C-445/06 Danske Slagterier mod Forbundsrepublikken Tyskland (DOM)

Sagen omhandler: Foranstaltninger med tilsvarende virkning - veterinærbestemmelser - samhandelen i Fællesskabet - fersk kød - veterinærkontrol - en medlemsstats erstatningsansvar uden for kontraktforhold - forældelsesfrist - skadesopgørelse.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Ved dom af 12. november 1998 i sagen Kommissionen mod Tyskland fastslog EF-Domstolen, at Tyskland med sine regler om indførsel af svinekød havde tilsidesat fællesskabsretten.

  Bundesgerichtshof har forelagt EF-Domstolen fem spørgsmål vedrørende fortolkningen af princippet om, at medlemsstaterne kan ifalde erstatningsansvar uden for kontraktforhold på grund af en tilsidesættelse af

  EF-Domstolen slår indledningsvis fast, at borgere, som har lidt tab ved en ukorrekt gennemførelse og anvendelse af fællesskabsretten om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked kan påberåbe sig retten til frie varebevægelser med henblik på at rejse erstatningskrav mod staten på grund af tilsidesættelse af fællesskabsretten.

  Fællesskabsretten kræver imidlertid ikke – når Kommissionen har indledt en traktatbrudsprocedure – at forældelsesfristen for et erstatningskrav mod staten på grund af tilsidesættelse af fællesskabsretten afbrydes eller suspenderes under denne procedure.

  Fællesskabsretten er ikke til hinder for, at forældelsesfristen for erstatningssøgsmål mod staten på grund af en ukorrekt gennemførelse af et direktiv begynder at løbe, når de første skadevirkninger på grund af den ukorrekte gennemførelse er indtrådt, og yderligere skadevirkninger heraf kan forudses, selv om dette tidspunkt ligger før den korrekte gennemførelse af direktivet.

  Fællesskabsretten er heller ikke til hinder for at anvende en national lovgivning, hvorefter en borger ikke kan opnå erstatning for et tab, som han forsætligt eller uagtsomt har undladt at afværge ved hjælp af et retsmiddel, hvis det er rimeligt at kræve, at skadelidte anvender det omhandlede retsmiddel, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at vurdere på baggrund af alle sagens omstændigheder.

  En sandsynlighed for, at den nationale ret forelægger et præjudicielt spørgsmål for EF-Domstolen eller et verserende traktatbrudssøgsmål for EF-Domstolen er ikke i sig selv en tilstrækkelig begrundelse for at fastslå, at det ikke er rimeligt at kræve anvendelse af et retsmiddel.

  Forelæggende Ret:

  Bundesgerichtshof

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse: 6. november 2006

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 4. september 2008

  Dom af 24. marts 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik