C-110/05 Kommissionen mod Italien (forbud mod anhængere) (DOM)

Kommissionen anlagde ved stævning af 4. marts 2005 sag mod Italien med påstand om, at Italien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til EF-traktatens artikel 28 ved at forbyde to- og trehjulede motordrevne motorkøretøjer at trække et påhængskøretøj. Domstolen har anset det for vigtigt at få fastslået, med hvilket middel og under hvilke forudsætninger nationale foranstaltninger, der alene regulerer anvendelsen af et produkt, og som behandler nationalt fremstillede produkter og importerede produkter ens, bør betragtes som restriktioner med tilsvarende virkning som kvantitative importrestriktioner i henhold til art. 28 EF.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Sammendrag af dommen: (Italien frifindes)
  1. Artikel 28 EF afspejler forpligtelsen til at overholde princippet om forbud mod forskelsbehandling og princippet om gensidig anerkendelse af varer, der er lovligt fremstillet og markedsført i andre medlemsstater, samt princippet om at sikre fællesskabsvarer fri adgang til de nationale markeder. En medlemsstats foranstaltninger, der tilsigter eller bevirker, at varer fra en anden medlemsstat behandles mindre gunstigt, samt hindringer for de frie varebevægelser, der, i mangel af en harmonisering af de nationale lovgivninger, følger af, at der på varer fra andre medlemsstater, hvor de er lovligt fremstillet og bragt i omsætning, anvendes regler om, hvilke betingelser sådanne varer skal opfylde, uanset om sådanne regler anvendes uden forskel på alle varer, skal anses for kvantitative indførselsrestriktioner i henhold til artikel 28 EF. Enhver anden foranstaltning, der hindrer varer med oprindelse i en anden medlemsstat adgang til markedet i en medlemsstat, er ligeledes omfattet af samme begreb.

  (jf. præmis 34, 35 og 37)

  2. En medlemsstat tilsidesætter ikke de forpligtelser, der påhviler den i medfør af artikel 28 EF, ved af hensyn til beskyttelsen af trafiksikkerheden at fastsætte et forbud mod, at knallerter, motorcykler, trehjulede motorcykler og quadricykler trækker en påhængsvogn, der er særligt fremstillet hertil, og som er lovligt fremstillet og markedsført i andre medlemsstater.

  Et sådant forbud udgør ganske vist en foranstaltning med tilsvarende virkning som kvantitative indførselsrestriktioner, som er forbudt i henhold til den nævnte artikel, for så vidt som det medfører, at påhængsvogne, som er særligt fremstillet til motorcykler, hindres adgang til det pågældende marked, da det har betydelig indflydelse på forbrugernes adfærd og hindrer, at der på dette marked kan være efterspørgsel på sådanne påhængsvogne.

  Det nævnte forbud må imidlertid anses for berettiget af grunde vedrørende beskyttelsen af trafiksikkerheden. Selv om det i denne forbindelse er korrekt, at det påhviler den medlemsstat, der påberåber sig tvingende hensyn for at berettige en hindring for de frie varebevægelser, at bevise, at dens lovgivning er passende og nødvendig for at nå det forfulgte formål, kan man ikke på grundlag af denne bevisbyrde gå så vidt som til at kræve, at medlemsstaten positivt skal bevise, at ingen anden tænkelig foranstaltning kan gøre det muligt at nå det nævnte formål på de samme vilkår.

  Skønt det nemlig ikke er udelukket, at andre foranstaltninger end det omhandlede forbud kan sikre et vist trafiksikkerhedsniveau for færdsel med en kombination af motorcykel og påhængsvogn, gælder det dog stadig, at medlemsstaterne ikke kan afskæres fra muligheden for at nå et formål som trafiksikkerhed ved at indføre almene og simple regler, som førerne let kan forstå og anvende, og som de kompetente myndigheder nemt kan forvalte og håndhæve.

  Referencer:

  Lars Kjølbye (2010). EF-Domstolenes praksis i 2009. EU-ret og Menneskeret, 1/2010, 3-4.

  Spaventa, Eleanor: Leaving Keck behind? The free movement of goods after the rulings in Commission v Italy and Mickelsson and Roos, European Law Review 2009 p.914-932

  Samling af Afgørelser:

  2009 side I-00519

  Dokumenter fra Domstolen:

  Stævning af 4. marts 2005

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 5. oktober 2006

  Dom af 10. februar 2009 


  Dokumenter fra Folketinget:

  Notat om afgivelse af mundtligt indlæg i italiensk sag om forbud mod anhængere på to- og trehjulede køretøjer 
  Alm. del - bilag 351 af 31. maj 2007

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik