C-262/08 CopyGene A/S mod Skatteministeriet (DOM)

Sagen omhandler: Sjette momsdirektiv – fritagelser – artikel 13, punkt A, stk. 1, litra b) – hospitalsbehandling og pleje – transaktioner i nær tilknytning – behørigt anerkendte institutioner af lignende art som hospitaler og centre for lægebehandling og diagnostik – privat stamcellebank – ydelser bestående i indsamling, transport, analyse og opbevaring af navlesnorsblod fra nyfødte – eventuel autolog eller allogen anvendelse af stamcellerne.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Østre Landsret har ved kendelse af 23. juni 2008 i en sag anlagt af CopyGene A/S mod Skatteministeriet forelagt Domstolen fire spørgsmål om fortolkningen af begreberne transaktioner "i nær tilknytning" til hospitalsbehandling og "andre lignende behørigt anerkendte institutioner" i 6. momsdirektivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra b.

  Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgerens ydelser kan anses for momsfritaget efter den danske momslovs § 13, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med den bagvedliggende bestemmelse i 6. momsdirektivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra b. Dette afhænger af, om sagsøgerens ydelser kan anses for transaktio-ner "i nær tilknytning" til hospitalsbehandling i direktivbestemmelsens for-stand. Det er endvidere en betingelse for momsfritagelse efter direktivet, at sagsøgerens virksomhed kan anses for en "behørigt anerkendt" institution på linie med f.eks. privathospitaler og privatpraktiserende læger og privatklinikker.

  Dommen kort:
  EU-domstolen har i sag besvaret spørgsmålene i sag C-262/08 CopyGene A/S som følger: Begrebet transaktioner »i nær tilknytning« til »hospitalsbehandling og pleje« som omhandlet i sjette momsdirektiv skal fortolkes således, at det ikke omfatter aktiviteter som de i hovedsagen omhandlede, som består i indsamling, transport og analyse af navlesnorsblod samt opbevaring af stamceller fra dette blod, når plejen gennemført inden for hospitaler, som disse aktiviteter kun eventuelt sker i tilknytning til, hverken er eksisterende, påbegyndt eller forventet igangsat.

  Sjette momsdirektiv er ikke til hinder for, at de nationale myndigheder fastslår, at en afgiftspligtig person som CopyGene A/S ikke udgør en anden »behørigt anerkendt institution af lignende art som »hospitaler, centre for lægebehandling og diagnostik« som omhandlet i sjette momsdirektiv, når ydelser leveret af stamcellebanker udføres af professionelt sundhedspersonale, når disse stamcellebanker ikke modtager støtte fra den offentlige sygesikring, og når udgifterne til de ydelser, som leveres af disse stamcellebanker, ikke dækkes af den offentlige sygesikring. Denne bestemmelse kan imidlertid heller ikke fortolkes som indeholdende et krav om, at de kompetente myndigheder skal nægte at sidestille en privat stamcellebank med en »behørigt anerkendt« institution med henblik på den omhandlede fritagelse

   

  Forelæggende Ret:

  Østre Landsret

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 19. juni 2008

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 10. september 2009

  Dom af 10. juni 2010 


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af dansk indlæg i sag Copygene A/S mod skatteministeriet, alm. del (08) – bilag 23 af 16. oktober 2008

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik