C-310/08 Ibrahim (DOM)

Sagen omhandler: Fri bevægelighed for personer – opholdsret for en tredjelandsstatsborger, som er ægtefælle til en statsborger i en medlemsstat, og for deres børn, som selv er statsborgere i en medlemsstat – statsborger i en medlemsstat, hvis lønnede beskæftigelse ophører, og som derefter udrejser fra værtsmedlemsstaten – børnene indskrevet ved en uddannelsesinstitution – ingen midler til underhold – forordning (EØF) nr. 1612/68 – artikel 12 – direktiv 2004/38/EF.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Court of Appeal (Civil Division) i Storbritannien har forelagt EF-domstolen fire præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 12 i forordning (EF) nr. 1612/68 (forordning 1612/68) om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet samt om fortolkningen af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (opholdsdirektivet).

  Sagsøgte i sagen er en i Storbritannien bosiddende somalisk frasepareret kvinde, der har fire børn, der er danske statsborgere.

  Det centrale spørgsmål i sagen er, om sagsøgte kan gøre en opholdsret gældende i medfør af artikel 12 i forordning 1612/68 om arbejdskraftens frie bevægelighed under henvisning til, at hendes børn er under uddannelse, eller om det alene er reglerne i opholdsdirektivet, der finder anvendelse på en situation som den foreliggende.

  Dommen:
  Domstolen indleder med at fastslå, at artikel 12 i forordning 1612/68 giver en selvstændig opholdsret til et barn af en vandrende arbejdstager, som følge af barnets ret til at gennemføre en uddannelse i værtslandet. Opholdsretten forlænger sig desuden til forælderen med den faktiske forældremyndighed uanset dennes statsborgerskab.

  Domstolen tilføjer, at opholdsdirektivet ikke giver anledning til at begrænse denne opholdsret. Domstolen påpeger, at artikel 12 i forordning 1612/68 hverken blev ændret eller ophævet med opholdsdirektivet i 2004 i modsætning til andre artikler i forordningen. Forarbejderne til opholdsdirektivet viser desuden at det var hensigten at udarbejde reglerne i overensstemmelse med Baumbast-dommen.

  Domstolen slår således fast, at når opholdsret gives med udgangspunkt i artikel 12 i forordning 1612/68, kan værtslandet ikke stille krav om at barnet og forælderen råder over tilstrækkelige ressourcer til ikke at blive en byrde for det sociale system i værtslandet.

  Forelæggende Ret:

  Court of Appeal (Civil Division), England og Wales

  Referencer:

  Nina Holst-Christensen og Freja Sine Thorsboe (2009). EF-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 2/2010, s. 98-104.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 11. juli 2008

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 20. oktober 2009

  Dom af 23. februar 2010

   

  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 11. september 2009

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/9-09 
  Alm. del (09) – bilag 13 af 12. oktober 2009 (side 1645)

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Notat om dansk indlæg i sag C-310/08, Nimco Hassan Ibrahim, alm. del (08) – bilag 563 af 10. september 2009

  EU-noter:
  Dom om opholdsret til forældre til børn under uddannelse, EU-note (09) E 23 af 25. februar 2010

   

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik