres, eller om der er tale om, at der vedtages en terrorliste i juridisk forstand, til udenrigsministeren 
  Alm. del - spørgsmål 51 (18. juni 2007)

  Spm. om ministeren vil oversende den resolution, som blev vedtaget af Udenrigsudvalget i det italienske parlament vedr. EU's terrorliste i en engelsk el. dansk oversættelse, til udenrigsministeren 
  Alm. del - spørgsmål 53 (25. juni 2007)

  Spm. om ministeren vil oplyse hvornår den næste revision af EU's terrorliste er planlagt til at finde sted, samt hvilket Ministerrådsmøde den forventes at skulle behandles på 
  Alm. del - spørgsmål 54 (25. juni 2007)

  Spm. om orientering af Europaudvalget inden den halvårlige opdatering af EU's terrorliste, til udenrigsministeren 
  Alm. del - spørgsmål 61 (26. juni 2007)

  Spm. om miljøministeren vil bekræfte at ministeren naturligvis ikke på rådsmødet den 28-29. juni vil tage stilling til et så vigtigt spørgsmål som fornyelse af EU's terrorliste uden forudgående orientering af og/eller konsultation med Folketingets Europaudvalg 
  Alm. del - spørgsmål 62 (27. juni 2007) 

  To beslutninger godkendt af COREPER den 27. juni 2007 relateret til arbejdet med EU's terrorlister, alm. del 2006-07: Bilag 405 
  Alm. del - bilag 405 (6. juli 2007)

  Notat om status vedrørende arbejdet med EU's terrorlister, alm. del 2006-07: Bilag 410 
  Alm. del - bilag 410 (10. juli 2007)

  Spm. om at sende udvalget en uddybende dansksproget redegørelse for indholdet af de retssikkerhedsmæssige garantier i de nye procedurer for EU's terrorliste, til udenrigsministeren 
  Alm. del - spørgsmål 67 (2. august 2007)

  §20-spørgsmål: 
  Om vedtagelsen 3 - 1057/7 fra det belgiske senat 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1835) af 16. januar 2006

  Om EU's terrorliste 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 2236) af 10. februar 2006

  Om halvårlige terrorlister 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 3380) af 20. marts 2007 

  Om halvårlige terrorlister
  Svar på § 20-spørgsmål (S 3382) af 20. marts 2007 

  Om EU's terrorliste 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1569) af 15. januar 2007 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik