C-440/05 Kommissionen mod Rådet (Strafferammer for skibsforurening) (DOM

Sagen omhandler: Annullationssøgsmål - artikel 31, stk. 1, litra e), EU, artikel 34 EU og 47 EU - rammeafgørelse 2005/667/RIA - bekæmpelse af forurening fra skibe - strafferetlige sanktioner - Fællesskabets kompetence - hjemmel - artikel 80, stk. 2, EF.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Dommen slår fast, at EF-traktaten giver EU kompetence til at definere kriminelle handlinger og pålægge medlemsstaterne at straffe disse på en effektiv, proportional og afskrækkende måde, og at dette gælder inden for hele EF-traktatens anvendelsesområde.

  Dommen slår dog også fast, at såfremt EU ønsker at definere de specifikke strafferammer (bøder, fængsel m.v.), så skal det ske med hjemmel i EU-traktatens regler om strafferetligt samarbejde.

  Dommen forventes at medføre, at Kommissionen skal tilbagekalde et direktiv-forslag om strafferammer for miljøkriminalitet . Kommissionen fremsatte forslaget med hjemmel i EF-traktaten i begyndelsen af 2007, dvs. før Domstolens præcisering af EU’s kompetence på området.

  Rådets rammeafgørelse 2005/667/RIA af 12. juli 2005 om skærpelse af de strafferetlige rammer med henblik på håndhævelse af lovgivningen til bekæmpelse af forurening fra skibe annulleres.

  Rådet for Den Europæiske Union betaler sagens omkostninger.

  Referencer:
  Pagh, Peter: EF-dom om strafferammer for miljølovsovertrædelser: - hverken en overnational eller mellemstatslig kompetence, Ugeskrift for Retsvæsen B 2008 p.10-13

  Samling af Afgørelser: 2007 side I-09097

  Dokumenter fra Domstolen:

  Stævning af 8. december 2005

  Kendelse af 28. september 2006 om bl.a. Danmarks intervention (Fransk tekst)

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 28. juni 2007

  Dom af 23. oktober 2007

  Domstolens Pressemeddelelse nr. 76/2007 af 23. oktober (engelsk version)

   

  Dokumenter fra Folketinget:

  EU-noter: 
  EF-Domstolen skaber klarhed om EU's komptence til at vedtage fælles strafferetlige bestemmelser
  EU-note (072) E 4 af 28. november 2007

  EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser 
  EU-note (06) E 71 af 19. juli 2007

  Bilag/spørgsmål: 
  Notat om dansk intervention i sag om annullation af rammeafgørelse om forurening fra skibe 
  alm. del bilag 183 af 8.marts 2006

  Pressemeddelelse vedr. åbent samråd om samrådsspørgsmål O, til justitsministeren EUU 20051 Meddelelse 
  alm del bilag 200 af 24. marts 2006

  Pressemeddelelse om aflysning af åbent samråd om samrådsspørgsmål O, til justitsministeren
  alm del bilag 208 af 24. marts 2006

  Subsidiaritetsnotat om forslag til direktiv om ændring af direktiv om forurening fra skibe 
  KOM [2008] 0134 – bilag 1 af 31. marts 2008

  Grundnotat om forurening fra skibe og om indførelsen af sanktioner for overtrædelser 
  KOM [2008] 0134 – bilag 2 af 15. april 2008

  §20-spørgsmål: 
  Om udvidelse af EU's strafferetslige kompentence.
  Svar på § 20-spørgsmål (US 84) af 30. marts 2006

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik