C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (DOM)

Sagen omhandler: Anmodning om præjudiciel afgørelse fra Østre Landsret — Danmark) (Konkurrence — aftale om forhandling af biler — gruppefritagelse — forordning (EF) nr. 1475/95 — artikel 5, stk. 3 — leverandørens opsigelse — ikrafttrædelse af forordning (EF) nr. 1400/2002 — nødvendigt at reorganisere forhandlernettet — opsigelsesvarsel — begrundelse — bevisbyrde.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Artikel 5, stk. 3, første afsnit, første led, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/95 af 28. juni 1995 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af salgs‑ og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer skal fortolkes således:

  – Den omstændighed, at »det er nødvendigt at foretage en gennemgribende reorganisering af hele forhandlernettet eller en del heraf«, forudsætter en betydelig ændring – såvel på det økonomiske som på det geografiske plan – af den pågældende leverandørs salgsorganisation, hvis berettigelse skal sandsynliggøres ud fra økonomiske effektivitetshensyn, der er baseret på objektive omstændigheder, der foreligger inden for eller uden for leverandørens virksomhed, og som henset til det konkurrencemæssige miljø, som leverandøren opererer i, ville kunne belaste effektiviteten af forhandlernettets eksisterende strukturer, medmindre der foretages en hurtig reorganisering af dette netværk. I denne forbindelse er eventuelle ufordelagtige økonomiske konsekvenser, som kunne ramme en leverandør, hvis han opsagde forhandlerkontrakten med et varsel på to år, relevante. Det tilkommer de nationale domstole og voldgiftsretterne ud fra alle konkrete forhold i den sag, de skal tage stilling til, at vurdere, om disse betingelser er opfyldt.

  Forelæggende Ret:

  Østre Landsret (Sagsnr. B-2296-03)

  Referencer:

  UfR 2007.974H: Bilimportørs opsigelse af forhandlerkontrakt med forkortet varsel berettiget

  Kjølbye, L. (2007). EF-Domstolenes praksis i 2006. EU-ret og Menneskeret, 1/2007, 3-49.

  Samling af Afgørelser:

  2006 side I-07637

  Domstolens dokumenter:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 15. marts 2005

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 27. april 2006

  Dom af 7. september 2006

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik