C-246/07 Kommissionen mod Sverige (DOM)

Sagen omhandler: Traktatbrud - tilsidesættelse af artikel 10 EF og artikel 300, stk. 1, EF - Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte - ensidigt forslag fra en medlemsstat om at optage et stof i bilag A til denne konvention.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Efter Kommissionens opfattelse har Sverige ved ensidigt at nominere PFOS forbrudt sig mod sin forpligtelse til loyalt at sikre Fællesskabets fælles optræden udadtil. Det er Kommissionens opfattelse, at der på tidspunktet for Sveriges nominering var en grundlæggende accept af, at Fællesskabet og medlemsstaterne til sin tid samlet ville nominere stoffer til optagelse i Stockholmkonventionen, og at medlemsstaterne som følge heraf burde afholde sig fra selvstændigt at nominere stoffer. Dette bestrides af Sverige.

  Uddrag af afgørelsen:

  108. Som generaladvokaten har anført i fodnote 13 i forslaget til afgørelse, regulerer artikel 300, stk. 1, EF »indgåelse af aftaler«, mens ethvert fællesskabsinitiativ om, »hvilke holdninger der skal indtages på Fællesskabets vegne i et organ, der er nedsat ved en aftale«, er reguleret i artikel 300, stk. 2, andet afsnit, EF, og ikke i artikel 300, stk. 1, EF.

  109. I den foreliggende sag er det ubestridt, at den adfærd, der bebrejdes Kongeriget Sverige, består i fremsættelsen af et ændringsforslag i et organ, der er nedsat ved en international aftale, hvorfor denne adfærd ikke i sig selv er omfattet af artikel 300, stk. 1, EF.

  110. Heraf følger, at anbringendet vedrørende en tilsidesættelse af artikel 300, stk. 1, EF ikke kan tages til følge.
  Kongeriget Sverige har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til EF-traktatens artikel 10, idet det ensidigt har foreslået, at perfluoroktansulfonat skal optages i bilag A til Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte. I øvrigt frifindes Kongeriget Sverige.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 22. maj 2007

  Kendelse af 31. oktober 2007 om bl.a. dansk intervention (fransk)

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 1. oktober 2009

  Dom af 20. april 2010 

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Dansk intervention i EF-Domstolens sag C-246/07 vedr. persistente organiske miljøgifte 
  Alm. del (072) – Bilag 236 af 25. april 2008

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik