C-515/08 Straffesag mod Santos Palhota (DOM)

Sagen omhandler: Fri udveksling af tjenesteydelser – artikel 56 TEUF og 57 TEUF – udstationering af arbejdstagere – restriktioner – arbejdsgivere med hjemsted i en anden medlemsstat – registrering af forudgående udstationeringsanmeldelse – arbejdsretlige dokumenter – svarende til de dokumenter, der er foreskrevet i værtsmedlemsstatens lovgivning – kopi – opbevares med henblik på at kunne stilles til rådighed for de nationale myndigheder.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Dommen kort:
  Artikel 56 TEUF og 57 TEUF er til hinder for en medlemsstats nationale lovgivning, hvorefter en arbejdsgiver med hjemsted i en anden medlemsstat, som udstationerer arbejdstagere på førstnævnte medlemsstats område, skal indgive en forudgående udstationeringsanmeldelse, dersom den påtænkte udstationerings påbegyndelse er underlagt denne arbejdsgivers afventning af en meddelelse om nævnte anmeldelses registreringsnummer, og de nationale myndigheder i den førstnævnte stat har en frist på fem arbejdsdage fra modtagelsen af anmeldelsen til at afgive denne meddelelse.

  –Artikel 56 TEUF og 57 TEUF er ikke til hinder for en medlemsstats nationale lovgivning, hvorefter en arbejdsgiver med hjemsted i en anden medlemsstat, som udstationerer arbejdstagere på førstnævnte medlemsstats område, i udstationeringsperioden skal opbevare en kopi af dokumenter, der svarer til de arbejdsretlige dokumenter, som kræves i henhold til den første medlemsstats lovgivning, med henblik på, at de kan stilles til rådighed for de nationale myndigheder i den førstnævnte medlemsstat, og fremsende kopien til de nævnte myndigheder ved denne periodes afslutning.

  Sagen vedrørte en eventuel uoverensstemmelse mellem EF-traktatens artikel 49 og 50 og den belgiske lov af 5. marts 2002 om udstationering af arbejdstagere, herunder bestemmelser, der er fastsat ved anordning/bekendtgørelse i medfør af denne lov.

  Der spørges: Er art. 8 i lov af 5. marts 2002 og art. 3,4 og 5 i kongelige anordning af 29. marts 2002 (gennemførelsesanordningen) i strid med art. 49 og art. 50 TEF, for så vidt som de pålægger udenlandske arbejdsgivere, der ønsker at udstationere arbejdstagere, en pligt til at fremsende en udstationeringsanmeldelse til Arbejdstilsynet og en pligt at opbevare dokumenter, der svarer til de belgiske individuelle konti eller lønsedler, hvilket indebærer, at adgangen til det belgiske marked for tjenesteydelser hindres, eller i det mindre begrænses?


  Forelæggende Ret:

  Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen - Belgien

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 26. november 2008

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 5. maj 2010 (svensk)

  Dom af 7. oktober 2010 


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af skriftligt indlæg i præjudiciel sag - anklagemyndigheden mod Dos Santos Palhota, alm. del (08) – bilag 292 af 27. marts 2009

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik