C-438/05 International Transport Workers’ Federation og Finnish Seamen’s Union mod Viking Line (DOM)

Sagen omhandler: Søtransport - etableringsret - grundlæggende rettigheder - formålene med Fællesskabets socialpolitik - kollektive kampskridt, som en fagforening eller et fagforbund indleder mod en privat virksomhed - kollektiv overenskomst, der kan afskrække en virksomhed fra at udflage et skib til en anden medlemsstat.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  EF-Domstolen har den 11. december 2007 afsagt dom i en sag, som handler om retten til at foretage kollektive kampskridt og om disses forenelighed med den fri bevægelighed.

  Dommen har været ventet med spænding navnlig i de nordiske lande, der hylder den såkaldte ”skandinaviske arbejdsmarkeds-model”, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler sig frem til arbejds- og ansættelsesvilkår uden indblanding fra lovgiver.

  Således konkluderer Domstolen:

  - at kollektive kampskridt ikke principielt falder uden for anvendelsesområ-det for EF-traktatens artikel 43 om etableringsfriheden

  - at artikel 43 EF tillægger en privat virksomhed rettigheder, som kan gøres gældende over for en fagforening eller et fagforbund i relation til kollektive overenskomster

  - at de i sagen omhandlede kollektive kampskridt udgør restriktioner for etableringsfriheden

  - at restriktionerne i princippet kan begrundes med henvisning til hensynet til beskyttelse af arbejdstagere, forudsat at de er egnede til at sikre gennemførelsen af dette mål og ikke går videre end, hvad der er nødvendigt for at nå det. Domstolen overlader det i den forbindelse til den nationale domstol at vurdere, om de formål, som FSU og ITF konkret søgte at opnå gennem de kollektive kampskridt, vedrørte beskyttelsen af arbejdstagere og om de var proportionale

  Forelæggende Ret:

  Court of Appeal (England), Civil Division

  Referencer:

  Nielsen, Ruth: EU-domstolens afgørelser om konfliktret i Viking- og Laval-sagerne, Arbejdsretligt tidsskrift 2007 p.265-275

  Kristiansen, Jens: Konsekvenserne af Viking og Laval for dansk arbejdsret, Arbejdsretligt tidsskrift 2007 p.276-288

  Common Market Law Reports 2006 Vol.1 p.693-720

  Samling af Afgørelser:

  2007 side I-10779

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 23. november 2005

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 23. maj 2007

  Dom af 11. december 2007

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:

  Spm. om oversendelse af en redegørelse for hhv. Viking Line-dommen og Laval-dommen afsagt af EF-Domstolen, til udenrigsministeren, kopi til beskæftigelsesministeren, alm. del spørgsmål 9 af 20. december 2007

  Henvendelse af 5/2-08 fra Kristelig Fagbevægelse vedr. blokaderetten nationalt og internationalt 
  Alm. del (072) – bilag 113 af 5. februar 2008

  Spm. om kommissoriet for arbejdsgruppen der er nedsat med henblik på at udrede konsekvenserne af dommene i Laval-sagen og Viking Line-sagen, til udenrigsministeren, kopi til beskæftigelsesministeren 
  Alm. del (072) – Spørgsmål 40 af 11. februar 2008

  Spm. om Lissabontraktatens nye bestemmelse i TEUF art. 152 de nordiske aftalemodeller på arbejdsmarkedet, til udenrigsministeren 
  L 53 (072) – spørgsmål 175 af 13. februar 2008

  Spm. om Lissabontraktatens TEUF art. 152 og anerkendelse af arbejdsmarkedspartnernes roller, til udenrigsministeren 
  L 53 (072) – spørgsmål 176 af 13. februar 2008

  Spm. om EF-Domstolens kompetence vedr. den danske bopælspligt på landbrugsejendomme, til udenrigsministeren 
  L 53 (072) – spørgsmål 250 af 19. februar 2008

  Spm. om EF-Domstolens kompetence vedr. faglige konflikter i forhold til det indre marked, til udenrigsministeren 
  L 53 (072) – spørgsmål 251 af 19. februar 2008

  Spm. om pressemeddelelsen fra European Trade Union Confederation af 26/2-08 vedr. Laval- og Viking-dommene, til udenrigsministeren 
  Alm. del (072) – spørgsmål 58 af 6. marts 2008

  Erklæring fra kommissionsformand José Manuel Barroso og EU-kommissær Vladimír Špidla om vedtagelsen af henstillingen vedr. udstationering af arbejdstagere 
  Alm. del (072) – bilag 205 af 8. april 2008

  Spm. om Vaxholm-dommens (C-431/05) henvisning til Charteret om Grundlæggende Rettigheder, jf. fjerde afsnit i svaret på spørgsmål 41 til L 53, til udenrigsministeren 
  L 53 (072) – spørgsmål 550 af 11. april 2008

  Spm. om der har været rejst sager, der stiller spørgsmålstegn ved landenes konfliktret og den nordiske aftalemodel, til udenrigsministeren, kopi til beskæftigelsesministeren 
  Alm. del (072) – spørgsmål 72 af 22. april 2008

  1. udkast til beretning om en social protokol i tilknytning til Lissabontraktaten 
  Alm. del (072) – bilag 300 af 3. juni 2008

  Spm. om kommentar til henvendelse af 4/6-08 fra LO Storbyerne vedr. sikring af konfliktretten, til statsministeren, kopi til udenrigsministeren
  Alm. del (072) – spørgsmål 113 af 10. juni 2008

  EU-noter:

  EF-Domstolen fastslår, at kollektive kampskridt kan udgøre en legitim begrænsning af den fri bevægelighed 
  EU-note (072) E 11 af 12. december 2007 

  Samrådsspørgsmål:

  Samrådsspørgsmål E:

  Samrådsspm. om konsekvenserne af EF-Domstolens dom i sag C-438/05 Viking Line, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren, samrådsspørgsmål E af 20. decmeber 2007

  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 7. februar 2008

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 7/2-08, bilag 140 af 19. februar 2008

   

  Samrådsspørgsmål F:

  Samrådsspm. om hvilke initiativer den danske regering vil iværksætte på EU-niveau, foranlediget af EF-Domstolens domme i hhv. Laval-sagen (C431/05) og Viking Line-sagen (C-438/05), med henblik på at imødegå de tiltagende angreb på den nordiske aftalemodel for arbejdsmarkedet?", samrådsspørgsmål F af 12. februar 2008

  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 13. marts 2008

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 13/3-08, alm. del bilag 192 af 25. marts 2008

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik