C-524/06 Heinz Huber mod Tyskland (DOM)

Sagen omhandler: Beskyttelse af personoplysninger - unionsborgerskab - princippet om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet - direktiv 95/46/EF - begrebet »nødvendig« - generel behandling af personoplysninger om unionsborgere, der er statsborgere i en anden medlemsstat - centralt udlændingeregister.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  1) Et system til behandling af personoplysninger om unionsborgere, der ikke er statsborgere i den pågældende medlemsstat, som det, der er iværksat ved Gesetz über das Ausländerzentralregister (lov om det centrale udlændingeregister) af 2. september 1994, som ændret ved lov af 21. juni 2005, og som er til brug for nationale myndigheder med ansvar for forvaltningen af lovgivningen om opholdsret, opfylder kun nødvendighedskravet fastsat i artikel 7, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, fortolket i lyset af forbuddet mod i nationalitet begrundet forskelsbehandling, hvis

  – systemet udelukkende indeholder oplysninger, som er nødvendige for de nævnte myndigheders forvaltning af denne lovgivning, og

  – centraliseringen muliggør en mere effektiv forvaltning af denne lovgivning for så vidt angår opholdsret for unionsborgere, der ikke er statsborgere i denne medlemsstat.

  Det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve disse omstændigheder i hovedsagen.

  Under alle omstændigheder kan opbevaring og behandling af navngivne personoplysninger inden for rammerne af et register, såsom et centralt udlændingeregister til statistisk brug, ikke anses for nødvendig i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, litra e), i direktiv 95/46.

  2) Artikel 12, stk. 1, EF skal fortolkes således, at den er til hinder for, at en medlemsstat med henblik på kriminalitetsbekæmpelse indfører et system til behandling af personoplysninger, som kun omfatter unionsborgere, der ikke er statsborgere i denne medlemsstat.
  Forelæggende Ret: Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

  Samling af Afgørelser:

  2008 side I-09705

  Dokumenter fra Domstolen:


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat vedr. Heinz Huber mod forbundsrepublikken Tyskland - afgivelse af indlæg i EF-Domstolens præjudicielle sag 
  Alm. del (072) – bilag 84 af 15. januar 2008

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik