C-371/07 Danfoss A/S og Astra A/S mod Skatteministeriet (DOM)

Sagen omhandler: Sjette momsdirektiv - artikel 6, stk. 2 - vederlagsfrie tjenesteydelser, som af den afgiftspligtige person udføres til formål, der er virksomheden uvedkommende - ret til fradrag af moms - artikel 17, stk. 6, andet afsnit - medlemsstaternes adgang til at opretholde de undtagelser fra retten til fradrag, som på tidspunktet for direktivets ikrafttræden var gældende i henhold til deres nationale lovgivning.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  1) Artikel 17, stk. 6, andet afsnit, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

  – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes således, at den er til hinder for, at en medlemsstat efter direktivets ikrafttræden anvender en undtagelse fra retten til fradrag af indgående merværdiafgift af udgifter i forbindelse med virksomhedskantiners gratis bespisning af forretningsforbindelser og personale under møder i forbindelse med arbejdet, selv om denne undtagelse på det nævnte ikrafttrædelsestidspunkt ikke faktisk blev anvendt på de nævnte udgifter som følge af en administrativ praksis, hvorefter grundlaget for beskatningen af disse kantiners ydelser blev sat til en kostpris, der var beregnet på grundlag af fremstillingsomkostningerne, dvs. prisen på råvarerne samt lønomkostninger vedrørende tilberedningen og salget af disse mad- og drikkevarer samt vedrørende administrationen af kantinerne, til gengæld for retten til fuldt fradrag af den indgående merværdiafgift.

  2) Artikel 6, stk. 2, i sjette direktiv 77/388 skal fortolkes således, at denne bestemmelse på den ene side ikke omfatter vederlagsfri servering af måltider i virksomheders kantiner for forretningsforbindelser under møder, der afholdes i disse virksomheders lokaler, når det fremgår af objektive data – hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve – at disse måltider serveres med henblik på formål af strengt erhvervsmæssig karakter.

  På den anden side omfatter den nævnte bestemmelse principielt en virksomheds vederlagsfrie servering af måltider for dens personale i virksomhedens lokaler, medmindre – hvilket det ligeledes tilkommer den forelæggende ret at vurdere – virksomhedens behov, såsom behovet for at sikre, at møder i arbejdet forløber sammenhængende og godt, gør det nødvendigt, at arbejdsgiveren sørger for bespisningen.

  Forelæggende Ret:

  Vestre Landsret (V.L. B-1394-05 et V.L. B-1187-06)

  Referencer:

  Nordentoft, Peter: Moms ved bespisning af ansatte og forretningsforbindelser, Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2009 nº 224

  Samling af Afgørelser:

  2008 side I-09549

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 3. august 2007

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 23. oktober 2008

  Dom af 11. december 2008 


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Afgivelse af dansk indlæg i EF-Domstolens sag nr. C-371/07 - Danfoss og AstraZeneca mod Skatteministeriet, alm. del (072) – bilag 393 af 11. oktober 2008

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik