C-211/08 Kommissionen mod Spanien (refusion af lægeudgifter) (DOM)

Sagen omhandler: Traktatbrud – artikel 49 EF – social sikring – nødvendig hospitalsbehandling under et midlertidigt ophold i en anden medlemsstat – ingen ret til supplerende godtgørelse fra den kompetente institution ud over det, der er dækket af opholdsmedlemsstatens institution.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Kommissionen har anlagt sag mod Spanien med påstand om, at spansk lovgivning er i strid med EF-traktatens artikel 49 om fri udveksling af tjenesteydelser, idet den spanske lovgivning ikke hjemler mulighed for refusion af udgifter til lægebehandling, der er ydet under ophold en anden medlemsstat efter reglerne i EF-forordning 1408/71, i det omfang refusionsniveauet i opholdslandet er lavere, end det der finder anvendelse i Spanien.

  Kommissionen finder, at når niveauet for refusion af udgifter til hospitalsbehandling i en anden medlemsstat er lavere, end hvis behandlingen var ydet i Spanien, kan det dels afskrække spanske sikrede fra at rejse til en anden medlemsstat, fx på turistbesøg eller for at studere, dels indebære, at en spansk sikret, der allerede opholder sig i en medlemsstat, foranlediges til at rejse hjem for at modtage gratis hospitalsbehandling i Spanien.

  Sagen har væsentlig betydning for Danmark, idet Kommissionens udlægning af samspillet mellem EF-traktatens bestemmelser om fri udveksling af tjenesteydelser, art. 49, og bestemmelser om koordinering af sociale sikringsydelser, art. 42, kan forventes at føre til en omfattende stigning i administrationen af enkeltsager hos danske myndigheder.
  Enkeltsager, der vedrører klarlægning af, hvilke sundhedsydelser den sikrede har modtaget i en anden medlemsstat og prisen herfor, sammenstilling af ydelsen med pris og tilskud for en tilsvarende ydelse i Danmark, samt udregning og udbetaling af - typisk mindre - differencer i refusionsbeløb.

  Dommen kort: Kongeriget Spanien frifindes. 

  Dokumenter fra Domstolen:

  Kendelse af 23. oktober 2008 om Danmarks intervention

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 25. februar 2010

  Dom af 15. juni 2010

   

  Folketingets dokumenter: 

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 23. april 2010

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 23/4-10, alm. del (09) – bilag 407 af 2. juni 2010

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Dansk intervention i EF-Domstolens sag C-211/08 (fri udveksling af tjenesteydelser), alm. del (072) – bilag 450 af 26. september 2008 

  KOM (2008) 0414 - svar på spm. 10, fra udenrigsministeren om konsekvenserne for national lovgivning, patientklagesystem og den enkelte patient, hvis forslaget til direktiv om patientrettigheder vedtages i sin nuværende form, svar på spørgsmål 10 af 25. juni 2010

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik