C-176/03 Kommissionen mod Rådet (Miljøstraffedommen) (DOM)

Sagen omhandler: Annullationssøgsmål — artikel 29 EU, artikel 31, litra e), EU, artikel 34 EU og 47 EU — rammeafgørelse 2003/80/RIA — miljøbeskyttelse — strafferetlige sanktioner — Fællesskabets kompetence — hjemmel — artikel 175 EF.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Annullationssøgsmål — artikel 29 EU, artikel 31, litra e), EU, artikel 34 EU og 47 EU — rammeafgørelse 2003/80/RIA — miljøbeskyttelse — strafferetlige sanktioner — Fællesskabets kompetence — hjemmel — artikel 175 EF.

   

  Da rammeafgørelse 2003/80 om strafferetlig beskyttelse af miljøet har hjemmel i afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union, griber den ind i de kompetencer, som Fællesskabet er tillagt i henhold til artikel 175 EF, og er således i strid med artikel 47 EU, hvilket gælder for hele rammeafgørelsen, eftersom denne ikke kan opdeles. Rammeafgørelsens artikel 1-7, der indebærer en delvis harmonisering af straffelovgivningen i medlemsstaterne, navnlig hvad angår de forhold, som man har besluttet udgør miljøkriminalitet, kunne således gyldigt have været vedtaget med hjemmel i artikel 175 EF, da disse bestemmelser på grund af deres formål og indhold har miljøbeskyttelse som overordnet mål, hvilket er et af Fællesskabets grundlæggende formål.

  Selv om straffelovgivningen og reglerne om behandlingen af straffesager ganske vist principielt ikke henhører under Fællesskabets kompetence, kan dette dog ikke hindre fællesskabslovgiver i at træffe foranstaltninger, der relaterer sig til medlemsstaternes strafferet, og som fællesskabslovgiver finder nødvendige for at sikre, at de bestemmelser, den vedtager på miljøbeskyttelsesområdet, er fuldt ud effektive, når det udgør en nødvendig foranstaltning til bekæmpelse af alvorlig skade på miljøet, at de nationale myndigheder anvender sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har afskrækkende virkning.

  Fællesskabslovgivers kompetence på området for iværksættelse af miljøpolitikken kan ikke drages i tvivl under henvisning til den omstændighed, at art. 135 EF og artikel 280, stk. 4, EF inden for toldsamarbejdet, henholdsvis på området for bekæmpelse af svig, der skader Fællesskabets finansielle interesser, forbeholder anvendelsen af national strafferet og retspleje for medlemsstaterne.


  Rådets rammeafgørelse 2003/80/RIA af 27. januar 2003 om strafferetlig beskyttelse af miljøet annulleres.

  Referencer:

  UfR 2005B.347: Pagh, Peter. EF-dom ændrer indholdet i det danske forbehold for EU's retlige samarbejde - miljøstrafferet en del af det overnationale samarbejde

  Holst-Christensen, N. (2006). Er EF-Domstolens miljøstraffedom fra den 13. september 2005 endnu et eksempel på nedbrydningen af søjlestrukturen i EU's traktatgrundlag? EU-ret og Menneskeret, 2/2006, 77-85.

  Kjølbye, L. (2006). EF-Domstolenes praksis i 2005. EU-ret og Menneskeret, 1/2006, 3-46.

  Samling af Afgørelser:

  2005 side I-07879

  Dokumenter fra Domstolen

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik