C-526/08 Kommissionen mod Luxembourg (DOM)

Sagen omhandler: Traktatbrud – formaliteten – non bis in idem – retskraft – artikel 226 EF og 228 EF – procesreglementets artikel 29 – processprog – direktiv 91/676/EØF – beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget – nationale foranstaltninger, som er uforenelige med reglerne om perioder, betingelser og metoder for tilførsel af gødning – minimumskrav til kapaciteten for opbevaring af gylle – forbud mod tilførsel af gødning på stejle skråninger – metoder til at sikre en ensartet og effektiv spredning af gødning.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Kommissionen har anlagt sag mod Luxembourg for mangelfuld gennemførelse af direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (herefter nitratdirektivet), jf. Traktatens artikel 226 (traktatkrænkelsessag).

  Kommissionen finder således, at de nationale regler på en række områder, herunder spørgsmålet om brugen af kunstgødning, ikke udgør en korrekt gennemførelse af nitratdirektivet.

  Under sagen har Luxembourg anført, at Luxembourg allerede er dømt for mangelfuld gennemførelse af nitratdirektivet vedrørende brugen af kunstgødning, jf. sag C-266/00 afsagt den 8. marts 2001. Sagen var anlagt af Kommissionen, jf. Traktatens artikel 226.

  Fra dansk side tillægges det vægt, at EU-retten overholdes, herunder at EU-retten gennemføres rettidigt. Det er derfor nyttigt, at EF-Domstolen kender den danske holdning til de pågældende principper, der kan få betydning for EF-Domstolens evt. fastlæggelse af principper for de EUretlige procedurer for så vidt angår traktatkrænkelsessager.

  Regeringen er af den opfattelse, at det af ordlyden og formålet med Traktatens artikel 226 og 228 følger, at Kommissionen på baggrund af en dom efter artikel 226 skal indbringe medlemsstaten for Domstolen efter artikel 228, hvis Kommissionen finder, at den pågældende medlemsstat ikke har truffet de til dommens opfyldelse nødvendige foranstaltninger. Dommens præmisser kort: Storhertugdømmet Luxembourg har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, idet det ikke har vedtaget alle de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivets artikel 4 og 5, sammenholdt med bilag II, afsnit A, punkt 1, 2, 5 og 6, og bilag III, punkt 1, nr. 1) og 2), til dette direktiv.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 21. februar 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 28. januar 2010

  Dom af 29. juni 2010

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Dansk mundtligt indlæg ved EF-Domstolssag C-526/08, Kommissionen mod Luxembourg, alm. del (09) – bilag 103 af 30. november 2009

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik