C-461/05 Kommissionen mod Danmark (Toldfri import af militært materiel) (DOM)

Sagen omhandler: Traktatbrud – indførsel af forsvarsmateriel og materiel til blandet brug – suspension af told – egne indtægter – artikel 296 EF – national sikkerhed – fortrolighedspligt – princippet om den berettigede forventning – forordning nr. 150/2003.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  NB Sagen hænger sammen med 6 andre sager, hvor der er faldet dom; C-284/05, C-294/05, C-372/05, C-387/05, C-409/05, C-239/06

  Domstolen fastslår at Finland, Sverige, Tyskland, Italien, Grækenland og Danmark har tilsidesat fællesskabsretten, idet de ikke har indbetalt skyldig told ved indførsel af krigsmateriel og materiel til både civilt og militært brug.

  Forpligtelsen, som følger af den økonomiske solidaritet med hensyn til Fællesskabets budget, og loyalitetsforpligtelsen over for Kommissionen, pålægger medlemsstaterne at opkræve og betale denne told.

  Domstolen bemærker, at der ikke var nogen bestemmelse i EF-toldlovgivningen, der for perioden fra den 1. januar 1998 til den 31. december 2002 fastsatte en særlig toldfritagelse for indførsel af denne type goder. Toldsuspensionen fra den 1. januar 2003 bekræfter derimod, at fællesskabslovgiver har taget udgangspunkt i, at der før denne dato bestod en forpligtelse til at betale nævnte told.

  Domstolen fastslår, at selv om det ganske vist tilkommer medlemsstaterne at træffe de nødvendige foranstaltninger til at opretholde deres indre og ydre sikkerhed, betyder dette dog ikke, at sådanne foranstaltninger falder helt uden for fællesskabsrettens anvendelsesområde. Fællesskabsretten fastsætter kun udtrykkelige undtagelser vedrørende situationer, der kan true den offentlige sikkerhed, og som angår usædvanlige, klart afgrænsede tilfælde, og disse undtagelser skal fortolkes strengt.

  Domstolen udelukker også, at en medlemsstat kan påberåbe sig, at militært materiel fordyres som følge af anvendelsen af told. Medlemsstaten kan tværtimod ikke unddrage sig de forpligtelser, der påhviler den som følge af den økonomiske solidaritet med hensyn til Fællesskabets budget.


  Dokumenter fra Domstolen:

  Stævning af 23. december 2005

  Kendelse af 5. maj 2006 (Interventioner af GR, P og SF)

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 10. februar 2009

  Dom af 15. december 2009


  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager: Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 11. december 2009

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/12-09, alm. del 2009-10: bilag 166 af 4. januar 2010

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Aktstykke vedr. Forsvarsministeriets anmodning til Finansudvalget om tilslutning til at deponere 73,5 mio. kr. ved Kommissionen, alm. del 2009-10: bilag 143 af 10. december 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik